nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-07-04 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete
A településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Kistarcsa Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22-24. pontjaiban és a végrehajtására kiadott a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakban állapítja meg a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait:


  1. §.

Általános rendelkezések


(1) A rendelet célja, hogy a településfejlesztési dokumentumok, a településrendezési eszközök, valamint a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet megalkotására/módosítására irányuló eljárások során történő egyeztetéseknél biztosítani lehessen a minél szélesebb körű véleményezői partnerek bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét és az elfogadott dokumentumok nyilvánosságát.


(2) A nyilvánosság és közösségi részvétel lehetőségének biztosítása érdekében a partnerségi egyeztetés útján


(3) E rendelet területi hatálya Kistarcsa Város közigazgatási területére, a rendelet személyi hatálya a partnerségi egyeztetésben résztvevő személyekre, szervezetekre, a rendelet tárgyi hatálya pedig a településfejlesztési és településrendezési dokumentumokra terjed ki.


(4) A partnerségi egyeztetésben részt vevő partnereknek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet.)  28. § (2) bekezdésében meghatározott személyeket és szervezeteket kell tekinteni.


  1. [1]§.

A partnerségi egyeztetésben részt vevők tájékoztatásának módja és eszközei


(1) A településfejlesztési vagy településrendezési dokumentum fajtájától és az egyeztetési eljárás fajtájától függően a meghatározott egyeztetési szakaszokban a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettséggel –szükség esetén alátámasztó munkarészeket is tartalmazó– véleményezési dokumentációt biztosít betekintésre:(2) A véleményezési dokumentáció nyilvánossá tételéről a polgármester felhívást tesz közzé,


(3) Az (1) bekezdés szerinti véleményezési dokumentáció a Kormányrendeletben meghatározott határidőn belül, az olyan eljárások esetén, amelyekkel kapcsolatban a Kormányrendelet a véleményezésre határidőt nem állapít meg – vagyis a településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia módosítása, valamint a településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő módosítása esetén – pedig a véleményezési dokumentáció nyilvánossá tételét követő 8 napon belül véleményezhető.

            A véleményeket

a) amennyiben megtartásra kerül, akkor a lakossági fórumon szóban lehet előadni, vagy

[2]b) a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül az e-Papír ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás használatával Kistarcsa Város Önkormányzatát címzettként megjelölve, vagy

c) a polgármesteri hivatalba írásban lehet benyújtani.

A partnerek csak a településfejlesztési és a településrendezési dokumentumok tárgyával és területi hatálya alá tartozó területtel kapcsolatban formálhatnak véleményt. A tárggyal nem összefüggő vélemények nem vehetőek figyelembe.


(4) A (2)-(3) bekezdés vonatkozásában a lakossági fórum megtartására Kistarcsa Város Önkormányzata helyi rendezvényeinek erre a célra kijelölt helyszínén, a Képviselő-testületi ülés előzetesen meghirdetett Egyebek napirendi pontja között, vagy az Önkormányzat által meghatározott, a fentieken kívüli egyéb helyszínen kerül sor.


(5) A partnerségi egyeztetés lezárását követően a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok további véleményezési, illetve elfogadási eljárása során végzendő eljárási cselekményeket a Kormányrendelet. határozza meg.


3.§

A partnerségi egyeztetésben részt vevők véleményei, javaslatai dokumentálásának, nyilvántartásának módja


(1) A beérkezett véleményeket nyilvántartásba kell venni, és a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok irataival együtt kell kezelni.


(2) A beérkező véleményeket a főépítész a településfejlesztési, vagy településrendezési dokumentum készítésével megbízott tervező felé továbbítja. A tervező szakmai javaslatot ad az egyes vélemények elfogadására vonatkozóan a főépítész részére.


(3) A vélemények megvitatása céljából a polgármester egyeztető tárgyalást kezdeményezhet a partnerségi egyeztetésben résztvevők összességével vagy meghatározott csoportjával. Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során véleményt nem adott, vagy adott, de az egyeztető tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt, a továbbiakban kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni.


[3]4. §

A partnerségi egyeztetésben részt vevők el nem fogadott javaslatai, véleményei indokolásának módja

 

(1) A településfejlesztési, vagy településrendezési dokumentum készítésével megbízott tervező szakmai javaslata alapján a főépítész javaslatot tesz az el nem fogadott vélemények indokolására, és az indokolást tartalmazó válaszok tervezetét elkészíti.

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti válaszokról a Képviselő-testület dönt.


(3) Amennyiben a településfejlesztési és településrendezési dokumentum megalkotása / módosítása tárgyalásos vagy állami főépítészi eljárás keretében történik és a partnerek részéről határidőben vélemény nem érkezik, a partnerségi egyeztetés lezárásáról átruházott hatáskörben a polgármester jogosult döntést hozni.


5. §

Az elfogadott településfejlesztési és településrendezési dokumentumok nyilvánosságát biztosító intézkedések


(1) Az elfogadott településfejlesztési, vagy településrendezési dokumentumot annak mellékleteivel együtt a polgármester az önkormányzat hivatalos honlapján nyilvánossá teszi a Kormányrendeletben foglaltak szerint.


(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedésről a polgármester hirdetményt tesz közzé


[4][5]6. §

Záró rendelkezések

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet 4.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezést a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.[1]

A rendelet szövegét a 41/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017.12.15-től

[2]

A rendelet szövegét a 21/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.06.28-től

[3]

A rendelet szövegét kiegészítette a 21/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.06.28-tól.

[4]

A rendelet szövegét a 21/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.06.28-től

[5]

A rendelet szövegét kiegészítette a 21/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.06.28-tól

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!