nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-01-01 - 2016-04-01
Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, a 39. § (2) és (5) bekezdésében, valamint a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet területi hatálya Alacska község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott, a rendelet 1. mellékletében felsorolt közterületek (utcák, utak, terek) mellett elhelyezkedő ingatlanokra terjed ki.


(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik az (1) bekezdés szerinti területen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerint ingatlanhasználónak minősülnek (a továbbiakban: ingatlanhasználó).


(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a (2) bekezdés szerinti ingatlanhasználónál keletkező települési hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére valamint az erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására.


2. A közszolgáltatás tartalma


2. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a) az ingatlanhasználók által a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákban gyűjtött települési hulladék ingatlanhasználóktól történő összegyűjtésére és elszállítására – ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyeshulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is-,

b) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék ingatlanhasználóktól történő összegyűjtésére illetve átvételére és elszállítására,

c) a Közszolgáltató által üzemeltett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi helyen átvett hulladék összegyűjtésére és elszállítására,

d) az elhagyott illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék összegyűjtésére, elszállítására és a hulladék kezeléséről való gondoskodásra,

e) az a)-d) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról való gondoskodásra és

f) hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmények eszközök és berendezések üzemeltetésére, beleértve a rekultivált hulladéklerakó esetében a rekultivációt követő utógondozási feladatok ellátását.


3. A közszolgáltató és a lerakóhely megnevezése


3. § (1) Alacska község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltató: a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (3720 Sajókaza, Külterület 082/15; a továbbiakban: Közszolgáltató).


(2) Alacska község közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező települési hulladékot a Közszolgáltató a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum lerakóhelyre (Sajókaza, 082/15 hrsz.) szállítja.


II. Fejezet

A közszolgáltatás ellátása


4. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


4. § (1) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendje: a Közszolgáltató,

  1. hetente egy alkalommal csütörtöki napon végzi a gyűjtőedénybe – amely 60 liter és 120 liter űrmértékű- gyűjtött települési hulladék begyűjtését és elszállítását,
  2. az elkülönített gyűjtést szolgáló gyűjtősziget konténereinek ürítéséről minimum havonta egy alkalommal gondoskodik,
  3. évente egy alkalommal, az önkormányzattal előre egyeztetett időpontban lomtalanítást végez,
  4. minden év november hónapban egy alkalommal végzi a biohulladék begyűjtését.


(2) A hulladékgyűjtő udvarokon elhelyezhető hulladék maximális mennyisége ingatlanonként 250 kg nem veszélyes hulladék negyedévente.


(3) Az (1) bekezdés a) pontja esetén ha az útvonal és az időpont változik arról a Közszolgáltatónak kell az ingatlanhasználót értesítenie. Amennyiben a járatnapok munkaszüneti napra esnének a Közszolgáltató jogosult a járatokat átszervezni a szolgáltatás pótlása érdekében.

Az átszervezés tényéről a Közszolgáltató az Önkormányzatot előzetesen tájékoztatja vele egyeztet, majd az ingatlanhasználókat értesíti.


(4) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó részére a települési hulladék gyűjtésére a Közszolgáltató tulajdonában lévő, a Közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített, bérleti díj nélkül rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényeket biztosít. A gyűjtőedény tartalmát meghaladó vegyes hulladékot a gyűjtés napján az edény mellé a Közszolgáltató által külön díjazás ellenében biztosított hulladékgyűjtő zsákokban is ki lehet helyezni, melynek elszállítási és kezelési költségét a zsák ára tartalmazza.


(5) A biohulladék gyűjtése a Közszolgáltató által rendszeresített biohulladék gyűjtésére szolgáló zsák alkalmazásával történik. A hulladékgyűjtő zsák biztosítása külön díjazás ellenében történik.


5. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei


5. § (1) A Közszolgáltató a jogszabályokban, valamint a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.


(2) A begyűjtés és szállítás során kiszóródó hulladék összegyűjtése a Közszolgáltató feladata.


(3) A Közszolgáltató az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék összegyűjtésére, elszállítására és az így begyűjtött hulladék kezelésére az Önkormányzat külön megrendelése alapján külön díjazás fejében köteles.


(4) A gyűjtőedényben a Közszolgáltató által okozott kárt a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, vagy a gyűjtőedényt kicserélni, ha a károkozás neki, vagy az érdekkörében eljáró személyeknek felróható okból következett be. A Közszolgáltató köteles a javítási munka időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.


(5) A Közszolgáltató az ürítés, a szállítás és a gyűjtés napjairól a lakosságot a helyben szokás módon az Önkormányzaton keresztül, az Önkormányzat közreműködésével, előzetesen tájékoztatni köteles.


6. § (1) A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról a Közszolgáltató, a gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, a hó és síkosság mentesítéséről az Önkormányzat gondoskodik.


(2) A hulladékgyűjtő udvarok üzemeltetése során a Közszolgáltató legalább heti két napon köteles 10 órától 18 óráig nyitva tartást biztosítani.


(3) A biohulladék körébe tartozó hulladékról és a lomtalanítás körébe tartozó hulladékról a Közszolgáltató köteles megfelelő, a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban álló módon értesíteni az érintett ingatlanhasználókat.


6. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei


7. § (1)  Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési hulladék elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.

Az ingatlanhasználónak a települési hulladékot a szállítási napokon elszállítás céljából a Közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.


(2) Az ingatlanhasználó köteles bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. E tényt a keletkezésétől számított 15 napon belül, írásban a Közszolgáltatóhoz köteles bejelenteni.


(3) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlana területén belül köteles elhelyezni.

A gyűjtőedényeket, a gyűjtőzsákokat, és a lomtalanítás körébe vont települési hulladékot a szállítási napon reggel 7 óráig kell közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető helyre elhelyezni.

A gyűjtőedényeket, a gyűjtőzsákokat és a lomtalanítás körébe vont települési hulladékot legkorábban a szállítási napot megelőző napon 18 órától lehet elhelyezni a közterületre.


(4) A települési hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítéskor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

A kihelyezett gyűjtőedény, gyűjtőzsák és a lomtalanítás körébe vont települési hulladék nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat és elhelyezése, egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


(5) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról. Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely a gyűjtőedényben összetömörödött vagy befagyott vagy, a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a gyűjtőedényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó köteles a visszamaradt hulladékot kiüríteni, a gyűjtőedényt használhatóvá tenni.


8. § (1) A Közszolgáltató által bérlet útján biztosított gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használta miatt keletkezett kárt az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni, adott esetben megtéríteni és a gyűjtőedény Közszolgáltató általi pótlásáról, kicseréléséről, javításáról gondoskodni.


(2) Amennyiben az ingatlanhasználó saját maga által megvásárolt hulladéktárolót alkalmaz, de a hulladéktároló a gépi ürítésre alkalmas, a Közszolgáltató a szolgáltatást elvégzi, díjszámlázás azonban az ingatlanhasználó által alkalmazott hulladéktárolóhoz legközelebb álló felajánlott gyűjtőedény méret alapján történik.


7. A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei


9. §   A közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni:

a) a szerződő felek megnevezését, azonosító adatait,

b) a szerződés tárgyát,

c) a közszolgáltatás időtartamát,

d) a teljesítés helyét,

e) a gyűjtőedények típusát és darabszámát,

f) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,

g) a felek jogait és kötelezettségeit,

h) a közszolgáltatási díj megállapításának módját,

i) a szerződés megszűnésének, felmondásának feltételeit.


8. A személyes adatok kezelésre vonatkozó rendelkezések


10. § A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, figyelemmel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 65. § (2) bekezdésére.


9. A közszolgáltatás díja


11. § (1) A Közszolgáltató az általa alkalmazott hulladékgazdálkodási díjról szóló tájékoztatást köteles a helyben szokásos módon közzétenni.


(2) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási tevékenysége során, a kiszámlázott szolgáltatási díjak beszedéséről teljes körűen gondoskodni.


(3) A Közszolgáltató a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot jogosult felszámítani a közszolgáltatási díj fizetését késedelmesen teljesítő ingatlanhasználóval szemben.


(4) Az ingatlanhasználót terhelő közszolgáltatási díj hátraléka adók módjára behajtható köztartozás. A díjhátralék behajtásának eljárási szabályait a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 52. §-a szabályozza.


10. Az üdülő ingatlanokra vonatkozó részletes szabályok az ingatlan használó kérésére történő szüneteltetés


12. § (1) Az ingatlanhasználó, amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként bejegyzett ingatlanát meghatározott időszakban nem használja, a Közszolgáltatótól írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését. A közszolgáltatás szüneteletetése a bejelentést követő hónap első napjától maximum hat hónapig tarthat. Az ingatlanhasználó köteles nyilatkozatot tenni arról, hogy a szüneteltetés időszaka alatt az ingatlant sem ő, sem más nem használja.


(2) Amennyiben az ingatlanhasználó a kérelme ellenére az üdülőingatlanát mégis használja a közszolgáltatás szüneteltetése megszakad és az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni.


(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni, ha az ingatlanhasználó tartósan nem használja az ingatlanát. A közszolgáltatás szüneteltetése ebben az esetben a hat hónap időtartamot meghaladhatja.


(4) Az időlegesen használt ingatlanok esetén az ingatlanhasználó kötetes bizonyítani az ingatlan használaton kívüli voltát, annak időtartamát, továbbá azt hogy a használaton kívüli időszakban hol, milyen jogcímen tartózkodik, illetve az ingatlan a bejelentésben szereplő időszakban ténylegesen használaton kívül van. Az ingatlanhasználó bizonyítékként megjelölheti különösen a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatait, a tényleges tartózkodási helyén igénybe vett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó iratokat vagy egyéb az ingatlan használaton kívüli voltát hitelt érdemlően igazoló bizonyítékot.


(5) Ha a (4) bekezdés szerinti feltételben változás következik be az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak köteles 15 napon belül írásban azt bejelenteni.


(6) Amennyiben a bejelentett használaton kívüli időszak alatt a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy- az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett- a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.


III. Fejezet


10. Záró rendelkezések


13. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 18/2013.(XI. 05.) önkormányzati rendelet.


(3) Hatályát veszti a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 18/2013.(XI. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet.


(4) 2015. január 1-től hatályát veszti a rendelet 11. § (5) bekezdése.
                    Ujlaki Béla                                                                   Fortuna János

                       Polgármester                                                                        Jegyző


Kihirdetés napja: 2014. november 13.
                                                                                                   Bogdánné Lengyel Marianna

                                                                                                                  Aljegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
1.61 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!