nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016 (II.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-22 - 2017-05-04
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016 (II.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény előírásai alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1.    Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése


1.     § [2] 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 311.929 ezer forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 274.618 e Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 311.929 ezer forintban állapítja meg.

 (2) A 2016. évi költségvetés hiánya 37.311 ezer forint, melyből a folyó évi hiány  37.311 ezer forint.

  (3) A Képviselő-testület a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi pénzmaradvány)  igénybevételével finanszírozza.


2.     § [2]

(1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:

        a)  önkormányzat általános működésének támogatása                                              164.562 e Ft,

        b) egyéb költségvetési támogatások                                                                                       14.794 e Ft

        c) közhatalmi bevételek                                                                                                            43.080 e Ft

        e) működési bevételek                                                                                                               19.989 e Ft

        f) működési célú átvett pénzeszköz                                                                                       10.641 e Ft

        g) felhalmozási bevételek                                                                                                          19.685 e Ft

        h) előző évi pénzmaradvány igénybevétele  felhalmozásra                                           20.746 e Ft

        i) előző évi pénzmaradvány igénybevétele  működésre                                                 12.574  e Ft

        j) finanszírozási bevételek                                                                                                               0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

           a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                                    311.929 e Ft,

           b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                                    0 e Ft,

           c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                                       0 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

         a) működési bevételek:                                                                                                        271.498  e Ft,

         b) felhalmozási bevételek:             40.431 e Ft.


3.     § 

(1)   [2]  Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:

    a) működési költségvetés                                                                                                          288.683 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                                                128.088 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                           32.438 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                                                        80.227 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                                              10.619 e Ft

        ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                                       14.065 e Ft

      b) felhalmozási költségvetés                                                                                                      23.246 e Ft

         ba) beruházások,                                                                                                                       1.415 e Ft

         bb) felújítások                                                                                                                               21.831 e Ft

      c ) kölcsönök                                                                                                                                               0 e Ft

     d)  tartalékok, pénzmaradvány                                                                                                   24.517 e Ft

(2) [2] Az önkormányzat összesített kiadásaiból

       a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                                            311.929 e Ft,

       b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                                            0 e Ft,

       c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:      0 e Ft.
(3)    A helyi önkormányzat nevében végzett  felhalmozási kiadások:
                        a) beruházások:
aa). Óvodába számítógép vásárlás                                                                    165 e Ft, 
ab). Szerszámok vásárlása     250 e Ft, 
ac). Térfigyelő kamerák     1.000 e Ft
b) felújítások:
ba). IKSZT pince     500 e Ft
bb). Művelődési ház felújítás                                                                         1.500 e Ft
bc). Háborús emlékmű                                                                                      200 e Ft
bd). Közvilágítás hálózat részleges felújítás                                                3.000 e Ft
be).  Konyha felújítás                                                                                       16.131 e Ft
bf). PH gázóra kialakítás                                                                                    500 e Ft
(4)    A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai, betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátásai:
a) Önkormányzati támogatás      6.555 e Ft
b) Önkormányzat saját hatáskörben adott ellátás    1.650 e Ft
c) Temetési segély      500 e Ft
d) Bursa Hungarica támogatás                                                                              220 e Ft
e)  Közgyógyellátás                                                                                                      80 e Ft
(5)    A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válna szükségessé. (14. melléklet).


4.     § 
(1)    Az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet, likviditási tervét a 10. melléklet tartalmazza.
(2)    Az önkormányzat több évre kihatással járó kötelezettségeket nem tervez 2016-ban (5. melléklet), a több éves kihatással járó nyújtott adókedvezményeket a 6. melléklet  mutatja be.
(3)    Az önkormányzat három éves tervezett pénzforgalmi mérlegét a 7. melléklet  mutatja be.
(4)    Az önkormányzat tervezett közvetett támogatásait a 16. melléklet  tartalmazza.


5.     § [2] A költségvetési egyenleg
                 a) működési cél szerint     bevétel:    288.683 e Ft

                               kiadás:     288.683 e Ft,

                               egyenlege: 0 Ft

           b) felhalmozási cél szerint bevétel:      23.246 e Ft

                               kiadás:        23.246 e Ft,

                              egyenlege: 0 Ft

           A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0 Ft.


6.     § 
(1)    A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 39 fő, 
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 39 fő.
(2)    A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.


7.     § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 15. melléklet tartalmazza, a projektek
    a) bevétele     0 e Ft,
    b) kiadása      0 e Ft.


8.     § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék   1.328 e Ft, a céltartalék  0 eFt, melyet a 12. melléklet tartalmaz.


2.    A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal  költségvetése


9.     § [2] Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 70.473 ezer forintban állapítja meg. (17. melléklet)


10.     § [2]

A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                            57.654 e Ft

b) működési bevétel                                                                                              120 eFt

c) működési célú támogatásértékű bevétel                                                                                9.951 e Ft

d) 2015. évi pénzmaradvány igénybevétele                                                                               2.058 e Ft

e) működési célú támogatás-népszavazás       690 e Ft
    
11.     § [2]

A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                                               70.473 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                 45.069 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok                                                       12.495 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:               12.909 e Ft


12.     § 
(1)    A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi létszám-előirányzata:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –13 fő, 
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám             13 fő.

(2)    A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.


3.    A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv költségvetése


13.     § [2] Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 54.002 ezer forintban állapítja meg.


14.     § [2] A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                 50.322 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                                          0 e Ft,

c) intézményi működési bevétel                                                                                                        1.747 e Ft

d) 2015. évi pénzmaradvány igénybevétele                                                      1.933 e Ft.


15.     § [2]

A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                54.002 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                                                 36.852 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                              9.734 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                                                           7.251 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                   165 eFt

     ba) számítógép vásárlás                                                                                      165 eFt


16.     § 
(1)    A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2016. évi közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő, 
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  12 fő.
(2)    A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.


4.    A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


17.     § 
(1)    Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2)    A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3)    A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4)    A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról  következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


18.     § 
(1)    A képviselő-testület 2016. évre a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
    a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft, 
    b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő.
                      c) az anyakönyvvezetői munkakört ellátó köztisztviselők kétévente 77 300 Ft összegű ruházati költségtérítésre jogosultak.
(2)    A képviselő-testület 2016. évre a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők, Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda közalkalmazottai részére havi nettó 5000 Ft béren kívüli juttatást állapít meg, melynek közterheit az önkormányzat viseli. 


19.     § 
(1)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Önkormányzat költségvetésében biztosít Gyöngyöstarján Községi Tűzoltó Egyesület részére vissza nem térítendő támogatást 2016. évre 250 000 Ft összegben, a munkatervében megjelölt feladataira.
(2)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület részére vissza nem térítendő támogatást 2016. évre 100 000 Ft összegben, a munkatervében megjelölt feladataira.
(3)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Gyöngyöstarján Községi Sportkör részére vissza nem térítendő támogatást 2016. évre 3 493 000 Ft összegben, a munkatervében megjelölt feladataira.
(4)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Muzsikál az Erdő Alapítvány részére vissza nem térítendő támogatást 2016. évre 350 000 Ft összegben Gyöngyöstarjánban Muzsikál az erdő rendezvény megrendezéséhez..
(5)    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat és az (1)-(4) bekezdésben jelölt szervezetek közötti támogatási szerződés megkötésére.


20.     § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.


21.     § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.


5.    Díjmegállapító rendelkezések


22.     § 
 (1)     Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség díja napi 30 perc díjmentes használatot követően  bruttó 155 forint/óra.
(2)    A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben az esetenkénti fekete – fehér fénymásolás díja bruttó 355 forint/minden megkezdett 10 oldal.
(3)      A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban a hangosbemondó reklám célú használati díja bruttó 4200 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele.
(4)    A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén bruttó 1715 Ft/megjelenés.
(5)    A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben biztosított fax szolgáltatás díja bruttó 285 Ft/oldal.
(6)    Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díja 73 Ft/m2/hónap. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes.


6.    Záró rendelkezések


23.     § 
(1)    Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2)    Az Önkormányzat 2016. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti időszakban teljesített kiadásaira és beszedett bevételeire e költségvetési rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
(3)    A polgármester e rendelet jóváhagyásakor a 2016. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti gazdálkodásról a Képviselő-testület előtt beszámolt.


[1] A 9/2016. (X. 3.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2016. október 4-én.

[2] A 14/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2016. december 22-én.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-17. melléklet
167 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!