nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019 (XI.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-11-16 - 2020-03-31
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019 (XI.16.) önkormányzati rendelete
A szociális célú tűzifa támogatás szabályairól

Somogyszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló l993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A támogatásra vonatkozó általános szabályok

1. A rendelet célja, hatálya

1.§

(1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján a központi költségvetés a települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást nyújt.


(2) E rendelet célja, hogy Somogyszentpál  településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a jogszabályi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, települési támogatás, mint egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.


(3) E rendelet hatálya kiterjed Somogyszentpál Község közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen élő állampolgárokra.


(4) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.

2. A támogatás feltételei

2.§

 (1) Somogyszentpál Község Önkormányzata térítésmentesen szociális célú tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Somogyszentpál községben bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel. 


 (2) A somogyszentpáli lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben - ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe a háztartás tagjaként.


3. §


(1) A szociális célú tűzifára benyújtott kérelmek elbírálásakor, amennyiben a kérelmet a rendeletben rögzítetteknek megfelelően benyújtja és rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, a kérelem beérkezésének sorrendjében tűzifában részesül az, aki a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti


a) aktív korúak ellátására,


b) időskorúak járadékára,


c) települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres    kiadások viselésével kapcsolatos támogatás) jogosult.


d) a gyermekvédelmi és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család.

e) 65 éven felüli nyugdíjas, akinek háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 71.250,- Ft-ot.

(2) A 3.§ (1) bekezdés a)-e) pontokban jogosultság fennállását a kérelmezőnek dokumentumokkal igazolnia kell.


4.§

(1) Térítésmentesen, szociális célú tűzifára jogosult legfeljebb 2 m3 mennyiségben az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén az a személy:


a) aki a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak szerint Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyszentpáli Kirendeltségén személyesen, vagy meghatalmazottja útján benyújtotta, és


b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, amelyről e kérelem beadásakor nyilatkozik.


(2) Az egy lakcímen, de külön lakrészben, háztartásban lakó családok külön-külön jogosultak, legfeljebb 5m3 tűzifa biztosítására.

3. A támogatás igénylésének menete


5. §

(1) A térítésmentes szociális célú tűzifára irányuló kérelmet 2019. december 5. napjáig lehet beadni. A kérelmek a beadási határidőt követő 10 munkanapon belül kerülnek elbírálásra. A kérelem e rendelet 1. számú melléklete, amely tartalmazza a kérelem beadásakor kötelezően csatolandó mellékleteket.  A kérelmek elbírálása a beérkezés sorrendjében történik.


 (2) A kérelmező benyújtott kérelmét három munkanapon belül kiegészítheti, a szükséges egyéb dokumentumokat pótolhatja.


 (3) A kérelmek elbírálásáról Somogyszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő rendes ülésén, de legkésőbb 2019. december 20. napjáig dönt.


(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. A tűzifa házhozszállításáról legkésőbb 2020. február 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.


6.§

A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

7.§


Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa értékének, továbbá a kiszállítás költségének visszafizetésére.

Záró rendelkezések

8.§


  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. március  31. napján hatályát veszíti.


     Poszáné Szabó Edit                                              dr. Halász Péter

           polgármester                                                          jegyző


Kihirdetve: Somogyszentpál, 2019. november 16.

dr. Halász Péter

        jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.2. melléklet
19.82 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!