nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Hatályos:2014-06-20 -tól
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó rendelkezésről


Tornyiszentmiklós Község Önkormányzati Képviselő-testületének


8/2014 (VI.19.) önkormányzati rendelete


az államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó rendelkezésről


Tornyiszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja


1. § A rendelet célja, hogy Tornyiszentmiklós  Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően szabályozza az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközökre vonatkozó eljárást.


2. A rendelet hatálya


2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik részére az önkormányzat pénzeszközt ad át.

(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a magánszemélyeknek, jutatott  szociális, gyermekjóléti ellátásokra, az ösztöndíjakra, a lakáscélú támogatásokra és a 2007 évi CLXXXI. Tv. 1.§(2)-(4) bekezdésében meghatározott ellátásokra, támogatásokra, szervezetekre.


3. A támogatás forrása


3. § Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, amelyek terhére felhalmozási vagy működési célú támogatás adható.


4. A támogatás nyújtásának alapelvei, támogatás odaítélése


4. § (1) A támogatások odaítéléséről a tárgyévi költségvetési rendeletben foglaltak alapján a   képviselő-testület dönt.

(2) Önkormányzati támogatás nyújtása kérelemre történik. A kérelemre történő támogatás nyújtás esetén elsősorban a Mötv.-ben meghatározott helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok ellátásának, és a település érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni.

(3) A céljellegű támogatási kérelmek az 1. melléklet kitöltésével nyújthatók be, az abban foglalt tartalmi és formai követelményekkel. A támogatási kérelmet a polgármesternek címezve kell benyújtani.

(4) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.


5. A támogatási megállapodás


5.§ (1) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén – értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. ( 2. melléklet ) A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,

b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,

c) a forrás összegét,

d) a forrás felhasználásának célját,

e) a pénzügyi teljesítést,

f) a teljesítés ütemezését,

g) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

h) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig,  a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),

j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.


(2) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról vagy a támogatásról határidőben nem számol el.

(3) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja. A támogatási megállapodás aláírására az önkormányzat nevében a polgármester jogosult

(4) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően kizárólag átutalással lehet teljesíteni.


(5) A támogatás kifizetése történhet utólagos elszámolás mellett előfinanszírozás, vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában. A támogatás folyósítása egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történhet.

(6) A képviselő-testület dönthet úgy, hogy a támogatás kifizetését meghatározott saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétéhez köti. Ez esetben a Támogatottnak a saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétét igazolnia kell, vagy meglétére vonatkozóan nyilatkozni kell

(7) A fel nem használt támogatást és a nem a célnak történő támogatás felhasználását a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie az önkormányzat értesítő levélét követő 8 napon belül.


6. Támogatási szerződés módosítása


6. § (1) A támogatási szerződés módosítására az elszámolási határidő vonatkozásában és a támogatás céljában, támogatási összegben  kerülhet sor, egyszeri alkalommal, a támogatott elszámolási határidő lejárta előtt leadott írásos kérelmére.

(2) A határidő módosítás engedélyezése a képviselő-testület hatásköre.

(3) A támogatás céljának módosításáról, amennyiben az működési és felhalmozási célon belüli változás, a képviselő-testület dönt.

(4) A támogatás céljának módosításáról amennyiben az működési és felhalmozási célok közötti változás a képviselő-testület dönt.

(5)A  megítélt támogatási összeg  módosítása a képviselő-testület   hatáskörébe tartozik. A támogatási összeg módosítására abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott részére megítélt támogatás kifizetése az önkormányzat működőképességének megőrzését veszélyezteti és az összeg kifizetésére nem áll rendelkezésre pénzügyi fedezet. A támogatási szerződésben a támogatási összeg módosításának lehetőségéről a támogatottat tájékoztatni kell.

(6)Amennyiben  a támogatott által kért támogatás összege magasabb a képviselő-testület által megítélt támogatásnál, a képviselő-testület  év folyamán pénzügyi forrás megléte mellett döntést hozhat a támogatási összeg  módosításáról.


7. Elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról és a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséről


7.§ (1)  A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.

(2) A pénzügyi elszámolás a támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő költségekről kiállított számlákkal és/vagy szabályszerűen kiállított számviteli bizonylattal, és számlaösszesítővel történik. A támogatott köteles a 3. melléklet szerinti elszámoló lapot kitölteni és csatolni az elszámoláshoz.

(3) Elszámolási határidő: a támogatási megállapodásban rögzítettek szerint.

    a) a civil szervezetek esetében lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig,

    b) önkormányzati közfeladat ellátást biztosító gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év  január 31-ig,

(4) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

(5) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról az 5. § (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.


(6) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.

(7)Nem fizethető ki támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni:

     a) a Támogatott egy korábbi támogatási megállapodással összefüggésben benyújtott, vagy benyújtandó lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási, visszafizetési késedelemben van,

    b) a Támogatott lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással

rendelkezik, a köztartozás megfizetéséig,

    c) a Támogatott csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá került.

(8)A polgármester a támogatott által benyújtott elszámolást

   a) 100.000 Ft-ot meg nem haladó támogatási összeg esetén írásban jóváhagyja,

   b) 100.000 Ft-ot meghaladó támogatási összeg esetén az elszámolást döntés céljából a képviselő-testület elé terjeszti.


(9) Az elutasított, vagy részben elutasított elszámolásról hozott határozatnak tartalmaznia kell a támogatott felszólítását a támogatott összeg, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére esőösszeg visszafizetésére vonatkozó rendelkezést.

(10)A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-estületet a beszámolás tárgyát képező évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről.8. A közpénzekből nyújtott pénzeszközök átláthatósága, nyilvántartása8. § (1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján az önkormányzat költségvetéséből nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon  közzé kell tenni.

(2) A közzétételt a támogatási szerződés kötését követő 15 napon belül kell megtenni.

(3) A közzétételért a döntés, vagy a támogatási megállapodás előkészítéséért a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban:hivatal) köteles gondoskodni.

(4) A támogatásokról és a számadási kötelezettség teljesítéséről a Hivatal köteles a 4. melléklet szerinti nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a támogatott nevét, címét, a támogatást nyújtó megnevezését, a támogatott képviselőjének nevét, a támogatás összegét és célját, az átutalás idejét, a támogatás célszerinti felhasználása elszámolásának határidejét, az elszámolás időpontját, valamint az elszámolás és bizonylat fellelhetőségét, a bizonylat számát.


9. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok9. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről a képviselő-testület dönt.

(2) A forgalmi érték meghatározásához ingatlan esetében ingatlanforgalmi szakértői véleményt kell beszerezni.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a képviselő-testület köti meg


10. Záró rendelkezések


10. § (1) A rendelet hatálybalépése előtt megállapított támogatásokra alkalmazni kell a támogatással történő elszámolásra vonatkozó 7.§- ban meghatározott rendelkezéseket.

(2)Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Völgyi Péter                                                  dr Hercz Judit

     polgármester                                                         jegyző

Kihirdetve: 2014. június 19.

dr Hercz Judit jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
81.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!