nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (I.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-19 - 2017-01-22
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (I.19.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 16/2015. (VIII. 27.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló,  2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 16/2015. (VIII. 27.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.)  3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét az 1. mellékletben megjelölt vállalkozó (továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult és köteles ellátni, Kulcs Községi Önkormányzattal  2017. február 1. napjától 2017. december 31. napjáig megkötött közszolgáltatási szerződés alapján.”


2. § A R 3. § (1) bekezdésében meghatározott 1. melléklet helyébe az e rendelet által meghatározott 1. melléklet kerül.


3. § A R 8. § (1) bekezdésében meghatározott 2. melléklet helyébe az e rendelet által meghatározott 2. melléklet kerül.


4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő harmadik napon hatályát veszti.


Kulcs, 2017. január 19.Jobb Gyula s. k.                                                                          Dr. Árva Helga   s. k..      

polgármester                                                                               jegyző                    


Záradék:


A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2017. január 5. napjától 2017. január 16. napjáig a Kulcsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel megtörtént.


A rendelettel kapcsolatosan bejelentés, észrevétel érkezett/nem érkezett.A rendeletet kihirdettem: 2017. január 19. napján.


Kulcs, 2017. január 19.

Dr. Árva Helga  s. k.

jegyző                  Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
12.34 KB
2. melléklet
12.76 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!