nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (VIII.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-01 - 2017-09-01
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (VIII.1.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 18/2014. (XI.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2017. (VIII.1.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló

18/2014. (XI.24.) önkormányzati rendeletének módosításárólNova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 39/C. § (4) bekezdésében, és a 43. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján,

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (3) bekezdés a)-e) pontjában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva,

a helyi iparűzési adóról szóló 18/2014. (XI.24.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:1. § Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 18/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelete 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:


 „(4) Adómentességben részesül a háziorvos vállalkozó, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. ”2. §    (1) Ezen rendelet 2017. szeptember 1. napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

                        Lendvai Jenőné s.k.                                                        Tóthné Péter Judit s.k.

                        polgármester                                                                          jegyző

Kihirdetés: 2017. augusztus 1.                     

Pallér Edina s.k.

aljegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!