nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-27 - 2017-08-14
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Malomsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2015 (II. 27.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról


Malomsok Község Önkormányzata  Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 37/A. § (1) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 43/B. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében,  132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja


1. § A rendelet célja, hogy Malomsok Község Önkormányzata által biztosított pénzbeli és természetbeni juttatások igénybevételének szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátások igénybevételének jogosultságáról, az ellátások mértékéről, igénybevételük módjáról.


A rendelet hatálya

2.  §  (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) Malomsok Község Önkormányzata közigazgatási területén élő, lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, hontalanokra, valamint a magyar hatóságok által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre;

b) az Szt. 6.§-ában meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában Malomsok község közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelölte;

c) az Szt. 7. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira;

d) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében Malomsok Község  Önkormányzata által szervezett és nyújtott ellátásokra.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az Szt., valamint a külön jogszabályokban foglalt – és e rendeletben nem említett - szociális illetve szociális jellegű egyéb ellátásokra.


Eljárási rendelkezések


3. § A szociális ellátás iránti eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. A (2) bekezdés kivételével a kérelmet Marcaltői Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve a malomsoki Kirendeltségen kell benyújtani.

4. § (1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban élő személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell csatolnia.

(2) A jogosultsági feltételek megállapításához szükséges bizonyítékok körét az Szt, a  pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól  szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet, és e rendeletnek az egyes ellátási formákra vonatkozó rendelkezései szabályozzák.  

5. § Amennyiben a pénzbeli vagy természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálatát a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, a kérelmezőnél helyszíni szemlét kell elrendelni.

(2) Nem kell helyszíni szemlét tartani, ha a kérelmező életkörülményeit a képviselő-testület, a polgármester, vagy a jegyző – a továbbiakban együtt: önkormányzat - szociális ellátás iránti eljárásban hat hónapon belül vizsgálta, és azokban lényeges változás nem feltételezhető. 

(3) Az önkormányzat külön megkeresés útján köteles beszerezni a kérelmező jövedelmi viszonyairól szóló igazolást, ha alapos okkal arra lehet következtetni, hogy a becsatolt igazolás, illetve nyilatkozat valótlan adatot tartalmaz.

6. § A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. § (1) A pénzbeli szociális ellátások folyósítása, elsősorban fizetési számlára utalással, vagy - a hatáskört gyakorló döntése esetén - házipénztári kifizetéssel történik.

(2) Az eseti ellátást a döntés jogerőre emelkedését követő öt munkanapon belül kell kifizetni, vagy átutalni a közműszolgáltató részére.

(3) A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy ellátása esetében a döntést követő azonnali kifizetés rendelhető el. 

(4) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Sztv. 17. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(5) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatás mérséklése vagy elengedése kizárólag a fél írásos kérelemére történhet.

(6) A rendkívüli települési támogatás, és a köztemetés elbírálása  iránti kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

(7)      A polgármester a képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a képviselő-testületet annak következő ülésén tájékoztatja.

(8)      Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali szociális ellátás iránti kérelmek elbírálása a Fix-Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulás intézményvezetője hatáskörébe tartozik. A családsegítés ellátás iránti kérelmeket  – a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálatához kell benyújtani, amelyek elbírálása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.


II. fejezet

 Pénzbeli és természetbeni juttatások


8. § (1) A jogosult részére e rendelet alkalmazásában 

a) jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás,

b) természetben nyújtott szolgáltatás,

c) személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás biztosítható.

 (2) Malomsok Község Önkormányzata az Szt-ben és az e rendeletben szabályozott feltételek esetén

a) pénzbeli szociális ellátásként: rendkívüli települési támogatást nyújt.

(3) Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében

a) az étkeztetés;

b) a házi segítségnyújtás;

c) a családsegítést biztosít


III. fejezet

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások


 Rendkívüli települési támogatás


9. § (1) Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére az e  rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt.


(2) Rendkívüli települési támogatás adható eseti jelleggel - vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel. A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás havi összege: 1.000-15.000,-Ft.

(3) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható.


 (4) A polgármester a Sztv. 45. § (4) – (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, rendkívüli települési támogatást állapít meg annak a személynek, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások, vagy a gyermek/ek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul, feltéve, hogy kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át.


(5) Különös méltánylást érdemlő esetben, váratlan anyagi nehézségek, hirtelen súlyos betegség esetén – amennyiben a 6.§.(1) bekezdés alapján nem jogosult rendkívüli települési támogatásra,,  támogatásban részesíthető az a személy is, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

  1. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175%-át.
  2. egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250

                  %-át,

(6) Kivételes esetben évi egy alkalommal a Képviselőtestület azon személy számára is

állapíthat meg rendkívüli települési támogatást, , akinek jövedelme a 6.§.(2) bekezdésben

meghatározott jövedelmet meghaladja, de szociális helyzete alapján rászorultságát

elismerik ( váratlan anyagi nehézség, hirtelen súlyos betegség,).

                                    

(7) Elemi kár (árvíz, tűzeset, villámcsapás, viharkár esetén e támogatás jövedelemhatárra

 tekintet nélkül adható egy naptári éven belül egy alkalommal, mértéke nem haladhatja

 meg a 100.000,-Ft-ot. Nem illeti meg a támogatás a romos, elhanyagolt épület

 tulajdonosát, ha a kár bekövetkezése előtt az építmény állaga érdekében nem a jó

 gazda gondosságával járt el.   


Temetési támogatás


10.§ (1)Aki a meghalt személy eltemettetésérõl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, a személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként – kérelemre, - jövedelemre tekintet nélkül önkormányzati segélyben részesíthető, melynek összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-a, de maximum  20.000 Ft. . A kérelemhez csatolni kell, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a kérelmező nevére kiállított temetési költségeit igazoló számlá(kat).

(2) A temettési támogatás iránti kérelmet a temetést követő 3 hónapon belül kell előterjeszteni. Ezen határidő jogvesztő.

                                                     

Születési támogatás


11.§ (1)  Az önkormányzat – kérelemre-, jövedelemre tekintet nélkül 20.000,-Ft összegű születési támogatást biztosít annak a szülőnek, aki újszülött gyermekével együtt, a gyermek születésének időpontjában malomsoki állandó lakcímmel rendelkezik. A kérelemhez a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, illetve a szülő és a gyermek lakcímkártyájának másolatban történő benyújtása szükséges.


(2) A születési támogatás iránti kérelmet a születést követő 3 hónapon belül kell előterjeszteni. Ezen határidő jogvesztő.


Beiskolázási támogatás

                                                                                  

12.§ (1)  Az önkormányzat – kérelemre – a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező tanulók részére egyszeri beiskolázási támogatást nyújt, amennyiben a kérelmező család egy főre jutó havi jövedelme a minimál nyugdíj összegének háromszorosát nem haladja meg.


(2) A beiskolázási támogatás mértéke:

  a) általános iskolás tanulók részére                    4.000,Ft/fő

  b) középfokú oktatásban részesülők  számára    5.000,-Ft/fő

  c) felsőfokú oktatási intézményi hallgatók         6.000,-Ft/fő


(3) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jövedelemigazolások mellett a tanulói jogviszonyt igazoló iskolalátogatási bizonyítványt is be kell csatolni.


(4) Az (1) bekezdésben foglalt támogatást az önkormányzat pénzbeli ellátásként nyújtja:


Köztemetés


13. § (1) A polgármester a köztemetést az Sztv. 48. §-ában meghatározottak szerint állapítja meg és biztosítja.

(2) A polgármester a köztemetés költségeit részben vagy egészben elengedheti, ha a temetésre kötelezett személy saját ingatlannal nem rendelkezik, és kérelmező illetve családja egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimumot.


IV. fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Étkeztetés


14.  § (1)  Az  önkormányzat az étkeztetést a Fix-Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulása útján látja el

(2) Az étkezetés jogosultsági feltételei: életkora miatt rászoruló az a személy, aki a 65. életévét betöltötte.

(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgáskorlátozottsága, krónikus, akut vagy egyéb betegsége miatt a háziorvosi vagy szakorvosi igazolás alapján önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – gondoskodni nem tud.

(4) Fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.

(5) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni, aki az Sztv. alapján hajléktalannak minősül.

 Családsegítés

15. § A családsegítést – az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő   családok megsegítésére – az önkormányzat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján látja el.

Házi segítségnyújtás

16. § Az  önkormányzat a házi segítségnyújtást a Fix-Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulása útján látja el.


V. fejezet

Átmeneti és záró rendelkezések


17. § (1) E rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Sztv.-ben foglaltak az irányadóak.

(3) E rendelet megfelel a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvében foglaltaknak.

(4) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet hatályát veszíti.
Hegyiné Böröcz Adél                                                                     Fintáné Dóra Mária 

            jegyző                                                                                      polgármesterZáradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Malomsok, 2015. február 27.                                                                                                       Hegyiné Böröcz Adél

                                                                                                                   Jegyző

                             


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!