nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 -tól
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Balatonberény Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. A rendelet hatálya


  1. §. A rendelet hatálya kiterjed Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.


  1. §.Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.


  1. §.A címrendet az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.


2. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése


  1. §.A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét                                                                 279 610 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét                                                               377 393 000 Ft-ban,

c) maradványát                                                                              97 783 000 Ft-ban állapítja meg.


3. A költségvetési bevétel


5.§.Az Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.


4. A költségvetési kiadások


6. §. (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen:                                                                           227 841 000 Ft

ebből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                                               40 805 000 Ft

ab)  munkaadókat terhelő járulékok:                                                   7 005 000 Ft

ac) dologi jellegű kiadások:                                                             69 115 000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     3 297 000 Ft

ae)  támogatás értékű működési kiadás                                      30 748 000 Ft

af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre              70 318 000 Ft

ag) működési célú kölcsön nyújtás                                                                   0 Ft

ah)  állami támogatás visszafizetés:                                                6 553 000 Ft

ai) működési célú hitel visszafizetés                                                                 0 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.


7.§(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:              51 769 000 Ft.


(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a)  a beruházások:                                                                                              8 916 000 Ft

b) felújítások:                                                                                                     42 053 000 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás                                                              0  Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre                                   800 000 Ft

e)  felhalmozási célú kölcsön nyújtás                                                                      0 Ft

f) pénzügyi részesedés                                                                                                 0 Ft


  1. Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.


8.§ Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.            


5. Költségvetési kiadások és bevételek


9.§ A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.


10.§. Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.


6.A költségvetési létszámkeret


11.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 24 főben hagyja jóvá.


  1. Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 16. mellékletben feltüntetettek alapján 24 főben állapítja meg.


7.A maradvány


12.§  (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 97 783 092 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.


8.Önkormányzat vagyona


13.§.  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2 559 857 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.


(2)Az önkormányzat 2017. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.


9.Közvetett támogatások


14.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.


10.Hitelállomány


15.§.Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.


11.Költségvetési többlet felhasználás


16.§ A 2017. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


12. Szervezetek támogatása


17.§.Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni.

Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.


13.Záró rendelkezések


18.§ (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.


  1. A rendelet 2018. május 31-én 18  óra  25 perckor lép hatályba.


Horváth László                                                                                Mestyán Valéria

                            polgármester                                                                                   címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve: 2018. május 31-én   18  óra  25 perckorMestyán Valéria

címzetes főjegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
2017. évi zárszámadás
2.46 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!