nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Hatályos:2011-06-01 -tól
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(V.31.)önkormányzati rendelete a közterület használatának szabályozásáról és rendjéről (Egységes szerkezetben a 9/2013. (VIII.05.) önkormányzati rendelettel)

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület használatának szabályozásáról és rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet célja


1. §


A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek a község területén a közterületek használatát meghatározza a községrendezési, környezetvédelmi, valamint a közlekedés biztonsági előírásokra tekintettel.


A rendelet hatálya


2. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed:

 1. a község közigazgatási területén az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészletekre
 2. e területek használóira
 3. minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely a község közigazgatási területén hirdetményt helyez el.


(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:

 1. Helyi közutakra és azok műtárgyaira, amelyek nem közlekedési célú igénybevételéhez a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján a jegyző, mint a közút kezelője ad hozzájárulást az ott meghatározottak szerint.
 2. Azokra az ügyekre, amelyek az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet alapján az építésügyi hatóság engedélyezési hatáskörébe tartoznak.


Közterület-használati engedély


3. §


(1) Közterület-használati engedély szükséges a közterület rendeltetéstől eltérő használatához.

(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni a közterület-használat alábbi eseteinek valamelyikében:

 1. a közterületbe 1 m-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető,
 2. hirdető-berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére,
 3. mobil elárusító fülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére,
 4. szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezésére,
 5. önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezésére,
 6. építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,
 7. alkalmi és mozgóárusításra,
 8. kiállítás, alkalmi vásár céljára,
 9. vendéglátó-ipari előkert, kitelepülés céljára, üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával,
 10. üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására.


(3) Nem szükséges engedély amennyiben a közterület használat megfelel az alábbi esetek valamelyikének:

 1. a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához,
 2. az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
 3. a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek hibaelhárítása érdekében végzett munkához,
 4. az üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető berendezés (fényreklám), cég- és címtábla elhelyezéséhez, ha az közterületbe 1 m-en túl nem nyúlik be.
 5. sport- és kulturális tevékenység céljára történő igénybevételre,
 6. jótékony és közcélú rendezvény esetében,
 7. mozgó egészségügyi szolgáltatás esetén,
 8. mozgó könyvárusítás esetén,
 9. kizárólag útbaigazító tábla elhelyezése esetén, maximum 1 m²-ig.


(4) A (3) bekezdésben felsorolt esetek mentesek a közterület-használati díj megfizetése alól.


(5)  A közterület-használati engedély határozott időre adható.


(6) Az engedély a közterület-használatára nézve feltételeket tartalmazhat.


A közterület-használati engedéllyel kapcsolatos eljárás


4. §


(1) A közterület-használati engedély megadása, megtagadása, feltételhez kötése önkormányzati hatósági ügy. Az engedély megadása során figyelemmel kell lenni az OTÉK előírásaira, a község településszerkezeti tervére, valamint a műemlékvédelmi, köztisztasági és közlekedési követelményekre. Szükség esetén a különböző szakhatóság véleményét ki kell kérni.


(2) Az engedély megadása, megtagadása, feltételhez kötése a polgármester hatáskörébe tartozik.


(3) Nem köthető közterület-használati szerződés:

 1. zajos, bűzös tűz- és robbanásveszélyes tevékenység – kivéve tűzijáték – gyakorlására,
 2. a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére,
 3. község és utcaképbe nem illeszkedő berendezések létesítésére,
 4. olyan tevékenység folytatására, amely jogszabályi tilalomba ütközik.


A közterület-használat iránti kérelem


5. §


(1) Az engedély megadása iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.


(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. az engedélyt kérő nevét és állandó lakóhelyének címét (telephelyének címét),
 2. a közterület-használat célját és időtartamát,
 3. a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását.                                                           (3) A kérelemhez csatolni kell a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot.


(4) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve az önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály valamely hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki.


(5) A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.


A határozat tartalma


6. §


A közterület-használati engedély megadásáról szóló határozatnak tartalmaznia kell:


 1. az engedélyes nevét és állandó lakó- (telep) helyének címét,
 2. a közterület-használat célját és időtartamát vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes,
 3. a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételének pontos meghatározását,
 4. az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok által tett kikötéseket,
 5. az engedély megszüntetése, vagy visszavonása esetén az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,
 6. közterület-használati díj mértékét, megfizetésének határidejét és módját,
 7. az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben elő kell írni a baleset megelőzési, egészségvédelmi, közlekedési óvó rendszabályokat.


A járművek elhelyezésével, javításával kapcsolatos szabályok


7. §

(1) Tehergépjármű valamint mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi, lakókocsi, közterületen nem tárolható.

(2) Tárolásnak minősül közterületen az (1) bekezdésben felsorolt járművel a folyamatos le- és felrakodáshoz, az okmánykezeléshez szükséges idő feletti, valamint a lakás és szállásépületek közelében 22-06 óra közötti folyamatos egy helyben maradás.

(3) Tilos közterületen járművek javítása, átalakítása, szerelése a továbbhaladás biztosításához szükséges hibaelhárítás kivételével.

(4) Közterületen üzemképtelen és forgalomból kivont jármű nem tárolható.


A közterület-használati díj


8. §

(1) Az engedélyes a közterület-használatáért díjat köteles fizetni. A díj mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza.


(2) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használatához szükséges csatlakozó terület mértékét az OTÉK szerint kell figyelembe venni. Cég-, cím- és hirdetőtábla, hirdető-berendezés, transzparens elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, négyzetméter egésznek számít.


(3) A közterület-használati díj adók módjára hajtható be abban az esetben, ha az engedélyben megállapított határidőre a terület használója azt nem fizeti be. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű.


Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól


9. §


(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

 1. a fegyveres erők, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a vízügyi szolgálat létesítményeinek elhelyezése után,
 2. a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek után,


(2) A kulturális és sportcélú közterület-használat díjmentes.


Közterület-használat megszűntetése


10. §


(1) Az engedélyező a közterület-használatot közérdekből – az engedélyben meghatározott idő lejárta előtt is – megszüntetheti. Ilyen esetben az engedélyes részére kérelmére, tevékenysége gyakorlására másutt kell a közterület-használat lehetőségét biztosítani. Amennyiben nincs megfelelő közterület, a használati díj időarányos részét vissza kell téríteni.


(2) Amennyiben az engedélyes a közterület-használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyezőnek bejelenteni.


(3) Az engedélyes a használat befejezését követően köteles saját költségén az eredeti állapotot helyreállítani.


Ellenőrzés, engedély nélküli használat


11. §


(1) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, gondozni.


(2) A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.


(3) A közterület engedély nélküli vagy attól eltérő használata esetén a használót határidő tűzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a közterület – saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő – eredeti állapotának helyreállítására.


(4) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra vagy módon használja, vagy a közterület-használati díjat a megadott határidőre nem fizette be. Erre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell.


A hirdetmények elhelyezésének szabályai


12. §


(1) Hirdetmény kizárólag hirdetmény elhelyezésére szolgáló, az önkormányzat által felállított hirdetőtáblákon helyezhető el.


(2) Hirdetmény csak könnyen eltávolítható módon rögzíthető.


(3) Elhelyezése során a hirdetőtáblán található többi hirdetményt megrongálni, eltakarni tilos.


(4) A hirdetmény kihelyezője köteles az aktualitását vesztett hirdetményének eltávolítására, valamint köteles gondoskodni az ennek nyomán keletkező hulladék megfelelő elhelyezéséről.


(5) Személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, a gyermek- és fiatalkorúak egészséges fejlődését, közbiztonságot, közízlést, közerkölcsöt sértő, valamint más reklámtilalmi korlátozás alá tartozó hirdetmény a hirdető-berendezésen nem tehető közzé.


Szabálysértés


13. §


Aki e rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben engedély nélkül, az abban foglalt feltételektől eltérően, vagy az abban meghatározott időtartamon túl használja a közterületet, valamint aki a hirdetmények elhelyezésének 12. §-ban foglalt szabályait megsérti, szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.


Záró rendelkezések


14. §


(1) Ez a rendelet 2011. június 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007.(XII.28.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.


(2) A rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
   Tuba Erik                                                                                                                  Dr. Gál László

polgármester                                                                                                                       jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
17.14 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!