nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 77/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2021-01-01 -tól
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 77/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásának szabályairól

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében a polgármester a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével - a következőket rendeli el:


  1. §

A rendelet hatálya Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatára, és költségvetési intézményeire, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésére és szerveire, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalára, Hódmezővásárhely-Szikáncs Településrész Önkormányzatára, a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulásra és költségvetési szerveire, a nemzetiségi önkormányzatokra terjed ki.


2. §

(1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy 2021. január 1-től a 2021. évi végleges költségvetési rendelet megalkotásáig az Önkormányzatot megillető bevételeket folytatólagosan beszedje, működési kiadásait a 2020. évi költségvetés időarányos keretei között teljesítse.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatokhoz szükséges nyilatkozatokat aláírja.

(3) A Közgyűlés által jóváhagyott folyamatban lévő beruházások, felújítások, a 2020. évben jóváhagyott szerint folytathatók.

(4) A 2021. évre tervezett új beruházások, felújítások, egyéb feladatok esetén a végleges költségvetési rendelet megalkotásáig csak azok indíthatók, amelyekre közvetlen állami támogatást kapott az Önkormányzat.


3. §

(1)A Közgyűlés felhatalmazza az önállóan gazdálkodó intézményeinek vezetőit, hogy a 2021. évi költségvetési rendelet megalkotásáig az intézményt megillető bevételeket beszedjék, illetve a kiadásokat teljesítsék a 2020. évi költségvetés eredeti előirányzatának időarányos összegéig.

(2) Fenntartói támogatást csak legfeljebb a 2020. évi eredeti előirányzat időarányos összegéig igényelhetnek.

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően Hódmezővásárhelyi Közétkeztetési Intézmény esetében az időarányos fenntartói támogatás alapja a 2020. évi költségvetésben a 2/1. mellékleten K 3 rovaton jóváhagyott „Intézményi étkeztetés” dologi kiadás eredeti előirányzata.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Hódmezővásárhelyi Közétkeztetési Intézmény jogosult a 2020. évi költségvetésben jóváhagyott fenntartói támogatás teljes maradványának igénybevételére a 2021. évi költségvetés elfogadásáig terjedő időszakban.

(5) A (3) és (4) bekezdésben foglaltakhoz kapcsolódóan felhatalmazza az intézményvezetőt a szakmai feladatellátás zavartalanságához és a folyamatos működéséhez szükséges kötelezettségvállalásokra és azok teljesítésére.


4.§

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert 1.000.000.000 Ft összegű folyószámla-hitel szerződés megkötésére a számlavezető pénzintézettel, valamint a likviditási helyzet függvényében a hitelkeret igénybevételére.


5.§

(1) Ez a rendelet 2021. január 1-én lép hatályba.

(2) Ezen rendelet hatálya alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a végleges költségvetési rendeletbe be kell építeni.

(3) Ez a rendelet a 2021. évre vonatkozó végleges költségvetési rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!