nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015 (XI.27.)
Hatályos:2018-06-29 - 2020-12-16
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015 (XI.27.)
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) h) pontjában, valamint a  helyi adókról szóló  1990. C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőképpen rendelkezik: Az adó mértéke


1. §

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az iparűzési adó mértéke az adóalap 2 %-a


(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv 37.§ (2) a) és b)  pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 2.000 forint.


(3) Az iparűzési adóbevallások benyújtására elektronikus úton is lehetőség van.


Kedvezmények, mentességek


2. §

A Htv. 39/C §. (4) bekezdése alapján adómentes az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.


Záró rendelkezések


3. §

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadóak.


4. §

E rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.

Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 8/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet.Pusztamérges, 2015. november 26.Dr. Papp Sándor

Erdélyi-Nagy Renáta

polgármester

aljegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. november 27.
Erdélyi-Nagy Renáta


aljegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!