nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-09-26 -tól
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével - a következőket rendeli el:


1. §


(1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a feszített gazdálkodási körülményekre figyelemmel alkotja meg költségvetési rendeletét. A költségvetésben foglaltak fokozott betartása valamennyi érintett intézmény és támogatásban részesülő nonprofit, illetve egyéb társaság vezetőjének kiemelt és elsődleges feladata, tekintettel arra, hogy az előirányzatok be nem tartása az adott intézmény, illetve társaság további működését teszi kétségessé.


(2) A rendelet hatálya Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatára és költségvetési szerveire, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésére és szerveire, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalára, Hódmezővásárhely-Szikáncs Településrész Önkormányzatára, a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulásra és költségvetési szerveire, a nemzetiségi önkormányzatokra, valamint költségvetési szerveire (együttesen a továbbiakban: költségvetési szervek), továbbá a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre (Rt., Kft. egyéb társaságok), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre - ideértve a civil szervezeteket is - terjed ki.


2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai


(1) [1]A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetését:


13 467 631

e Ft

Költségvetési bevétellel

15 982 838

e Ft

Költségvetési kiadással

2 515 207

e Ft

Költségvetési hiánnyal, melyből

853 711

e Ft

működési célú költségvetési többlet;

3 368 918

e Ft

felhalmozási célú költségvetési hiány;

3 599 013

e Ft

finanszírozási bevétellel,

1 083 806

e Ft

finanszírozási kiadással;

17 066 644

e Ft

költségvetési főösszeggel


állapítja meg.


 (2)  Az Önkormányzat és intézményeire vonatkozó összevont (konszolidált) működési és felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását; továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a Közgyűlés.


3. §

A költségvetés részletezése

A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként a 2. számú melléklet szerint határozza meg.

(2) Az Önkormányzatot megillető állami támogatást jogcímenkénti bontását a 2/A. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az Önkormányzat dologi kiadásai feladatonkénti bontását a 2/1. számú melléklet szerint határozza meg.

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését a 2/2. számú melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti részletezését a
2/3. számú melléklet szerint határozza meg.

(6)  Az Önkormányzat általános és céltartalékát a 2/4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(7)  Az intézményekre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatokat a 3. számú melléklet szerint határozza meg.

(8)  Az Önkormányzat és intézményei költségvetési mérlegeinek kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatokra történő bontását a 4. számú melléklet tartalmazza.

(9)  Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évben engedélyezett létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát az 5. számú mellékletben határozza meg.

(10) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) szerint meghatározott saját bevételeit a 6. számú mellékletben határozza meg.

(11) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló ilyen projektekhez való hozzájárulást a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú mellékletben határozza meg.

(13)  Az Önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségeit a 9. számú mellékletben határozza meg.

(14) Az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) Az értékesítésre és megterhelésre kijelölt ingatlanok felsorolását a 11. számú melléklet és a 150/2012. (04.05.) Kgy. határozat és melléklete szerint határozza meg.

 (16) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a 12. számú mellékletben határozza meg.


4. §


Vegyes és záró rendelkezések


(1) A költségvetési rendelet végrehajtását külön rendelet szabályozza.

(2) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.[1]

A rendelet szövegét a 32/2020. (VI.27.) önkormányzati rendelet, 46/2020. (IX.11.) önkormányzati rendelet, 52/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2020. szeptember 26-tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
7. sz. melléklet
135.53 KB
8. sz. melléklet
41.9 KB
10. sz. melléklet
25.91 KB
11. sz. melléklet
230.36 KB
12. sz. melléklet
28.74 KB
5. sz. melléklet
18.58 KB
6. sz. melléklet
83.3 KB
1. sz. melléklet
43.52 KB
2. sz. melléklet
41.82 KB
2/1. sz. melléklet
89.63 KB
2/2. sz. melléklet
83.75 KB
2/3. sz. melléklet
45.53 KB
2/4. sz. melléklet
28.45 KB
3.sz. melléklet
134.65 KB
2/A. sz. melléklet
49.16 KB
4. sz. melléklet
146.25 KB
9. sz. melléklet
66.75 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!