nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábakecöl község képviselő-testületének 7/2016 (VII.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-08-01 - 2018-12-31
Rábakecöl község képviselő-testületének 7/2016 (VII.18.) önkormányzati rendelete
az étkezés térítési díjairól

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 6. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) bekezdés c) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 151. §-ában foglaltak szerint az alábbi rendeletet alkotja.


1.§ A rendelet személyi hatálya a Rábakecöl székhelyen működő Rábakecöli Vadgesztenye Egységes Óvoda-Bölcsőde Napközi Konyháról étkezőkre terjed ki.


2.§ Az étkezést igénybe vevők által fizetendő térítési díjak:

            a) bölcsődés gyermekek esetén háromszori étkezésnél         240 Ft/nap

            b) óvodás gyermekek esetén háromszori étkezésnél             294 Ft/nap

            c) menzás alsós gyermekeknél csak ebéd esetén                 248 Ft/nap

            d) menzás felsős gyermekeknél csak ebéd esetén                254 Ft/nap

            e) felnőtt ebéd esetén                                                          580 Ft/nap


3.§

(1) A gyermekétkeztetésben részt vevők személyi térítési díját a Gyvt. 148. §-ában foglaltak szerint a Rábakecöli Vadgesztenye Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményvezetője állapítja meg.

(2) A térítési díjakat havonta tárgyhónap 10-éig kell megfizetni.


4.§ Ezen rendelet 2016. augusztus 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(III.17.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

  Tuba Erik                                                                                                             Dr. Gál László

polgármester                                                                                                                  jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!