nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016 (VI.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-07-01 -tól
Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016 (VI.29.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének jogkövetkezményeiről

Gersekarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános szabályok


1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni azon természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, vagy amelyek Gersekarát község közigazgatási területén belül az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elkövetik.


(2) A közösségi együttélés alapvető szabályai azok a szabályok, amelyeket-e rendelet annak minősít.


(3) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás az a magatartás, amely bűncselekménynek vagy szabálysértésnek nem minősül, de Gersekarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) által meghatározott közösségi együttélés szabályaival ellentétes.


(4) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.


(5) E rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatt induló eljárás lefolytatása tekintetében a Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza.


2. A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások elkövetőjével szemben alkalmazható hátrányos jogkövetkezmények


2. § (1) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével szemben százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.


(2) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) Közigazgatási bírság kiszabására vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.


(3) A közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy Gersekarát Község Önkormányzata 11747075-0361000 pénzforgalmi számlájára kell befizetni.


(4) A bírság behajtásával kapcsolatos végrehajtási eljárásra a Ket. szabályait kell megfelelően alkalmazni.


(5) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy esetén a Ket. 15. § (7) bekezdése alapján kell eljárni.


3. A közösségi együttélés alapvető szabályai


3. § (1)  Az ingatlan tulajdonos, kezelő, használó, köteles gondoskodni


a) a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről,


b) a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EÜM együttes rendelet 6. § (1), (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak betartásáról,


c) az ingatlan előtti zöldsáv és az árok úttestig terjedő teljes területének kaszálásáról, gyommentesítéséről,


d) az ingatlan tisztántartásáról, gyommentesítéséről és kaszálásáról,


e) az ingatlan előtti járdaszakasz hó-eltakarításáról és síkosság mentesítésről.


Záró rendelkezések


4. § Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba.


Gersekarát, 2016. június 17.


                 Hári Antal                                                                         Kissné Mátyás Éva

              alpolgármester                                                                                jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. június 29.


                                                                                                            Kissné Mátyás Éva

                                                                                                                      jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!