nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-12-02 - 2015-03-01
Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Sonkád Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

9/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete


az egyes szociális ellátások helyi szabályairól


Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

az 1. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében és 32. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37. § (1) bekezdés d) pontjában, a 132. § (4) bekezdés b) és c) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében,

a 5. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 46. § (1) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (4) bekezdésében,

a 7. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (3) bekezdésében

a 8. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében és 26. §-ában,

a 9. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A képviselő-testület hatáskörébe tartozó ellátásokra vonatkozó eljárási rendelkezések


1. §

(1) Az ellátás megállapítása iránti kérelmet a Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) lehet előterjeszteni.

(2) A kérelmet e rendeletben meghatározott nyomtatványon és igazolások csatolásával kell benyújtani.


2. Hatásköri rendelkezések


2. §


3. Rendszeres szociális segély


3. §

(1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján

a) saját háztartásában legalább három kiskorú gyermeket nevel vagy

b) legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett vagy

c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)36. § (2) bekezdés ea) pont szerinti foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának fennállása alatt kereső tevékenységet nem folytatott és a 30 nap időtartamú közfoglalkoztatásban – orvosi igazolás alapján – egészségügyi alkalmatlansága miatt nem tudott részt venni    

rendszeres szociális segélyre jogosult.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja esetén a kérelemhez csatolni kell a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak az egészségkárosodás minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét. A rendszeres szociális segély a szakhatósági állásfoglalás vagy szakvélemény érvényességi ideje alatt folyósítható.


4. §

(1) Az Szt. 37/A. § (1) bekezdés szerinti esetekben az aktív korúak ellátására jogosult személynek - a rendszeres szociális segély megállapításának és folyósításának feltételeként - Sonkád és Mikro-körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központtal (székhelye: 4954 Sonkád, Kossuth u. 18. szám) kell együttműködési kötelezettséget vállalni.

(2) Együttműködési kötelezettség keretében a rendszeres szociális segélyre jogosult személy

a) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát,

b) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel és

c) teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat.

(3) Együttműködésre kijelölt szerv a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetének, korának, mentális és egészségi állapotának megfelelő, egyénre szabott beilleszkedést segítő programot határoz meg, melyről írásban megállapodik a segélyezettel.

(4) A beilleszkedést segítő program a következőkre terjed ki:

a) együttműködésre kijelölt szervvel való rendszeres kapcsolattartás, legalább negyedévenkénti személyes találkozás,

b) együttműködésre kijelölt szerv által szervezett programokon való részvétel, melynek típusai a következők lehetnek:

ba) tanácsadás (jogi, munkaügyi, egészségügy),

bb) csoportos önsegítő és képességfejlesztő foglalkozás,

bc) életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozás, szociális helyzet romlásának elkerülését célzó program,

bd) munkavégzésre felkészítő foglalkozás (munkahelykeresést segítő technikák alkalmazása)

c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és első szakképesítés megszerzésére.


5. §

(1) A rendszeres szociális segélyre jogosult a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül köteles az együttműködésre kijelölt szervnél megjelenni és 30 napon belül írásbeli megállapodást kötni a beilleszkedést segítő programról.

(2) Az együttműködési kötelezettség megszegését jelenti, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult

a) az (1) bekezdésben megállapított határidőn belül nem jelenik meg,

   b) a megadott határidőn belül nem köti meg a beilleszkedést segítő programról

szóló megállapodást,

   c) nem teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat.

(3) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén az együttműködésre kijelölt szerv három munkanapon belül megkeresi a rendszeres szociális segélyben részesülő személyt, és megvizsgálja a mulasztás okát.

(4) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy önhibáján kívül nem tesz eleget az együttműködési kötelezettségének, azt az akadályoztatás megszűnésétől számított 8 napon belül igazolni köteles, és az akadály elhárulását követően köteles megkezdeni illetve folytatni az együttműködést.

(5) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy önhibájából nem tesz eleget az együttműködési kötelezettségének, az együttműködésre kijelölt szerv 8 napon belül jelzi a jegyzőnek az együttműködés létrejöttének elmaradását vagy megszegését.4. Önkormányzati segély


6. §

(1) A képviselő-testület önkormányzati segélyben részesíti a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő szociálisan rászorult személyek közül különösen azt, aki

a) válsághelyzetben lévő várandós anya és gyermekének megtartása,

b) 30 napot meghaladó orvosi kezelése vagy 8 napot meghaladó fekvőbeteg intézeti ellátása,

c) nevelésbe vett gyermek családdal való kapcsolattartása, családba való visszakerülése,

d) gyermeket gondozó családban szülő, gyám munkanélkülivé válása,

e) gyermek beiskolázással járó többletkiadások,

f) közgyógyellátásban nem részesül és gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzése,

g) gyermekre való tekintettel három hónapot meghaladó intézményi térítési díjhátralék felhalmozódása,

h) elemi csapás, rendkívüli időjárás következményeként

ha) haláleset,

hb) személyi sérülés miatt a b) pont szerinti ellátása,

hc) az ingatlanban bekövetkezett káresemény elhárítása,

i) önhibáján kívül átmenetileg ellátatlanná válása

miatt anyagi segítségre szorul.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint szociálisan rászorultnak tekinthető az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át.

(3) Az önkormányzati segély összege legalább 3.000 Ft, legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj összege.

(4) Rendkívüli méltánylást igénylő helyzetekben szociális rászorultság vizsgálata nélkül, az összes körülményhez igazodó mértékű önkormányzati segély nyújtható.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában rendkívüli méltánylást igénylő helyzetek:

a) az (1) bekezdés h) pont ha) és hb) alpontja,

b) az (1) bekezdés h) pont hc) alpontja, amennyiben az ingatlanon lévő lakóház teljesen vagy részben lakhatatlanná vált,   

c) súlyos betegséghez kapcsolódó egészségügyi szakellátás körébe tartozó tartós kezelés.

(6) Amennyiben a tényállás vizsgálatában az önkormányzati segély feltételeinek tartós fennállására lehet következtetni, az önkormányzati segély havi rendszerességgel is nyújtható.

(7) A havi rendszerességgel nyújtott önkormányzati segély legfeljebb hat alkalomra állapítható meg. A folyósítás időtartama alatt – az (5) bekezdés kivételével – önkormányzati segély eseti jelleggel nem állapítható meg.

(8) Temetési segélyre jogosult, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott és a (2) bekezdés szerint szociálisan rászorult.

(9) A temetési segély összege a helyi szolgáltató által igazolt helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%.7. §

(1) A képviselő-testület – az önkormányzat éves költségvetésében külön erre a célra meghatározott előirányzat figyelembe vételével – évente szociális célú tűzifa természetbeni juttatásban részesíti:

a) jövedelem vizsgálat nélkül a lakásfenntartási támogatásban részesülő háztartását,

b) a 6. § (2) bekezdése szerinti azon szociálisan rászoruló háztartását,

ba) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel, vagy

bb) aki gyermekét egyedül neveli vagy

bc) aki egyedül álló vagy

bd) aki és vele közös háztartásban élő a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte.

(2) Egy jogosult háztartás részére természetbeni támogatásként juttatott tűzifa mennyiségét a rendelkezésre álló famennyiség és az (1) bekezdés szerinti jogosult háztartások számának arányából kell megállapítani (famennyiség osztva a jogosult háztartások számával).

(3) Szociális célú tűzifa természetbeni juttatás összege az éves költségvetési rendeletben kerül meghatározásra.


8. §

(1) Önkormányzati segély a melléklet szerinti nyomtatványon nyújtható be, amelyhez csatolni kell:

          a) a jövedelem típusának megfelelő igazolást,

          b) a 6. § (1) bekezdés a) - b) pontjához és az (5) bekezdés c) pontjához háziorvosi, szakorvosi igazolást,

          c) a 6. § (1) bekezdés c) és e) pontjához illetékes családgondozó javaslatát,

          d) a 6. § (1) bekezdés d) pontjához munkaviszony megszüntetésének igazolást,

          e) a 6. § (1) bekezdés g) pontjához az intézmény igazolását,

          f) a 6. § (1) bekezdés h) pont hc) alpontjához és az (5) bekezdés b) pontjához a jegyző igazolását,

          g) a 6. § (8) bekezdéséhez a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számlák eredeti példányait”

(2) Kérelmező részére megítélt önkormányzati segélyt a döntést követő öt napon belül biztosítani kell.

5. Temetési segély


6. Köztemetés


9. §

(1) Az eltemettetésre köteles személy különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén részben vagy egészben mentesíthető a köztemetés költségének megtérítése alól.

(2) A köztemetés költségének megtérítése csökkenthető  annak a kötelezett személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át.

(3) A csökkentés mértéke a fizetési kötelezettség legalább 20 %-a, legfeljebb 50 %-a. A fennmaradó részösszegre részletfizetés engedélyezhető, melynek időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot.

(4) A köztemetés költségének megtérítése alól mentesíthető az a kötelezett személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén a 150 %-át.7. Közgyógyellátás


10. §

Közgyógyellátásra jogosult az a szociális rászorult személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 200%-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át meghaladja és tartós betegsége miatt rendszeres, három hónapot meghaladóan gyógyszeres kezelésre szorul.8. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás térítési díj támogatása


11. §

(1) Az ellátást igénybevevő kérelmére a képviselő-testület a személyi térítési díjhoz – az ápolást-gondozást nyújtó, és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás kivételével – a kérelmező és családja jövedelmi helyzetére tekintettel támogatást állapít meg.

(2) A támogatás mértéke

a) a térítési díj 50 %-a, ha az ellátást igénylő családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén a 150 %- át,

b) a térítési díj 25 %-a, ha az ellátást igénylő családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %- át.

(3) Étkeztetés esetén a (2) bekezdés a), b) pontja alá nem tartozó igénybevevő esetén a támogatás

mértéke az intézményi térítési díj és az ebéd beszerzési árának a különbözete.

(4) A támogatás az intézményi térítési díj következő felülvizsgálatáig érvényesíthető.

(5) A megállapított támogatást az intézmény által kiállított számla alapján kell megtéríteni.9. Szociális szolgáltatások


12. §

Az önkormányzat külön társulási megállapodásokban foglaltak alapján, a társulások által fenntartott intézmények keretében a következő ellátásokat biztosítja:

     a) étkeztetés,

     b) házi segítségnyújtás,

   c) családsegítés,

     d) támogató szolgáltatás,

     e) gyermekjóléti szolgáltatás,

     f) az idősek nappali ellátása,

     g) fogyatékosok nappali ellátása13. §

Napi egyszeri meleg étkezésre jogosult az a 6. § (2) bekezdése szerinti szociálisan rászoruló:

a) aki hajléktalan,

b) aki egyedülálló és a reá öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, feltéve, hogy reá való tekintettel ápolási díj nem lett megállapítva,

c) aki szakorvosi igazolás alapján

ca) egyedül élő fogyatékos és reá való tekintettel ápolási díj nem lett megállapítva vagy

cb) fogyatékos személy eltartásáról gondoskodik vagy

cc) pszichiátriai-, szenvedélybetegsége miatt kezelésre szorul.

     


10. Záró rendelkezés


14. §

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 14/2011. (X. 17.) önkormányzati rendelet.
       

         Bandics Zsigmond s.k.                                                                    Szabó István s.k.

             Polgármester                                                                                     Jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
3.
196.74 KB
1. melléklet
243.93 KB
2. melléklet
162.87 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!