nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-05-18 - 2013-05-23
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete
Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdése, a 32.§ (3) bekezdése, 38.§ (1) bekezdése, az 50.§ (3) bekezdése és a 92.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Szociális, Sport, Nemzetiségügyi Bizottság véleményezésével a következőket rendeli el:1.§ A Rendelet 17/A.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„A Szociális, Sport, Nemzetiségügyi Bizottság a csatornahasználati díjhoz támogatást állapít meg abban az esetben, ha a kérelmező, vagy a vele közös háztartásban élő személy nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, amennyiben

  1. a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, és
  2. a kérelem benyújtását megelőző éves vízfogyasztás a fogyasztási helyen nem haladja meg az 52 m3-t.” 6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!