nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-27 - 2019-05-21
Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelete
Nyim Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el.


1. A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése


2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 62 863 ezer forintban állapítja meg.


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


a) önkormányzatok működési támogatása                                  16 314 000 forint

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

                                                                                               29 089 000 forint

amelyből:

ba) működési célú támogatások                                          22 162 000 forint

bb) felhalmozási célú támogatások                                        6 927 000 forint

c) közhatalmi bevételek                                                               5 451 000 forint

amelyből:

d) működési bevételek                                                                 4 032 000 forint

e) felhalmozási bevételek                                                                         0 forint

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                       0 forint

g) finanszírozási bevételek, amelyből                                            7 977 000 forint

ga) belföldi finanszírozás bevételei                                         7 977 000 forint

(pénzmaradvány)                                                         

gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                       0 forint

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei         0 forint


(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei                                                  16 314 000 forint

b) az önként vállalt feladatok bevételei                                          46 549 000 forint

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                              0 forint


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                55 936 000 forint,

b) felhalmozási bevételek:                                                              6 927 000 forint.


(4) Az Önkormányzat 2016. évi bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. valamint 4. melléklete tartalmazza.


(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az államháztartásról szóló törvény 6. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés                                                                56 801 000 forint

aa) személyi juttatások                                                            25 234 000 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  4 110 000 forint

ac) dologi kiadások                                                                 13 637 000 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 2 827 000 forint

ae) egyéb működési célú kiadások                                             5 365 000 forint

af) tartalék                                                                                5 628 000 forint

b) felhalmozási költségvetés                                                             5 409 000 forint

ba) beruházások                                                                       4 567 000 forint

bb) felújítások                                                                              842 000 forint

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                             0 forint

c) finanszírozási kiadások,                                                                   653 000 forint

amelyből

ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                  653 000 forint

cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                             0 forint

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai               0 forint


(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                        16 314 000 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                46 549 000 forint,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                                    0 forint.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény 6. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


(4) Az Önkormányzat 2016. évi kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. valamint 3. melléklete tartalmazza.


5.§ (1) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként: 2016. évi start minta programok beruházási kiadásai.

b) felújítási kiadások felújításonként: 2015. évről áthúzódó pályázat felújítási kiadása (Könyvtár felújítás).


(2) Az Önkormányzat 2016. évi felújítási és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 8. melléklete tartalmazza.


(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) lakhatással kapcsolatos ellátások 30 000 forint,

b) települési támogatás 2 827 000 forint.


(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.


6. § (1) A költségvetési egyenleg működési cél szerint 5 628 000 forint tartalékkal került betervezésre.


(2) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 7 977 000 forint, amelyből

a) működési célú 7 977 000 forint,

b) felhalmozási célú 0 forint.


7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő.


(3) Az Önkormányzat 2016. évi létszám-előirányzatát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.


8. § Az Önkormányzat 2016. évi kiadásait és bevételeit mérlegszerűen a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


9. § Az Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.


10. § Az Önkormányzat 2016. évi gördülő költségvetését 2016-2019. évre vonatkozóan a rendelet 10. melléklete tartalmazza.


3. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait módosíthatja, és a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezhet. A módosítás és az átcsoportosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettségek teljesítését és az önkormányzati feladatellátást.


(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


(4) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 700 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.


(5) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


(6) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


12. § (1) Az önállóan működő illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.


(2) Az önállóan működő illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.


(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.


13. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.

14. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.


(3) A helyi önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát az intézmények költségvetésének elfogadásakor együttes testületi ülésen a fenntartók a 2015. évi költségvetésbe bevonták.


4. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


15. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.


(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.


(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.


(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.


(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.


5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


16. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


(4) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-a.


(5)  Az Önkormányzat által céljuttatás címén tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át.

(6) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak –közfoglalkoztatottak kivételével- részére 2016. évben havonta 1 000 forint összegben bankszámla hozzájárulást ad, mely a munkabér fizetés napján kerül utalásra a dolgozó számlájára.


6. A támogatások, intézményfinanszírozások,

folyósításának és elszámolásának rendje


17. § (1) A költségvetési szerv az intézményfinanszírozását a képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási terve szerint biztosítja.


(2) A társulásnak átadandó támogatást az Önkormányzat finanszírozási terv szerint biztosítja.


(3) Az egyéb szervek részére nyújtott támogatás a támogatási szerződés alapján kerül kiutalásra.


(4) A képviselő-testület a fiatalok életkezdési támogatásához a benyújtott kérelmek alapján 30 000 forint egyszeri támogatást állapíthat meg a szociális keret terhére.


18. § A nettó 5 000 000 forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.


19. § A környezetvédelmi Alap bevételeit (talajterhelési díjból befolyt bevételek) a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B § (2)-(3) bekezdése alapján kell felhasználni.


7. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása


20. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.


(2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen:

  1. ha az önkormányzat adóbevételei az első félévben a tervezetthez viszonyítva 40% alatt folynak be,
  2. ha az önkormányzattal szerződő fél (bérlet, értékesítés, szolgáltatási díj vállalása) a szerződési kötelezettségét a fizetési határidő lejártát követő 30 napon belül nem teljesíti, továbbá mindezen összegek meghaladják az 1 000 000 forintot.


(3) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(4) A (3) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 000 000 forintig a képviselő-testület a polgármester határkörébe utalhatja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.


8. Záró rendelkezések


21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.


(2) A rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszti Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.
                      Pistár Péter                                                                   Budainé Vajk Ildikó

                      polgármester                                                                           jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. február 26. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2016. február 26.                                                                                                          Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                     jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-10. melléklet
715.45 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!