nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 8/2016(XI.25.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-15 - 2017-11-15
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 8/2016(XI.25.)önkormányzati rendelete
Szociális célú tűzifa támogatásról

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv. 13.§.(1)8.pontja és az Alaptörvény 32.cikk(1)bek. a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.tv. 1. melléklet IX: Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím alapján az alábbi rendeletet alkotja:1.§ A szociálisan rászoruló görcsönydobokai lakosok részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa természetbeni ellátás formájában nyújtható, a Rendeletben megállapított összmennyiség erejéig.


2.§ (1) Szociális céli tűzifa támogatásban az a kérelmező részesíthető, aki

a.) A Szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.tv. szerint aktív korúak ellátására vagy időskorúak járadékára jogosult,

b.) Görcsönydoboka Község Önkormányzat 11/2013.(XII.30.)rendelet 8.§-ában szabályozott  értelmében települési támogatásra (lakhatási támogatásra) jogosult

c.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

d.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény értelmében gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő

e.) Nyugdíj előtti segélyben részesül és egyedül élő, feltéve, hogy a lakás fával fűthető.

f.) Kérelmező családjában az 1 főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg.


    (2) Az alpontok a rászorultság sorrendjét jelzik.


3.§(1) A kérelmező részére 2 m3 tűzifa támogatás, mint természetben nyújtandó támogatás állapítható meg. Amennyiben a kérelmező családjában kiskorú eltartásáról gondoskodik, úgy a tűzifa mennyisége: 3 m3.


     (2) A döntés szerinti tűzifa átvételét a kérelmező átvételi elismervény aláírásával igazolja.


     (3) A szociális célú tűzifában részesülőtől az önkormányzat ellenszolgáltatást nem kér.  4.§ A támogatás iránti kérelmet a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatalban 2016. december 31-ig lehet benyújtani a rendelet 1.számú melléklete szerinti igénylőlapon. 
5.§ A kérelmek elbírálásáról a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester dönt.


6.§ Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 


Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna                                                        Troszt József  

            jegyző                                                                                    polgármester


Jelen rendelet a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a Görcsönydobokai Kirendeltségen és a www.gorcsonydoboka honlapon 2016. november 25.napján kihirdetésre került.


Somberek, 2016. november 25.                                                                           Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                                                                       jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
319.57 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!