nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 34/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-12-18 - 2016-06-27
Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 34/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
a közterületek tisztántartásáról és a kerti hulladék kezelésérőlCsorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdésének c) pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdésének b.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a város környezeti értékeinek, a lakosság egészségének megőrzése, védelme és minőségének javítása, valamint az együttélés alapvető szabályainak érdekében a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések

1. §  A rendelet hatálya Csorna város közigazgatási területén fekvő ingatlan tulajdonosára, birtokosára, használójára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki.

Köztisztasági rendelkezések


2. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni:


a.) az ingatlantól az úttestig terjedő teljes területnek, de legfeljebb az ingatlan 15 méteres körzetén belüli területnek a gondozásáról, tisztántartásáról, gyommentesítéséről;

b.) az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartásáról, gyommentesítéséről;

  1. az ingatlanán a rendszeres rágcsálóirtásról.


(2) Ha az ingatlannak több közúttal is érintkezése van, az ingatlantulajdonos az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségeknek mindegyik irányban köteles eleget tenni.


(3) A két szomszédos ingatlan közötti közforgalmú terület vagy átjáró esetén az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlantulajdonosok között egyenlő arányban oszlik meg.
3. § Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni:

a.) az ingatlanáról a járda és az úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről;

b.) az épület falán vagy a kerítésen elhelyezett, időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen elhelyezett falragaszok folyamatos eltávolításáról,

c.) az ingatlanán lévő madarak fészkelőhelyei alatti közterület szennyeződéstől való megtisztításáról.


4. § Önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében a bérlő köteles gondoskodni a közterületek tisztántartásáról.
5.§ A közterületen elhelyezett illegális plakátok, hirdetések eltávolításáról a Közterület-ellenőr jelzése alapján a polgármester intézkedik.
6. § Közterületen rendezett vásár, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a területnek és közvetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület eredeti állapotban történő visszaadásáról.
Közterület tisztántartásával összefüggő egyéb rendelkezések


7. § Tilos

a) az úttestet, járdát, árkot, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyait szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel beszennyezni, megrongálni,

b) a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet a közterületre, csapadékvíz-elvezető rendszerbe beleseperni, illetőleg beleönteni,

c) a parkosított és füvesített zöldterületet rendeltetés-ellenesen használni,

d) az utcai hulladékgyűjtőkbe a hulladékgyűjtő térfogati jellemzőitől lényegesen eltérő hulladékot (nagy méretű tárgyak), valamint a lakásokban, intézményekben, kereskedelmi egységekben stb. rendszeresen keletkező kommunális jellegű hulladékot elhelyezni,

e) dugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot, - tárgyat (törmeléket, homokot, hulladékot, papírt, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, salakot, stb.) a közcsatorna víznyelőjébe, csapadékvíz-elvezető árkába szórni, önteni, vagy bevezetni.
Síkosságmentesítés és hóeltakarítás


8. § (1) A tulajdonos, bérlő, használó, kezelő (együttesen tulajdonos) köteles ónos esőtől, hótól vagy jégtől síkossá vált járdát reggel 8.00 óráig közegészségügyileg veszélytelen környezetkímélő anyaggal (homok, zúzalék, salak, fűrészpor, stb.) csúszásmentessé tenni, a járdáról a havat letakarítani, ezt az időjárástól függően napközben is megismételni.


(2) A  burkolattal ellátott területeken, járdán, járdaszakaszon, lépcsőn a hó eltakarításáról és a síkosság mentesítésről legalább 1 méteres sáv szélességben kell gondoskodni. A síkosság mentesítéshez a környezetkímélő anyagokon kívül klorid tartalmú fagyáscsökkentő szer (pl. konyhasó) csak úgy használható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának mértéke legfeljebb 40 g/m2 lehet.


(3) Klorid (konyhasó) tartalmú vegyszer használata zöldterületen tilos.


(4) A járdáról letakarított havat a 8 m-nél szélesebb közút esetén az úttest két szélén - a folyóka és víznyelő szabadon hagyásával -, a 8 m-nél keskenyebb közút esetén a járda szélén kell összegyűjteni úgy, hogy  a gyalogos közlekedés számára megfelelő terület szabadon maradjon.


(5) A gyalogos és közúti forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében hórakást tilos elhelyezni:

a) útkereszteződésben,

b) útburkolati jelen

c) úttorkolatban (8 m-en belül),

d) kijelölt gyalogosátkelő helyen,

e) kapubejáró elé - annak teljes szélességében,

f) tömegközlekedési jármű megállójában (autóbuszmegálló), ott az úttest és járda közé,

g) közszolgáltatási felszerelési tárgyak (vízelzáró, víznyelő, közvilágítási lámpaoszlop, tűzcsap, hirdetőoszlop, stb.) mellé - köré

h) járdasziget és járda közé.


A kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok


9. § (1) A kerti hulladékot elsősorban házi komposztálással szükséges hasznosítani.


(2) Amennyiben a kerti hulladékot házi komposztálással a helyszínen hasznosítani nem lehet, úgy a kerti hulladék gyűjtése tároló edényben történik, és a továbbiakban háztartási hulladékként kezelendő.


(3) Csorna Város mindenkor hatályos településrendezési tervében meghatározott övezeti besorolások közül a Lke (kertvárosias), Lf (falusias) és az Üh (Üdülőházas) övezetekben a közterület fáiról lehullott leveleket, avart, kerti hulladékot (fűnyírásból származó nyesedéket, faágat és gallyat) kiszárított állapotban az e rendeletben meghatározott feltételek betartásával lehet elégetni. Az övezetek területét a rendelet függeléke tartalmazza.


(4) Avart és kerti hulladékot közterületen, valamint a mindenkor hatályos epülésrendezési terv Ln (nagyvárosias), Vt (településközpont) és Lk (kisvárosi) besorolású övezeteiben égetni tilos.


(5) A folyó- és állóvizek partján a kerti hulladék tárolása és égetése, valamint az avar- és kerti hulladék vízbe szórása tilos.
10. § (1) A kerti hulladék égetése március 1-től május 31-ig, illetve szeptember 1-től november 30-ig végezhető a hét minden napján. Az égetést 8.00 és 18.00 óra között lehet végezni, szélcsendes időben. A tűz begyújtásához egyéb légszennyezést okozó anyag (pl. olaj) nem használható.

(2) Égetni a szomszédos telken lévő épületektől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon belül nem szabad.  Az égetést csak 18 éven felüli, cselekvőképes személy végezheti.

(3) A keletkező hő és füst a környezetében lévő zöld növényeket, fákat, bokrokat nem károsíthatja, és nem jelenthet veszélyt az emberi tartózkodásra szolgáló épületekben, helyiségekben tartózkodókra, de ugyanúgy nem jelenthet veszélyt az állatok tartására szolgáló helyiségekre sem.

(4) Tilos a tüzet őrizetlenül hagyni, tűzveszély esetén pedig azonnal el kell oltani. Az égetés helyszínén olyan eszközöket (pl. homok, lapát, víz stb.) kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve eloltható.


(5) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott időszakokban is korlátozhatja, illetve megtilthatja az égetést, amennyiben ezt a környezeti, időjárási viszonyok indokolttá teszik. Erről az intézkedéséről a lakosságot hirdetmény útján kell tájékoztatni. Hatóságilag általánosan elrendelt tűzgyújtási tilalom esetén e § rendelkezései nem alkalmazhatók.
Záró rendelkezések


11. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról, valamint a kerti hulladék kezeléséről szóló 13/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelettel 37/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!