nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-09-22 -tól
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) b), c) pontjában, a (4) bekezdésben, a 13. § (1) bekezdésében, valamint a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a következőket rendeli el:


  1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Bakonykúti község önkormányzatának tulajdonában álló dolgokra, pénzügyi eszközökre, társasági részesedésekre, vagyoni értékű jogokra, valamint az ezekkel való gazdálkodásra terjed ki.  1. Az Önkormányzat vagyona


2. § (1) Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból, valamint üzleti vagyonból áll.

(2) A törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak köréből

a)[1] a forgalomképtelen  vagyontárgyak felsorolását az 1. melléklet tartalamazza,

b)[2] a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.

(3)[3] Az önkormányzat üzleti vagyonának felsorolását a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Új vagyontárgy tulajdonjogának megszerzése esetén a képviselő-testület a szerzést követő testületi ülésen dönt a vagyontárgy minősítéséről. 

(5) Az önkormányzat nem rendelkezik olyan vagyonnal, amely nemzetgazdasági szempontból kiemelt vagyonnak minősül.


3. A tulajdonosi jogok gyakorlása


3. § (1) A tulajdonosi jogot a rendeletben foglaltak szerint Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testületet)  gyakorolja. .

 (2) Az önkormányzati vagyon hasznosításának formái:

          a) önálló vállalkozás, valamint vállalkozásokban való részvétel,

          b) tulajdonbaadás,

          c) bérbeadás,

          d) használatbaadás.(3) A Képviselő-testület az 1. mellékletben felsorolt forgalomképtelen illetőleg a 2. nmellékletben szereplő korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosítása esetében a (2) bekezdés c-d) pontjában foglalt hasznosítási módokról egyedi kérelem alapján, minősített többséggel határoz.

 (4) A 3.  mellékletben szereplő  üzleti vagyontárgyak hasznosítása egyedi kérelem alapján történik – az (5) bekezdésben foglalt kivételekkel. A kérelem tárgyában a képviselő-testület minősített többséggel határoz.

(5) Az építmények, egyéb ingatlanok hasznosításáról a képviselő-testület két lépcsőben, minősített többséggel határoz. Először a hasznosítás tényéről, módjáról és feltételeiről dönt, ezt követően a vagyontárgyakat hasznosításra meghirdeti.

(6) A hasznosításra történő meghirdetés az önkormányzat honlapján és a hirdetőtáblákon (továbbiakban: helyben szokásos módon) történik. Amennyiben a helyben szokásos módon történő meghirdetés nem vezetett eredményre, a haszosítás valamelyik Fejér megyei napilapban meghirdetésre kerül.


4. Vagyonértékesítés


4. § (1) A képviselő-testület bruttó 10.000.000 Ft. értékhatár feletti értékű  vagyonát versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére,  a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával értékesíti.

(2) Az üzleti  vagyon átruházásához, bérbeadásához, ingyenes és határidő nélküli használatba adásához, megterheléséhez, gazdasági társaságba, alapítványba történő beviteléhez a képviselőtestület minősített többségű döntése szükséges.

(3) Az önkormányzat tulajdonában lévő – az üzleti vagyon körébe tartozó –  építmények, egyéb ingatlanok értékesítését megelőzően a képviselő-testület ingatlan értékbecslő szakvéleményét szerzi be a vételár megállapításához.


5. Záró rendelkezések


5. § (1) Ez a rendelet 2012. március 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló  10/2004.(V.1) önkormányzati rendelete, továbbá az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályai módosításáról szóló  15/2004.(IX.15) önkormányzati rendelete.           Marics József sk.                                                    Parajdi Cecília sk.

            polgármester                                                                körjegyző

[1]

Módosította a 8/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. szeptember 22-től

[2]

Módosította a 8/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. szeptember 22-től

[3]

Módosította a 8/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. szeptember 22-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
1-3. melléklet
20.52 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!