nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-07 -tól
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Szilvásvárad Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-a alapján - figyelembe véve a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 24-28. §-aiban meghatározottakat –, valamint a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.A rendelet hatálya


1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre.2. §

Az 1. §-ban felsorolt önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetése


3. §

[1](1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2014. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 472 646 ezer forintban ,

b) bevételi főösszegét 472 646 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési mérlegét főbb kiadási és bevételi előirányzatonként - működési célú és felhalmozási célú elkülönítéssel - a 2. számú melléklet tartalmazza.I.              A költségvetési bevételek


4. §


  1. Az önkormányzat bevételeit rovatonként részletezve a 3/1. számú melléklet tartalmazza.


  1. A Szilvásvárad Község Önkormányzatát 2014. évben megillető állami hozzájárulások részletezését a 3/2. számú melléklet tartalmazza. 

I.              A költségvetési kiadások5. §

 (1) Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények működési, fenntartási kiadási előirányzatait összevontan a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


                       Megnevezés                                                 Ezer forint

- Működési kiadások előirányzata összesen:                    213 391

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                     86 145

- munkaadókat terhelő járulékok:                            23 184

- dologi jellegű kiadások:                                         85 358

- ellátottak pénzbeli juttatásai:                                  4 790

- működési célú pénzeszközátadás:                          12 650

- támogatásértékű működési kiadás:                          1 264


(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, azokon belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 4/1. számú melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert költsége a 2015. évben 450 forint.


6. §

 (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 132 465 eFt.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a felújítások előirányzata:              72 211 ezer forint,

- a beruházások előirányzata:           60 254 ezer forint,

- a befektetési kiadások előirányzata:        0 ezer forint.


(2) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak előirányzatait célonként a 4/2. számú melléklet rögzíti.
7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait rovatonként részletezve a 4/a. számú melléklet szerint állapítja meg.


(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó intézmény (Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal) kiadásait rovatonként a 4/b. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő intézmény (Szilvásváradi Manóvár Óvoda) kiadásait rovatonként a 4/c. számú melléklet tartalmazza.III.              Egyéb rendelkezések


8. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.


9. §

A címek költségvetését feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.


10. §

 (1) Az általános és céltartalék előirányzatok:

    - az önkormányzat tartaléka: 1 722 ezer forint, amelyet fejlesztési célú felhasználásra különít el.


11. §

Az önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet tartalmazza.
VI.              A költségvetési létszámkeret


12. §

Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 8. számú mellékletben feltüntetett adatok szerint állapítja meg.V.  A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


13. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


14. §

  1. A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


  1. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


  1. Az önkormányzat költségvetési szervének vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között - a 368/2011. (XII.31.)  Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – átcsoportosítást hajthat végre.15.§

  1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2014. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.


  1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a költségvetésben nem szereplő – előre nem tervezhető – 1000 ezer Ft értékhatárt meg nem haladó bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azzal, hogy erről a polgármester a Képviselő-testületet köteles az intézkedést követő soron következő testületi ülésén tájékoztatni.

16.§

A képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendelési szabályait a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 119. §-a szerint szabályozza.17. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelfelvétel az önkormányzat Vagyonrendeletében meghatározottak szerint a képviselőtestület, valamint a polgármester hatásköre.


(2) Az év közben létrejött gazdálkodási többlet felhasználása a képviselő-testület döntése alapján történik.


VI. Záró rendelkezések


18. §

  1. A képviselő-testület – a polgármester beszámolója alapján – megállapítja, hogy az önkormányzat átmeneti (a naptári év kezdetétől a költségvetés elfogadásának időpontjáig tartó) időszakon belüli gazdálkodása során

- az önkormányzat költségvetését megillető bevételek a hatályos jogszabályok szerint kerültek beszedésre;

- a kiadások teljesítése az előző évi kiadási előirányzatokon belül arányosan történt.

A fenti bevételek és kiadások a 2014. évi költségvetési rendelet előirányzatai közé beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.                Szaniszló László sk.                                  Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.

                     polgármester                                                         jegyzőZáradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2014. február 25. napján kihirdetésre került.Szilvásvárad, 2014. február 25.                                                   Dobosné dr. Kvesztár Henrietta

                                                                                                                        jegyző[1]

Módosította a 10/2015 (V.07.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatálya: 2015.05.07.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1
25 KB
2
33.5 KB
3.1
51 KB
3.2
33.5 KB
4.1
41.5 KB
4.2
30.5 KB
4.a
121 KB
4.b
103.5 KB
4.c
104.5 KB
5
12.5 KB
6
50.5 KB
7
38.5 KB
8
12.27 KB
Előirányzat módosítása
29.5 KB
Előirányzat módosítás I-IV. negyedév
12.93 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!