nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (I.30.) rendelete
Hatályos:2017-07-29 - 2017-09-29
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (I.30.) rendelete
egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelye által biztosított jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. (továbbiakban Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el:


                                                              

                                                                    I. Rész

Általános rendelkezések


1. §

A rendelet célja

                                                                                                                                       

E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében – az Önkormányzat anyagi teljesítő képességére is figyelemmel - meghatározza a rászorultak részére nyújtandó, ill. nyújtható, pénzbeli, vagy természetbeni ellátások formáit, feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét és garanciáit.


2. §        

A rendelet hatálya


(1)  A rendelet hatálya kiterjed Mezőkeresztesen lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő az Szt. 3. §-ban meghatározott személyekre,

Szt. által meghatározott egyes ellátások esetében az önkormányzat közigazgatási területén tartózkodó hajléktalan személyekre.


(2) A rendelet hatálya kiterjed a munkavállalók Közösségén belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosult körbe tartozó személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.


3. §

E rendelet alkalmazásában


(1) Ellátások:


a) szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás:

aa)rendkívüli települési támogatás


b) természetben nyújtott szociális ellátás:

ba) köztemetés

bb) étkeztetés


(2) Ellátások körében meghozandó döntés


a) Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozik:

aa) rendkívüli települési támogatás

ab) köztemetés


b)  az Egyesített Szociális Intézmény Vezetője hatáskörébe tartozik:

ba) étkeztetés

bb) házi segítségnyújtás

bc) családsegítés

bd) nappali ellátás (Idősek Klubja)4. §

Eljárási rendelkezések


(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó pénzbeli vagy természetben nyújtott szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre (a továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban Ket.) rendelkezéseit az Szt-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.


(2) Az ellátások megállapítása iránti kérelmet a kérelmező – a Polgármesteri Hivatalban kapott tájékoztatást követően – a jogszabály által előírt vagy a Polgármesteri Hivatalban rendszeresített nyomtatvány kitöltésével a Hivatalnál terjesztheti elő, melyhez köteles csatolni a jövedelmi viszonyait tükröző kereseti, jövedelmi igazolásokat.


(3) A jövedelem számításánál irányadó időszak:

 1. a havonta rendszeresen mérhető havi jövedelmek esetén, a kérelem benyújtását megelőző  1  hónap, (egyéb jövedelmeknél 1 év),
 2. nyugdíjak, egyéb járadékok, gyed, gyes, gyet, esetén  a tárgyhavi, vagy  a megelőző  havi szelvény, postai feladóvevény, átutalási  folyószámla esetén a   pénzintézet,  vagy kifizető szerv igazolása a teljes havi összegről,
 3. vállalkozók     esetében    az     NAV  B.-A.-Z.  Megyei Igazgatóságától kell         beszerezni az igazolást az előző évi jövedelméről.

(4) Szociálisan rászoruló a kérelmező:

 1. aki, és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóit is figyelembe véve – önhibáján kívül – jövedelemmel nem rendelkezik, önmaga és családja létfenntartását biztosítani nem tudja,
 2. az is akinek, vagy vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak együttes jövedelmét figyelembe véve az egy főre jutó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülállóként a 180 %-át, és a megélhetésükhöz szükséges kiadásokat más módon biztosítani nem tudják
 3. aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, (baleset, hosszantartó betegség, rendkívüli haláleset) és az ennek következtében felmerülő többletkiadásait a közös családban együtt élő közeli hozzátartozók együttes jövedelme nem biztosítja

II. Rész.

                                                                 Pénzbeli ellátások

8. §

Rendkívüli  települési támogatás(1) A rendkívüli települési támogatás megállapítására a Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén kerülhet sor.


(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén alkalmanként 1.000 - 10.000 Ft-ig terjedő összegben rendkívüli települési támogatásban részesülhet az a Szt. szerinti vagyonnal nem rendelkező személy, akinek, vagy vele egy háztartásban élő személyek együttes jövedelmét figyelembe véve az egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén annak 180 %-át.


(4) A megállapított rendkívüli települési támogatás készpénzben vagy utalványban kerül kifizetésre.


(5) Aki a járási hivataltól rendszeres pénzellátásban részesül, és aki közfoglalkoztatásban vesz részt, csak kivételes esetben kaphat rendkívüli települési támogatást.

Kivételes esetnek minősül:

 1. ha a kérelmező maga a családfenntartó, és Ő illetve a vele egy háztartásban élő személyek hosszabb ideig tartó betegsége miatt jelentős a jövedelem-kiesés,
 2. jelentős összegű gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz beszerzése szükséges,
 3. elemi kár, tűz, stb.,
 4. hirtelen elhalálozás,
 5. betegség miatt orvosi vizsgálatok esetén felmerülő költség.(6) Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás annak a személynek:


(8) A mérlegelésen alapuló juttatások megítélésekor, indokolt esetben a Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendeletben megállapított jövedelem és egyéb értékösszegek tekintetében maximum az értékhatár 30 %-ig méltányosságból eltérhet.


(9)  Amennyiben a rendkívüli települési támogatás iránti kérelem rendkívüli élethelyzetben (elemi kár, tűz, súlyos baleset), vagy rendkívüli gyógyszer segély megállapítására irányul, a (2) bekezdésben meghatározott egy főre jutó jövedelem határtól el lehet tekinteni.


9. §


(1)  Temetési segély adható az elhunyt temettetéséről – számlával igazoltan – gondoskodó személynek, aki az eltemettetésre nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.


(2) Az e címen nyújtott önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-nál.


(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 150.000.-Ft.


(4) Temetési segély igénylésére az a személy jogosult, akinek, vagy vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak együttes jövedelmét figyelembe véve az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 150.000,- Ft-ot.


(5) A temetési segély iránti kérelem a temetést követő 60 napon belül nyújtható be.


III. Rész


Természetben nyújtható támogatások


12. §

Köztemetés


Köztemetés elrendelésére a Szt. 48. §-ban meghatározottak esetén kerül sor.


(2) Köztemetés a helyben lehetséges mindenkori legalacsonyabb összegű temetési szolgáltatás biztosításával történik, mely a R. hatályba lépésekor 90.000,- Ft.


  13. §

Szociális szolgáltatások


(1) A szociális alapszolgáltatások közül az Önkormányzat az Egyesített Szociális Intézmény keretében az alábbi alapszolgáltatási formákat működteti:

 1. étkeztetés,
 2. házi segítségnyújtás,
 3. családsegítés,
 4. nappali ellátás

(2) Ezen alapszolgáltatásoknál a gondozásba vétel és az ellátási forma megválasztása az Egyesített Szociális Intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik.


(3) Az (1) bek. szerinti szolgáltatásokért fizetendő térítési díj megállapításáról  az Önkormányzat évenként egy alkalommal külön rendeletben intézkedik.


14. §

Szociálpolitikai Kerekasztal


(1) Az Önkormányzat a Szt. 58/B. § (2) bekezdése alapján létrehozza a helyi szociálpolitikai kerekasztalt, melynek feladata: a szociálpolitikai feladatok ellátásának figyelemmel kisérése, javaslattétel, új irányelvek meghatározása, szociális ellátási formák bevezetésének kezdeményezése.


Tagjai:            

 1. Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
 2. Önkormányzat jegyzője
 3. Egyesített Szociális Intézmény vezetője
 4. Dél-borsodi Szociális Otthon vezetője
 5. a településen működő Nyugdíjas Klubok vezetői
 6. Védőnők
 7. Mezőkeresztesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat delegáltja

15. §

Önkormányzati támogatások(1) Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg mértékéig

- egyösszegű támogatást nyújthat a nappali tagozaton tanulmányokat folytató, mezőkeresztesi lakóhellyel rendelkező, közép- és felsőfokú nappali képzésben résztvevők számára, melyre vonatkozó igényt tárgyév november 30-i iskolalátogatási igazolás benyújtásával lehet kezdeményezni,

- tanszercsomag formájában természetbeni támogatást nyújthat a Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskolában tanuló mezőkeresztesi lakóhellyel rendelkező tanulók részére.

A támogatás mértékét a Képviselő-testület – évenként – külön határozattal állapítja meg.         


  (2) Egyösszegű természetbeni juttatásban részesíthető – minden év karácsonya előtt – az a 70. életévét betöltött személy, aki Mezőkeresztes városban állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik. A támogatás mértékét és formáját a képviselő-testület – évenként – külön határozattal állapítja meg.

                     


  (3) A Mezőkeresztesen lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő 0-4 éves korú gyermekek részére a nem kötelező védőoltás igénybe vételéhez évente 10.000,- Ft támogatás biztosítható. A támogatás megállapításához az oltási könyv és az oltóanyag megvásárlását igazoló gyógyszertári bizonylat bemutatása szükséges.


  IV. Rész


         16. §      

  Jogosulatlanul igénybe vett ellátás jogkövetkezményei  (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy e rendelet szabályainak  megsértésével nyújtott  szociális  ellátást  meg kell szüntetni, s az ellátást  jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell:

  1. a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére,                                                                                                                                              
  2. a természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására, vagy a szolgáltatásnak megfelelő ellenérték megfizetésére.
  3. személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás  esetében az intézményi térítési  díj teljes összegének megfizetésére.

  (2) Az (1) bekezdés szerinti megtérítést a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.(továbbiakban: Ptk.) 232. § (2.) bekezdésében meghatározott kamattal megemelt összegben kell visszafizetni. A kamat csak a szociális ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele és az  erről való  tudomásszerzés közötti időtartamra számítható  fel.


  (3) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítését az igénybe vételről való tudomás szerzésétől számított három hónapon belül lehet elrendelni. Nem    lehet   a  megtérítést elrendelni,  ha  az igénybe   vételtől,  illetve a    folyamatos  ellátás   esetén az ellátás megszűnésétől az egy  év már eltelt.


  (5) A szociális hatáskört  gyakorló    szerv  a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítési    összegét vagy  pénzegyenértékét, valamint a kamat összegét méltányosságból elengedheti, vagy csökkentheti.


  17. §

  Jogorvoslat  (1) Azokban az  ügyekben, amelyekben I. fokon a Szociális és Egészségügyi Bizottság vagy a polgármester jár el, a döntés ellen a határozat  kézhezvételét követő 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.


  (2) A képviselő-testület döntése ellen jogszabálysértésre hivatkozással a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a Közigazgatási Bírósághoz lehet fordulni.


  V. Rész


  18. §

        Záró rendelkezések


  (1) Ez a rendelet 2014. február 1. napján lép hatályba.


  (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az 5/2009.(V.28.) sz. rendelettel, a 9/2011.(VI.9.) önkormányzati rendelettel, és a 17/2013.(XII.20) önkormányzati rendelettel módosított a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint az eseti gyermekvédelmi támogatásról szóló 6/2007.(V.17.) sz. Rendelet.  Dr. Dózsa György s. k.                                                                             Dr. Pelládi Ildikó s. k. 

       polgármester                                                                                                  jegyző  Csatolmányok

  Megnevezés méret
  1. melléklet
  84.5 KB
  2. melléklet
  28 KB


  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
  Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!