nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-09-29 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (V.29.) önkormányzati rendelete
Változtatási tilalom elrendeléséről

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


[1]1. §


E rendelet hatálya Kistarcsa Város Szabadság út, Eperjesi út, Mária utca, Petőfi utca által határolt tömbök Vt-4 övezetbe sorolt ingatlanaira, a Nagytarcsai út melletti 0261/6, 8, 9, 11, 12 és a 0262 hrsz-ú, tervezett Gksz övezeti besorolású ingatlanokra, valamint a 1644, 360/1, 360/2, 440/3, 440/4, 440/5, 440/6, 400/7 hrsz-ú településközponti vegyes ingatlanokra terjed ki.


2. §


Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kistarcsa Város 1. §-ban meghatározott ingatlanaira a helyi építési szabályzat módosítása elkészítésének időszakára változtatási tilalmat rendel el.


3. §


Kistarcsa Város 1.§ -ban meghatározott területére elrendelt változtatási tilalom a helyi építési szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg, de legkésőbb e rendelet hatálybalépését követő három év elteltével megszűnik.


4. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.[1]

A rendelet szövegét a 21/2014 (IX. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2014. 05. 29-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!