nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-09-01 -tól
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Tornyiszentmiklós Község Önkormányzati Képviselő-testületének  10/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Tornyiszentmiklós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) A rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatásra terjed ki.

(2) A rendelet területi hatálya Tornyiszentmiklós közigazgatási területére terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya a közszolgáltatást ellátó Lenti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-re ( székhelye:8960 Lenti, Templom tér 9. ) - a továbbiakban: közszolgáltató - , valamint Tornyiszentmiklós község közigazgatási területén a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlan-tulajdonosra, vagyonkezelőre vagy az ingatlant egyéb jogcímen használóra (a továbbiakban: ingatlan tulajdonos) terjed ki.

2. § (1) A közszolgáltatást a közszolgáltató kizárólagosan jogosult és köteles ellátni e rendelet, valamint a Tornyiszentmiklós Község Önkormányzatával kötött, közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződésben foglaltak szerint.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására és ártalommentes elhelyezésére az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(3) A hulladék összegyűjtése és elszállítása az ingatlan tulajdonosának előzetes bejelentésére, valamint megrendelésére történik.

(4) Az ingatlan tulajdonosa köteles a kezelés költségeit megfizetni, valamint a költség megfizetéséről szóló bizonylatot szükség esetén felmutatni.

(5) A közszolgáltató a megrendeléstől számított 72 órán belül köteles a hulladékot elszállítani és a lenti belterület 23/4. hrsz-ú szennyvíztisztító telep szennyvízfogadóban ártalmatlanítás céljából elhelyezni.

3. § (1) A közszolgáltatás igénybevételével a tulajdonos és a közszolgáltató között – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény közüzemi szerződésre vonatkozó szabályai szerinti – szerződés jön létre.

(2) A közszolgáltató a tevékenysége végzése során birtokába jutott a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) köteles az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelni.

(3) A hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjön. Szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.

4. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséért, elszállításáért és ártalommentes elhelyezéséért az ingatlan tulajdonos e rendelet 1. mellékletében meghatározott díjat köteles fizetni.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott egységnyi díjtétel a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz egy egységére eső begyűjtési díja.

      5. § (1) A rendelet 2014.szeptember 1-jén lép hatályba.Tornyiszentmiklós, 2014. augusztus 27.

        dr. Hercz Judit                                                               Völgyi Péter

               jegyző                                                                     polgármester


Kihirdetve:


Tornyiszentmiklós, 2014.augusztus 28.                                                                             dr. Hercz Judit                                                              

                  jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
22 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!