nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-06 -tól
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2014.(V.05) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva , a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelet 36.§ (2) bekezdésében és a 2. melléklet 1.3 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed Járdánháza Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.


2. §


A készpénzfizetésre vonatkozó szabályok

Kiadások a következő esetekben teljesíthetők készpénzben:

 1. a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
 2. megbízási díj, tiszteletdíj
 3. készpénzelőleg
 4. postai kézbesítés
 5. belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések
 6. karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások
 7. készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások
 8. reprezentáció
 9. jogszabályban meghatározott szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
 10. utazási költségtérítés, bérlet
 11. természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés
 12. jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés
 13. társadalmi ünnepek és városi rendezvények kiadása.


3.§


Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően a kiadások készpénzben történő teljesítése esetén kell alkalmazni.                                Kovács Gábor sk.                               Dr. Tóth Rita sk.

                                Polgármester                                             Jegyző
Záradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (2) bekezdése valamint Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelet 24. §. (4)-(5) bekezdése alapján a rendelet 2014. május 5. napján a hirdető táblára történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.


Járdánháza, 2014. május 5.                                                                                                                                                                                 

                                                                                                Dr.Tóth Rita sk.

                                                                                                      JegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!