nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Hatályos:2014-07-01 - 2017-05-25
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a házasságkötés létesítésének engedélyezéséről és díjáról

Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2014. (VI.19.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés létesítésének engedélyezéséről és díjáról

Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

A rendelet hatálya Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén történő házasságkötés kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.


 1. §
 1. Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést, hivatali munkaidőben ügyfélfogadási időn kívül, valamint a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően hivatali munkaidőn túl pénteken és szombaton lehet lebonyolítani, amennyiben az a nap nem ünnepnap vagy munkaszüneti nap.
 2. Hivatali munkaidőn túl házasságkötést pénteken 13 és 18 óra-, szombaton 10 és 18 óra között lehet lebonyolítani.
 3. A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett és felvett házasságkötésekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés nem veszélyeztetheti.
 4. Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a házasságkötés méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított. Vendéglátóhelyen házasságkötés létesítése engedélyezésének feltétele, elkülönített helyiség biztosítása a házasságkötés lebonyolítására.
 1. §
 1. Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az házasságkötés lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.
 2. A hivatali helyiségben a házasságkötés lebonyolításának szolgáltatási díja hivatali munkaidőn túl 5 000 Ft., amely a tárgyi és személyi feltételek biztosítását tartalmazza.


 1.  A hivatali helyiségen kívüli - hivatali munkaidőben vagy munkaidőn túl történő - házasságkötés lebonyolításának szolgáltatási díja egységesen 10 000 Ft.
 2. Rendkívüli körülmény esetén az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá a lakáson lebonyolított házasságkötés díjmentes. Rendkívüli körülménynek minősül, ha a házasulók  valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota miatt különös erőfeszítéssel járna a hivatali helyiségben történő megjelenés.
 3. A házasságkötés szolgáltatási díját a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 11749022 - 15810654 számlájára kell megfizetni. A 3. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott díj befizetését a kérelem benyújtásával egyidejűleg a befizetést igazoló pénztárbizonylat bemutatásával kell igazolni. A kérelem elutasítása vagy a házasságkötést megelőző legalább 3. napig bejelentett elmaradása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére 8 napon belül vissza kell fizetni.


 1. §

A 3.    §   (2)-(3) bekezdésében meghatározott összegből a házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenkénti bruttó 3 000 Ft. díjazás illeti meg.


E rendelet alkalmazásában:

 1. hivatali helyiség: Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme Lovászi, kútfej utca 112.
 2. hivatali munkaidő: Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és

Működési Szabályzatában meghatározott munkarend;

 1. ügyfélfogadási idő: Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és

Működési Szabályzatában meghatározott idő.

 1. §

A rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit, a hatálybalépése után

benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni. Völgyi Péter                                                            dr Hercz Judit

                           polgármester                                                                 jegyzőZáradék:

A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2014. június 19. napjándr Hercz Judit

      jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!