nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 17/1997. (XII.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-30 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 17/1997. (XII.17.) önkormányzati rendelete
Kistarcsa település címerének és zászlajának megalkotásáról a címer és zászló használatáról

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, valamint a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet alkotja.


1.§

A címer leírása

Pajzs:        álló háromszögű pajzs kék mezejében lebegő helyzetű, álló, jobbra fordult és jobbját felemelő arannyal 
                  fegyverzett ezüst kakas.

Sisak:        szembe fordított, arannyal ékített és vörössel bélelt pántos ezüst sisak, vörössel és kékkel ékesített arany
                   heraldikai koronával.

Sisakdísz:   jobbra fordult, magyaros vörös ruhás kar természetes színben, amit három arany búzakalászt tart.

Takarók:     minkét oldalon kék-arany.

Felirat:       a címer alatt lebegő, hármas tagolású, fecskefarok végződésű íves arany szalagon feketével nagybetűs
                  KISTARCSA felirat. A településnév előtt és után egy-egy díszpont.


2.§

A zászló leírása


Fekvő téglalap alakú, 2:1 méretarányú, a zászlórúd felől 1/3:2/3 arányban vörössel és kékkel hasított textillap. A feliratos szalag nélküli színes címer szimetriatengelye a hasításvonallal esik egybe. A zászló kétoldalas.


3.§

A lobogó leírása


Álló téglalap alakú, 2:1 méretarányú vörössel és kékkel 1/3:2/3 arányban vágott textillap. A színes címer a feliratos szalaggal a lobogó hosszanti szimetriatengelyén, a vágásvonalon helyezkedik el. A lobogó kétoldalas.


4.§

A pecsét leírása


Kör alakú pecsétlap, szélén peremmel. A pecsétmező közepén Kistarcsa címerének kontúrrajza. A címert nagybetűs körirat övezi: KISTARCSA·VÁROS·PECSÉTJE. A felirat előtt, után és a szavak közt egy-egy díszpont.


5.§


A címer rajzát e rendelet 1. számú melléklete, a zászló és lobogó rajzát e rendelet 2. számú melléklete, a pecsét rajzát e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


 1. 6.§

  A címerre vonatkozó előírások


 2. (1) A címert kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni, elemei önállóan nem alkalmazhatók.


(2) A címer védjegyként nem használható.


[1](3) A település címerét – az alábbi esetek kivételével – csak engedéllyel lehet használni, vagy előállítani. A település címerét Kistarcsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és szervei, intézményei, valamint az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok külön engedély nélkül díjmentesen használhatják:

a.) a település körpecsétjén;

b.) a település zászlaján, lobogóján;

c.) az önkormányzat polgármesterének és jegyzőjének készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékjain;

d.) a képviselő-testület meghívóin;

e.) az önkormányzat felhívásain, programjain, tervein;

f.) a település történetével, fejlődésével foglalkozó kiadványokban, a településre utaló emléktárgyakon, ajándéktárgyakon, szóróanyagokon;

g.) az önkormányzat által kiadandó díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken;

h.) ünnepségeken és rendezvényeken;

i.) a település címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg szerződések, megállapodások hitelesítésekor használható.

j.) a közterület-felügyelők egyenruháján,

k.)a település hivatalos honlapján, valamint elektronikus sajtótermékein, kiadványain.

l) egyéb kereskedelmi célra, értékesítésre szánt árucikkeken, eszközökön.(4) A címer kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.


(5) Amennyiben nincs lehetőség a település címerének eredeti színeiben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, kerámia, bőr stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak megtartásával történhet.


[2]7.§

A zászlóra vonatkozó előírások


(1)  A zászló lobogó formában is használható.


[3](2)  A település zászlaját és lobogóját – az alábbi esetek kivételével- csak engedéllyel lehet használni vagy előállítani. A település zászlaját és lobogóját az önkormányzat, szervei, intézményei és az önkormányzat 100%-os  tulajdonában lévő gazdasági társaságok külön engedély nélkül, díjmentesen használhatják:


a.) a település életében jelentős helyi események alkalmával;

b.) a település és más bel- és külföldi települések közötti kapcsolatot érintő eseményeknél;

c.) cserezászlóként és elismerésként a juttatás megnevezésének a zászlóra való feltüntetésével;

d.) nemzeti, illetőleg helyi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbócra eresztve.

e.) ajándéktárgyakon, emléktárgyakon, szóróanyagokon és kereskedelmi célra, értékesítésre szánt árucikkeken, eszközökön.


(3) A zászló használatának engedélyezésére a 6. § (3) bekezdésének és a 8.§ szabályait kell alkalmazni.


(4) A zászlót kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni, használata a köztársasági zászló használatát nem helyettesíti.


[4]7/A. §


A közterületek, középületek és egyéb helyiségek fellobogózásának rendje


(1) A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal épületére, az önkormányzat fenntartása alá tartozó intézményekre, illetve a körzeti megbízott hivatalos helyiségében (irodájában) egész évben a település zászlaját ki kell tűzni.

(2) Nemzeti Ünnepeken a Hunyadi utca és Kossuth Lajos utca által határolt területére, a Szabadság útra, valamint a Széchenyi útra teljes hosszában nemzetiszínű zászlókat kell kitűzni.

(3) A Nemzeti Ünnepek idejére a Hunyadi utca és Kossuth Lajos utca által határolt terület, a Szabadság út, valamint a Széchenyi út fellobogózásának kezdő időpontja az adott esemény előtti nap napkelte, záró időpontja pedig az eseményt követő nap napnyugta.

 1. A 7/ A. §-ban foglalt fellobogózás költségviselője és kivitelezője a köz- és zöldterületek gondozását ellátó önkormányzati gazdasági társaság.8.§

A címerre és a zászlóra vonatkozó közös szabályok


[5]

 1. (1) A 6.§ (3) bekezdésében meghatározott szerveken kívül más személy, szervezet a település címerét, vagy zászlaját – ide értve az elektronikus felhasználást is - a Humánpolitikai Bizottság engedélyével használhatja. Elektronikus felhasználásnak minősül a település jelképeinek:


a.) saját tárhelyre feltöltött, mások által is elérhető digitális változatának használata,

b.) bármely internetes tárhelyről online hivatkozás segítségével történő megjelenítése,

c.) elektronikus sajtótermékeken történő megjelenítése.
[6]A kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetében a címer, vagy zászló használatáért főszabály szerint díjat kell fizetni. A díj mértékét esetenként a Humánpolitikai Bizottság állapítja meg. A díj mértéke rendszeres felhasználás esetén minimum havi 1.000 Ft+ÁFA -tól maximum havi 5.000 Ft+ÁFA -ig terjedhet, nem rendszeres felhasználás esetén a díj mértéke minimum 1.000 Ft+ÁFA/ felhasználás, maximum 5.000 Ft+ÁFA/ felhasználás.


[7]Az Humánpolitikai Bizottság, amennyiben az az önkormányzat érdekeit szolgálja, a civil szervezetek és alapítványok részére – kérelemre - is engedélyezheti, hogy az önkormányzat címerét, vagy zászlaját díjmentesen használják.


 1. (2) A címer, vagy zászló használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
 1.           a) a kérelmező megnevezését, címét,
 2.           b) a címer, vagy zászló használatának célját,
 3.           c) előállítás esetén az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),
 4.           d) az előállítás anyagát,
 5.           e) a használat módját,
 6.           f) a használat időtartamát,
 7.           g) díszítésre történő felhasználás esetén a díszítendő tárgy mintapéldányát/ rajzát, fényképmásolatát, stb./,
 8.           h) a felhasználásért felelős személy megnevezését, elérhetőségeit.
 9. [8](2a) Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 10. §-a értelmében a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal/Kistarcsa Város Önkormányzata részére szóló kérelmet természetes személy személyesen, írásban, postai úton, vagy elektronikus módon terjesztheti elő. Amennyiben a kérelem benyújtója gazdálkodó szervezet, kérelmét kizárólag elektronikus formában a Cégkapun keresztül nyújthatja be.


 1. (3) A kiadott engedély érvényessége szólhat:
 1.          a) egy esetre,
 2.          b) meghatározott időpontig történő felhasználásra,
 3.          c) meghatározott mennyiségű felhasználásra,
 4.          d) visszavonásig történő felhasználásra.


 1. (4) Az engedély iránti kérelmet el kell utasítani, ha:
 1.          a) a használat az önkormányzat vagy a város jogát, vagy jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti,
 2.          b) a kérelmező kellően nem bizonyította, hogy az általa folytatott tevékenység indokolja a címer, vagy a zászló használatát,
 3.          c) a kérelmező általi használat a közízlést sérti, vagy jó erkölcsbe ütközik.


 1. (5) A kiadott engedélyt vissza kell vonni ha:
 1.          a) a használat módja, vagy körülményei az önkormányzat, illetve a város jogát, vagy jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti,
 2.          b) a felhasználó e rendeletben, vagy részére kiadott engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti, illetve a megállapított határidőre a kötelezettségeinek nem tesz eleget.


 1. (6) A kiadott engedély nem mentesíti a kérelmezőt a jogszabályok által esetlegesen – termék, jelvény, kiadvány stb. tervezésére, előállítására, forgalomba hozatalára – előírt, egyéb engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól.


(7) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.Közigazgatási bírság


 1. [9][10](1) Aki e rendelet 6.§ (1)-(3) bekezdésében, 7.§ (2) bekezdésében, 8.§ (1) bekezdésében valamint 9/A § (1) és (8) bekezdésében foglaltakat megszegi, a közösségi együttélés általános szabályaival ellentétes magatartást tanúsít, és 50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal, vagy 150.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.


 1. [11](2) A közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárások során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


 1. (3) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás lefolytatására – átruházott hatáskörben – a jegyző jogosult.

[12]9/A. §[13]


A Kistarcsa név használatával és használatának engedélyezésével kapcsolatos szabályok[14]


(1)[15][16][17]A Kistarcsa név használatát engedélyeztetni kell. Az engedélykérelmet a jelen rendelet 4. számú mellékletében szereplő formanyomtatvány alkalmazásával természetes személy kérelmező estén személyesen, postai úton, vagy elektronikus módon, gazdálkodó szervezet kérelmező esetén pedig elektronikus úton az önkormányzat számára kell megküldeni. A kérelmet a Humánpolitikai Bizottság elnökének kell címezni. A kérelemhez csatolandóak a 4. számú mellékletben megjelölt mellékletek. Az engedély megadására és visszavonására a Humánpolitikai Bizottság jogosult.


(2) A kiadott engedély érvényessége szólhat:

a)határozott időre,

b)meghatározott alkalomra,

c)határozatlan időre (legfeljebb a kérelmező működés idejére).


(3)Az engedély iránti kérelmet el kell utasítani, ha:

a)a használat az önkormányzat vagy a város jogát, vagy jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti,

b)a kérelmező kellően nem bizonyította, hogy az általa folytatott tevékenység indokolja a Kistarcsa név használatát,

c)a kérelmező általi használat a közízlést sérti, vagy jó erkölcsbe ütközik.


[18](4)A kiadott engedélyt vissza kell vonni ha:

a)a használat módja, vagy körülményei az önkormányzat, illetve a város jogát, vagy jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti,

b)a felhasználó e rendeletben, vagy részére kiadott engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti, illetve a megállapított határidőre a kötelezettségeinek nem tesz eleget,

c) a felhasználó nem tesz eleget a 9/A. § (8) bekezdésében foglalt kötelezettségnek.


(5)A kiadott engedély nem mentesíti a kérelmezőt a jogszabályok által esetlegesen előírt, egyéb engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól.[19](6)A Kistarcsa név használatának engedélyezése díjhoz csak abban esetben köthető, ha a névhasználat kereskedelmi célokat szolgál. A díj mértékét esetenként a Humánpolitikai Bizottság állapítja meg. A díj mértéke rendszeres felhasználás esetén minimum havi 5.000,-Ft+ÁFA -tól maximum havi 50.000,-Ft+ÁFA -ig terjedhet, nem rendszeres felhasználás esetén a díj mértéke minimum 5.000,-Ft+ÁFA/felhasználás, maximum 50.000,-+ÁFA/ felhasználás.


(7)A Kistarcsa név használatával kapcsolatban kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.


[20](8)A kérelmező a névhasználat engedélyezését követő egy hónapon belül köteles a Kistarcsa elnevezés használatáról gondoskodni, a kereskedelmi forgalomban megjelenő üzlet, értékesítésre szánt termék, szolgáltatás nevét az engedély alapján módosítani, a Kistarcsa elnevezést az érintett szervezet nevében, vagy a kérelemben megjelölt dolog/megjelenítés formájában feltüntetni.10.§


Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.[1]

A rendelet szövegét a 7/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020.03.25-től

[2]

A rendelet szövegét a 10/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.03.30-tól

[3]

A rendelet szövegét a 7/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2020.03.25-től

[4]

A rendelet szövegét a 11./2017. (III.30.) önkormányzati rendelet1. §-a módosította. Hatályos: 2017.03.31-től

[5]

A rendelet szövegét a 25/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2014. október 23-tól

[6]

A rendelet szövegét a 25/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2014. október 23-tól

[7]

A rendelet szövegét a 25/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2014. október 23-tól

[8]

A rendelet szövegét kiegészítette a 10/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018.03.30-tól

[9]

A rendelet szövegét a 18/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015.május 1-től

[10]

A rendelet szövegét a 27/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.10.26-tól

[11]

A rendelet szövegét a .10/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2018.03.30-tól

[12]

A rendelet szövegét kiegészítette a 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos: 2014. április 25-től

[13]

A rendelet szövegét  a 18/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése egészítette ki. Hatályos: 2015. május 1-től 

[14]

A rendelet szövegét a 18/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. május 1-től

[15]

A rendelet szövegét a 25/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2014. október 23-tól

[16]

A rendelet szövegét a 10/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2018.03.30-tól

[17]

A rendelet szövegét a 27/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.10.26-tól

[18]

Kiegészítette a 27/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 2.§ 2) bekezdése. Hatályos 2018.10.26-tól

[19]

A rendelet szövegét a 27/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.01.01-től

[20]

Kiegészítette a 27/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
111.56 KB
2. számú melléklet
69.99 KB
3. számú melléklet
129.65 KB
4. számú melléklet
31.78 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!