nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014(X.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-07-01 - 2017-10-04
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014(X.27.) önkormányzati rendelete
Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

    


Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d./pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §

(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Járdánháza Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat)

(2) Az önkormányzat székhelye: 3664. Járdánháza, IV. Béla út 27.

(3) Az önkormányzati jogköröket gyakorló testület megnevezése: Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete

(4) Az önkormányzat weblapjának címe: www.jardanhaza.hu

(5) Az önkormányzat működése Járdánháza község közigazgatási területére terjed ki

(6) Az önkormányzat bélyegzői:

 a) Az önkormányzat kör alakú bélyegzőjén a Magyar Köztársaság hivatalos címere szerepel “Községi Önkormányzat Járdánháza” felirattal,

 b) A polgármester kör alakú bélyegzőjén a Magyar Köztársaság hivatalos címere szerepel “Polgármester Járdánháza” felirattal


II. Fejezet

A képviselő-testület működése


A képviselő-testület

2. §

A képviselő-testület választott tagjainak száma 7 fő (polgármesterrel együtt). A választott képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. függelék tartalmazza.A Képviselő-testület feladatai és hatásköre

                                                                                                 3. §

(1) A képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) megfogalmazott kötelező feladatain kívül saját bevételi forrása terhére, egyedi döntés alapján önként vállalt feladatokat is ellát.

(2) Az önkormányzat által ellátandó feladatok kormányzati funkciók szerinti felsorolását a 2. függelék tartalmazza.

(3) A képviselő testület által átruházott hatásköröket az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az átruházott hatáskör gyakorlásáról a hatáskör címzettje köteles évente egy alkalommal a képviselő-testületnek beszámolni.


A képviselő jogállása

4. §

(1) A települési képviselő köteles:

a) írásban vagy szóban a polgármesternek, illetve a bizottság elnökének bejelenteni, ha a képviselő-testület ülésén, illetve a bizottság ülésén részt venni nem tud, vagy egyéb megbízatása teljesítésében akadályoztatva van;

b) a képviselő-testület vagy bizottság megbízásából történő eljárásról a következő ülésen beszámolni.

(2)[1] Ha a bizottság tagja a bizottság üléséről indokolatlanul, sorozatosan távol marad, úgy a bizottság javaslatára a képviselő-testület dönthet a bizottsági tagság megszüntetéséről.

(3) A képviselő a képviselő-testület ülésén írásban kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát. Az írásban benyújtott kezdeményezést a képviselő-testület a soron következő ülésén köteles megtárgyalni.

(4) A Mötv.-ben meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját a képviselő-testület legfeljebb 12 hónap időtartamra csökkenti vagy megvonja.

(5) A tiszteletdíj csökkentését vagy megvonását bármely képviselő kezdeményezheti. A kezdeményezésről a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület a soron következő ülésen köteles dönteni.

(6) A tiszteletdíj csökkentés mértékét vagy megvonását illetve időtartamát a képviselő-testület határozza meg, figyelembe véve a kötelezettségszegés súlyát és gyakoriságát.


 Interpelláció

5. §

(1) A képviselőnek joga van interpellálni a képviselő-testület vagy szervei hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyben.

(2) Az interpelláció valamely probléma felvetése és kifejtése a képviselő-testület ülésén vagy ezzel kapcsolatos kérdés megfogalmazása a képviselő-testület bizottságához, a polgármesterhez, alpolgármesterhez és a jegyzőhöz.

(3) Interpellációt szóban és írásban lehet előterjeszteni a napirendek megtárgyalását követően. 

(4) Ha az interpelláció benyújtására a képviselő-testület ülését megelőzően legalább 5 nappal kerül sor, úgy arra a soron következő ülésen érdemben válaszolni kell. Az ülés kezdetekor ad tájékoztatást a polgármester a képviselők által már benyújtott kérdésekről. 

(5) A képviselő-testület hozzájárulhat ahhoz, hogy az interpellált személy indokolt esetben tizenöt napon belül írásban is válaszolhat. Az írásbeli választ minden képviselőnek meg kell küldeni. Elfogadásáról a következő ülésen kell dönteni.

(6) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozata után a Képviselő-testület dönt.

(7) Ha a választ a képviselő-testület nem fogadja el, dönt a további teendőkről. Az interpelláció alapján részletesebb vizsgálatot rendelhet el.

(8) Az interpelláció kivizsgálásába az interpelláló képviselőt be kell vonni.

(9) Az interpellációról a jegyző nyilvántartást vezet.


A Képviselő-testület munkaterve

6. §

(1) A képviselő-testület üléseit munkaterv szerint tartja. A munkatervet az előre látható feladatok meghatározására éves időtartamra kell elkészíteni. A munkatervet a jegyző állítja össze, s azt a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

(2) A munkaterv elkészítéséhez javaslatot tehet

a) a bizottság,

b) a jegyző,

c) a képviselő,

d) a roma nemzetségi önkormányzat elnöke,

e) a közszolgáltatást végző szerv vezetője,

f) az önkormányzat által alapított intézmény, társaság vezetője.

(3) A beérkezett javaslatokról a polgármester az előterjesztésben akkor is tájékoztatja a Képviselő-testületet, ha azokat a munkaterv tervezetének összeállítása során nem vették figyelembe.

(4) A munkatervbe fel kell venni a bizottság, illetve a megválasztott képviselők több mint negyede által javasolt előterjesztést.

(5) A munkatervnek tartalmazni kell

a) a hónap megjelölésével az ülések tervezett időpontját,

b) a napirend tárgyát, előterjesztőjét,

c) a közmeghallgatás időpontját.

                                                             

A képviselő-testület ülése és összehívásának rendje

7. §

(1) A képviselő-testület évente 10 rendes ülést tart, míg szükség szerint rendkívüli ülés is összehívható a jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint.

(2) A Képviselő-testület évente július 1-től augusztus 31-ig munkaterv szerinti ülést nem tart.

(3) Az ülések helye általában az Önkormányzat székhelye, de kihelyezett ülés esetében a meghívóban közölt hely.

(4) A képviselő-testület valamennyi típusú ülését a polgármester hívja össze. Az ülést a polgármesteri tisztség betöltetlensége, illetve a polgármester tartós akadályozatása esetén az alpolgármester hívja össze. Az ülést a polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve a polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze.

(5) Az ülés összehívása írásbeli meghívó útján történik. A meghívót az ülés kitűzött időpontját megelőzően legalább 3 nappal korábban kell a képviselők részére megküldeni. Az írásbeli meghívót az ülés összehívására jogosult írja alá.

(6) Az írásbeli meghívónak tartalmaznia kell:

     - az ülés helyét és kezdésének időpontját,

     - a javasolt napirendi pontokat és az előterjesztők neveit.

(7) Az írásbeli meghívóhoz mellékelni kell a tárgyalni kívánt napirendi pontok előterjesztéseit, határozati javaslatait, illetve azon írásos anyagokat, amelyek a legeredményesebb döntés meghozatalához segítséget nyújtanak.

(8) Rendkívüli ülés esetében az ülés összehívása szóbeli értesítés útján vagy távbeszélőn keresztül is történhet.

(9) Az ülés időpontjáról a község lakosságát a Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztett, az ülés időpontját, helyét és napirendjét tartalmazó meghívóval a jegyző értesíti.

(10) Az ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) a Hivatal napirenddel érintett ügyintézőjét

b) a napirendi ponthoz kapcsolódóan felkért szakértőket,

c) akiket a polgármester, a képviselő-testület indokoltnak tart,

d) a napirend által érintett intézmények, szervezetek vezetőit.

(11) Határozatképtelenség esetén ugyanazon napirend megtárgyalására a képviselő-testület ülését 8 napon belüli időpontra újból össze kell hívni.


Az ülés vezetése

8. §

(1) A polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester elnököl. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén a korelnök vezeti az ülést.

(2) Az elnök ülésvezetési feladatai, jogkörei:

a) az ülés megnyitása, berekesztése, szünet elrendelése;

b) határozatképesség megállapítása és annak folyamatos figyelemmel kísérése, az ülésről távolmaradó képviselők előzetes bejelentéséről a képviselő-testület tájékoztatása;

c) napirendi javaslat előterjesztése;

d) az ülés vezetése, a szó megadása bejelentkezési sorrendben, javaslat a szó megtagadására.

e) a szó megvonása

f) az ülés rendjének biztosítása

g) javaslattételi jog az ülés félbeszakítására;

h) a Szabályzat rendelkezéseinek betartása és betartatása;

i) szavaztatás;

j) a szavazás eredményének megállapítása.

(3) Az elnök rendre utasíthatja azt a felszólalót, aki eltért a tárgyalt témától, a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kifejezést használ, az üléshez méltatlan magatartás tanúsít.

(4) Az elnök egyidejűleg megvonja a szót attól a felszólalótól, akit másodszor utasít rendre.

(5) Amennyiben a képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely lehetetlenné teszi a tanácskozás folytatását, az elnök javaslatot tehet az ülés meghatározott időre történő félbeszakítására.


A tanácskozás rendje

9. §

(1) Az ülés napirendjéről vita nélkül a képviselő-testület határoz.

(2) A képviselő-testület olyan halaszthatatlan döntést igénylő előterjesztést is napirendre vehet, melyre tekintettel a képviselő-testület rendkívüli ülése is összehívható lenne. A napirendre vétel önálló napirendi pontként történik.

(3) A napirendi pont tárgyalása egy alkalommal elnapolható. A javaslat felől a képviselő-testület vita nélkül határoz.

(4) A hozzászólás a jelentkezések  sorrendjében történik.

(5) A hallgatóság számára a hozzászólási jogot a polgármester biztosítja.

(6) A jegyző köteles jelezni, ha a döntésnél jogszabálysértést észlel. Amennyiben a jegyző észrevételt kíván tenni, a szót meg kell neki adni.


Előterjesztés

10. §

(1) A Képviselő-testület napirendi pontjának előterjesztője

a) polgármester

b) bizottság

c) képviselő

d) jegyző

e) roma nemzetiségi önkormányzat elnöke, tagja

f) a polgármester által felkért más személy lehet.

(2) A képviselő-testület elé kerülő előterjesztés összeállításáért annak előadója, törvényességéért a jegyző a felelős. Az előterjesztő az előkészítés során, a lehetőségekhez képest köteles megismerni és figyelembe venni a lakosság, a napirend témájában érintett szervek és szervezetek véleményét, javaslatát.

(3) Az előterjesztés készülhet írásban illetőleg a testületi ülésen szóban is előadható. Az írásbeli előterjesztésnek tartalmaznia kell:

a) az előterjesztés megnevezését;

b) az előterjesztés készítőjét;

c) az előterjesztés tárgyát;

d) az előzetes véleményezés megtörténtét;

e) a határozati javaslatot, illetve a rendelet tervezetét;

f) a határidőt, a végrehajtásért felelős megnevezését.

(4) Tájékoztató-jelentés határozati javaslat nélkül is előterjeszthető.

(5) Végrehajtásért felelősként a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a Hivatal ügyintézője, a bizottság elnöke, az önkormányzat által alapított gazdasági társaság, intézmény vezetője, vagy képviselő jelölhető meg.

(6) Az előterjesztést az ülést megelőző 8 nappal a jegyzőnek meg kell küldeni. E nélkül az előterjesztés az ülésen nem tűzhető napirendre. Ez alól kivételt képeznek a személyi kérdések, hatósági ügyek.

(7) A képviselők számára az ülésre szóló meghívóval együtt kell kézbesíteni az előterjesztéseket.

                          

A szavazás

11. §

(1) Az ülés elnöke az előterjesztett javaslatokat külön-külön bocsátja szavazásra. A módosító javaslatról való szavazás megelőzi az előterjesztett javaslatról való szavazást. Ha az egymást kizáró javaslatok közül a képviselő-testület az egyik javaslatot elfogadja, a többiről nem kell szavazást elrendelni.

(2) A képviselő-testület a döntéseit kézfelemeléssel hozza.

(3) Szavazategyenlőség esetén a vita tovább folytatható és a javaslat ismét szavazásra bocsátható. Ismételt szavazategyenlőség esetén az előterjesztő javaslatát a következő rendes ülésre terjesztheti elő.

 (4) Minősített többség - a megválasztott képviselők több mint felének szavazata - szükséges a Mötv-ben megfogalmazottakon kívül:

a) fegyelmi eljárás megindítása

b) fegyelmi büntetés kiszabása

c) kitűntetés adományozása

esetén.

(5) A Képviselő-testület titkos szavazással dönt mindazon esetekben, amikor jogszabály azt kötelező jelleggel előírja A Képviselő-testület titkos szavazással dönthet amennyiben azt legalább 4 képviselő kezdeményezi.

(6) Titkos szavazás során a technikai eszközök biztosításáról a jegyző gondoskodik. A szavazás lebonyolítása az Ügyrendi Bizottság feladata. A bizottság elnöke a titkos szavazás eredményéről tájékoztatja a testületet.

(7) A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

a) a szavazás helyét, napját,

b) a képviselő-testület jelen lévő tagjainak nevét,

c) a szavazás során felmerült körülményeket.

(8) A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet csatolni kell a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvhöz.

(9) A polgármester, illetve a képviselők egynegyede indítványozhatja név szerinti szavazás tartását, amelyről a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt.

(10) Név szerinti szavazásnál a jegyző abc sorrendben felolvassa a Képviselő-testület tagjainak névsorát, akik nevük felolvasásakor „igen”, „nem”, „tartózkodom” kijelentéssel szavaznak.

(11) A névszerinti szavazásról készült listát a polgármester és a jegyző írja alá, és a Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvhöz kell csatolni.


A Képviselő-testület döntései, azok közzététele

12. §


(1) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel valósul meg.

(2) A Képviselő-testület számozott határozat nélkül, de jegyzőkönyvi rögzítéssel dönt a polgármesteri tájékoztatóról, ügyrendi kérdésekről, továbbá képviselői kérdésekre, interpellációkra adott válaszokról.


                                                            A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve

                                                                                                13. §

A Képviselő-testületi ülésről készített jegyzőkönyvnek az Mötv 52.§ (1) bekezdésében felsoroltakon kívül tartalmaznia kell a bejelentéseket, interpellációkat, kérdéseket és az azokra adott válaszok lényegét.


                                                

                                                       A közmeghallgatás és lakossági fórum

                                                                                          14. §

(1) Képviselő-testület közmeghallgatást tart a munkatervében meghatározott hónapban.

(2) A képviselő-testület a közmeghallgatással egy időben évente falugyűlést tart, ahol a polgármester tájékoztatást ad a lakosság részére a legfontosabb helyi közigazgatás politikai kérdésekről.

(3) A közmeghallgatás és falugyűlés helyéről és időpontjáról a lakosságot legalább 8 nappal megelőzően tájékoztatni kell.

(4) A falugyűlésről jegyzőkönyv készül, melynek vezetéséről a jegyző gondoskodik.


                                                                                           III. Fejezet

                                                                   Az önkormányzat szervei, jogállása, feladatai


                                                                        A polgármester, alpolgármester

                                                                                                15. §

(1) A polgármester megbízatását főállásban látja el.

(2) A polgármester ügyfélfogadást tart minden hét szerdáján 9.00-16.00 óráig.

(3) A polgármester öt napon túl terjedő szabadsága kiadását a képviselő testülettől a szabadság megkezdése előtt kéri, öt napot meg nem haladó szabadságának felhasználásáról a következő ülésen kell bejelentést tennie. A polgármester szabadságát az alpolgármester követi  figyelemmel.

                                                                                                16. §

A Képviselő-testület a polgármester helyettesítésére saját tagjai közül egy alpolgármestert választ, aki társadalmi megbízatásban látja el tisztségét.


Állandó bizottság

                                                                                               17. §

(1) A képviselő-testület  állandó jelleggel működő bizottságként Ügyrendi Bizottságot hoz létre.

(2)[2] Az Ügyrendi Bizottság 3 fő képviselő tagból áll.

(3) Az Ügyrendi Bizottság személyi összetételét a 3. függelék tartalmazza.

(4) Az Ügyrendi Bizottság feladata:

a) a képviselői vagyonnyilatkozatok kezelése,

b) a titkos szavazás lebonyolítása

c) [3] összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatok ellátása,                                                                       

d) [4] méltatlansággal kapcsolatos feladatok ellátása.


Ideiglenes bizottság

18. §

(1) A Képviselő-testület  ideiglenes  (ad hoc) bizottságot  hozhat létre, melynek feladatát és létszámát esetenként  határozza meg.

(2) Az ideiglenes bizottság a meghatározott feladat elvégzéséről szóló beszámoló elfogadásával, vagy a meghatározott idő elteltével szűnik meg.

A jegyző

19. §

(1) A Képviselő-testület hivatalát a jegyző vezeti.                                             

(2)[5] A jegyzőt akadályoztatása esetén a Gazdálkodási ügyintéző I. helyettesíti.


A Képviselő-testület hivatala

20. §

(1)[6] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 84.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkört Járdánháza Község Önkormányzata, Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata által kötött megállapodás alapján a Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) látja el.

(2) A Hivatal belső szervezeti tagozódását, munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét a képviselő-testület külön döntésében határozza meg.


Roma Nemzetiségi Önkormányzat

21. §. [7]

A Képviselő-testület a Járdánháza Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködést a Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő­-testülete által a 98/2014.(XI.28.)KT számú határozatával, míg Járdánháza Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete által  a 11/2014.(XI.28.)RNÖ számú határozatával jóváhagyott 2014. november 28. napján kelt Együttműködési megállapodás szerint biztosítja.

IV. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodása

22. §

(1)A Képviselő-testület gazdálkodását a hatályos jogszabályok figyelembevételével végzi.

(2) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény:

      - Járdánházi Óvoda.


V. Fejezet

Népszavazásra, népi kezdeményezésre vonatkozó szabályok

23. §

Képviselő-testület a helyi népszavazás és népi kezdeményezés eljárását, egyes feltételeit önkormányzati rendeletben szabályozza.

                                   

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

24. §

(1)A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatról szóló 5/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelet.         

                      Kovács Gábor                                                                          Dr. Tóth Rita                                                     Polgármester                                                                               Jegyző
1. melléklet a 14/2014.(X.27.) önkormányzati rendelethez[8] 


A Képviselő-testületnek a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke


1. Munkáltatói jogok gyakorlása a közalkalmazotti munkaviszonyban, munkaviszonyban és egyéb foglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott nem intézményi alkalmazottak felett.

2. Települési támogatás megállapítása önkormányzati rendelet szerint

3. Egyes jogi személyek számára engedélyezheti az Önkormányzat címerének használatát

4. A közterület használatára vonatkozó engedély kiadásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök                                              


1. függelék a 14/2014.(X.27.) önkormányzati rendelethez[9] 


A Képviselő-testület tagjainak felsorolása


  1. Kovács Gábor
  2. Maximovits László
  3. Berecz Katalin Zsuzsana
  4. Kozák János
  5. Molnár Győző
  6. Ruszkai Józsefné
  7. Vassné Kovács Judit2. függelék a 14/2014.(X.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által ellátandó feladatok kormányzati funkciók szerinti besorolása

1. Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

II. Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása

Kormányzati funkció szám                                                   Megnevezés

            011130                       Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és                                                 általános igazgatási tevékenysége

            013210                       Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

            013320                       Köztemető-fenntartás és- működtetés

            013350                       Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos                                          feladatok

            022010                       Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

            032020                       Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

            041231                       Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232                       Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233                       Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236                       Országos közfoglalkoztatási program

041237                       Közfoglalkoztatási mintaprogram

            045120                       Út, autópálya építése

            045160                       Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

            046020                       Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

            051040                       Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

            052020                       Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

            061020                       Lakóépület építése

            063020                       Víztermelés,- kezelés, - ellátás

            064010                       Közvilágítás

            066010                       Zöldterület kezelés

            066020                       Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

            072210                       Járóbetegek gyógyító szakellátása    

            072410                       Otthoni (egészségügyi) szakápolás

            072450                       Fizikoterápiás szolgáltatás

            074031                       Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

            074032                       Ifjúság-egészségügyi gondozás

082092                       Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek                                              gondozása

086090                       Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

091140 [10]                    Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015[11]                     Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104037 [12]                    Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

            107051                       Szociális étkeztetés


3. függelék a 14/2014.(X.27.) önkormányzati rendelethez[13]

Az Ügyrendi Bizottság személyi összetétele[14]


Berecz Katalin elnök

Ruszkai Józsefné tag

Kozák János tag
[1]

A 4. § (2) bekezdése a 9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Hatályos: 2017. július 1. napjától.

[2]

A 17. § (2) bekezdése a 9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg. Hatályos: 2017. július 1. napjától.

[3]

Beiktatta Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 13/2015.(XI.20.) számú önkormányzati rendelet 1.§ - a 2015. november 20 - i hatállyal


[4]

Beiktatta Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 13/2015.(XI.20.) számú önkormányzati rendelet 1.§ - a 2015. november 20 - i hatállyal

[5]

A 19. § (2) bekezdése a 9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg. Hatályos: 2017. július 1. napjától.

[6]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2015.(II.16.) számú önkormányzati rendelet 1.§ - a 2015. február 17 – i hatállyal

[7]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 15/2014.(XII.3.) számú önkormányzati rendelete 2015. január 1– i hatállyal


[8]

Az 1. melléklet a 9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint módosított melléklet. Hatályos: 2017. július 1. napjától.

[9]

Az 1. függeléket módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 72/2017.(VI.29.)KT határozata 2017. július 1. nap hatállyal

[10]

Beiktatta Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 72/2017.(VI.29.)KT határozata 2017. július 1. nap hatállyal

[11]

Beiktatta Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 12/2016.(I.28.)KT határozata 2016. január 28. napi hatállyal

[12]

Beiktatta Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 12/2016.(I.28.)KT határozata 2016. január 28. napi hatállyal


[13]

A 3. függeléket módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2014.(XI.05.)KT határozata 2014. november 5. napi hatállyal

[14]

A 3. függeléket módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő - testületének 73/2017.(VI.29.)KT határozata 2017. július 1. napi hatállyal

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!