nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 8/2015 (III.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-31 -tól
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 8/2015 (III.26.) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 8 /2015. (III.26.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

 Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendeletet hatálya Jászfényszaru város közigazgatási területén a jelen rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást megvalósító természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában ingatlantulajdonos: Az ingatlan tényleges használója. Ameddig annak ellenkezője bizonyításra nem kerül, az ingatlan tényleges használójának az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonost kell tekinteni. Több tényleges használó esetén a kötelezettség teljesítésére azt a személyt kell kötelezni, akitől életkora, egészségügyi állapota, vagy egyéb körülményei alapján okkal elvárható, hogy kötelezettségét teljesíti.

(3) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.

2. § (1) A rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben - a 7. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével- 150.000.- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság, illetve amennyiben a rendelet úgy rendelkezik helyszíni bírság szabható ki.

(2) Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás

 1. csekély súlyú,
 2. a cselekmény elkövetője az elkövetést megelőző egy évben a településen nem valósított meg ugyanilyen, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást,
 3. a személyi körülményei, és


 1. a cselekmény elkövetésének körülményei alapján kellő visszatartó hatás várható, a 9. § (1) bekezdésben meghatározott hatóság határozatában megállapítja a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetését, és közigazgatási bírság alkalmazása helyett az elkövetőt kötelezi, hogy a jövőben tartózkodjon hasonló cselekmények elkövetésétől, továbbá tájékoztatja őt, hogy az ismételt elkövetés esetén lehetőség van közigazgatási bírság, illetve ahol a rendelet lehetővé teszi helyszíni bírság kiszabására.

II. Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

2. A köztisztaságról és közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről szóló rendeletben foglaltak megsértése

3. § (1) A köztisztaságról és közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről szóló 12/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R1.) alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:

 1. az ingatlantulajdonos, aki a tulajdonában álló ingatlant, azzal határos járdaszakaszait, vagy az ingatlannal határos zöldsáv úttestig terjedő területének - legfeljebb azonban az épület tíz méteres körzetén belüli területének- gondozását, tisztántartását, szemét- és gyommentesítését elmulasztja,

/R1. 3.§ (1) bekezdés a.) pont/

 1. az ingatlantulajdonos, aki a tulajdonában álló ingatlant, azzal határos nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartását, gyommentesítését elmulasztja,

/R1. 3.§ (1) bekezdés b.) pont/

 1. az ingatlantulajdonos, aki a tulajdonában álló ingatlan, azzal határos közterületen lévő és a közterületre nyúló fák és más növények gondozásáról, valamint az élő sövény gallyazásáról, a járdák láthatóvá tételéről, az eltávolított növény pótlásáról nem gondoskodik.

/R1. 3.§ (1) bekezdés c.) pont/

 1. aki tisztántartási kötelezettsége teljesítése során a keletkezett hulladék elszállításáról nem gondoskodik,

/R1. 3.§ (2) bekezdés/

 1. az ingatlantulajdonos, aki építményei faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen elhelyezett, falragaszokat, festéseket, vagy más hasonló hirdetményeket nem távolítja el,

/R1. 4.§ (1) bekezdés a.) pont/

 1. az ingatlantulajdonos, aki a beépített, a beépítetlen területeit nem tartja megfelelően tisztán, így különösen gyommentesítését elmulasztja; illetve az úttest, vagy a járda fölé benyúló faágakat, bokrokat nem nyesi megfelelően és a közlekedést akadályozza

/R1. 4.§ (1) bekezdés b.) pont/

 1. az ingatlantulajdonos, aki épületének közterülettel határos, arra lejtő tetőzetéről a csúszásveszélyt jelentő olvadó hó és jég letisztításáról olyan időszakban, amikor a forgalmat nem zavarja nem gondoskodik,vagy a tisztítás tartamára a járdát el nem zárja, vagy a tisztításra a járókelőket nem figyelmezteti,

/R1. 7. § (1) bek. a.) pont/

 1. aki a vízfolyást, vízgyűjtő tavat, nyílt csapadékvíz elvezető árkot szennyez, ezekbe, vagy ezek partjaira hulladékot vagy törmeléket helyez el,

/R1. 3.§ (3) bek. a.) pont/

 1. aki a közterületre, csapadékvíz elvezető és csapadékvíz szikkasztó csatornába, vízfolyásba, szennyvizet vezet, kibocsát, vagy csapadékvizet szennyvízcsatornába vezeti,

/R1. 3.§ (3) bekezdés b.) pont/

 1. az ingatlantulajdonos, aki az ingatlana előtti csapadéktól vagy szennyeződéstől síkossá vált járdát, járdaszakaszt, lépcsőt, vagy más közlekedési felületet a biztonságossághoz szükséges időközönként és mértékben nem tisztítja, vagy nem szórja le,

/R1. 7.§ (1) bekezdés b.) pont/

 1. aki hórakást helyez el az útkereszteződésben, útburkolati jelen, közforgalmú tömegközlekedési eszköz megállóhelyén, kapubejárat előtt, közszolgálati műtárgyra illetőleg e köré.

/R1. 7.§ (1) bekezdés/

/R1. 8.§ (1) bekezdés c.) pont/

 1. aki a közterület terepszintjét engedély nélkül megváltoztatja, a kialakult csapadékvíz elvezető, szikkasztó árok partját feltölti, csapadékvíz folyását akadályozza, árkot megszüntet,

/R1. 8.§ (1) bekezdés d.) pont/

/R1. 8.§ (3) bekezdés/

/R1.10.§ (1) bekezdés/

 1. aki a közpark területére gépjárművel behajt vagy parkol,

/R1. 8.§ (1) bekezdés f.) pont/

 1. aki a közkifolyóról vagy annak 15 méteres körzetében gépjárművet mos,

/R1. 8.§ (1) bekezdés g.) pont/

 1. aki a közterületen gépjármű-olajcserét végez,

/R1. 8.§ (1) bekezdés h.) pont/

 1. az a kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató tevékenységet folytató személy, aki az erre a célra szolgáló ingatlan közterületre nyíló bejárata közelében szeméttárolót nem helyez el, vagy annak rendszeres javításáról, pótlásáról, ürítéséről, tisztításáról nem gondoskodik,

/R1. 5.§ (1) bekezdés/

 1. az a kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató tevékenységet folytató személy, aki erre a célra szolgáló ingatlan előtti járdaszakaszt, mind a nyári, mind a téli időszakban legkésőbb reggel 7 óráig nem tisztítja le, annak folyamatos tisztításáról a nyitva tartás ideje alatt, vagy a zárás előtt közvetlen nem gondoskodik.

/R1. 5.§ (2) bekezdés/

 1. az a kereskedelmi tevékenységet folytató személy, aki a részére kijelölt helyet és annak 5 méteres körzetét nem tartja tisztán, az árusításból kifolyólag keletkezett hulladék eltakarításáról nem gondoskodik.

/R1. 6.§ (1) bekezdés/

 1. a vásár, sport- vagy más rendezvény szervezője, aki a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a területnek és közvetlen környezetének tisztántartásáról, vagy eredeti állapotban történő visszaadásáról nem gondoskodik.

/R1. 6.§ (2) bekezdés/

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tényállások megvalósítóival szemben a közterület-felügyelő 50.000.- Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet megsértése

4. §  (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 18/2001. (XII. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R2.) alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:

 1. az ingatlantulajdonos, aki az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot nem az önkormányzati rendeletben foglalt módon és helyen gyűjti, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról nem gondoskodik

/R2. 7. § (1) bekezdés/,

 1. az ingatlantulajdonos, aki nem gondoskodik a hulladék-gyűjtőedény javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról, továbbá a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, valamint a környezete tisztántartásáról

/R2. 7.§ (7) bekezdés/

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tényállások megvalósítójával szemben a közterület-felügyelő 50.000.- Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet megsértése

5. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 10/2014. (VIII. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R3.) alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:

 1. az ingatlantulajdonos, aki nem gondoskodik az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz jogszabály szerinti előírásoknak megfelelő összegyűjtéséről

/R3. 7.§ (1) bekezdés

 1. az ingatlantulajdonos, aki a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal nem jár el annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja

/R3. 7.§ (2) bekezdés.

 1. az ingatlantulajdonos, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál rendeli meg és nem biztosítja a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát

/R3. 7.§ (5) bekezdés.

 1. az ingatlantulajdonos, aki nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel végezteti

/R3. 7.§ (6) bekezdés.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tényállások megvalósítójával szemben a közterület-felügyelő 50.000.- Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

5. A közterületek elnevezéséről és házszámozás szabályairól szóló rendelet megsértése

6. § (1) A közterületek elnevezéséről és házszámozás szabályairól szóló 15/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R4.) alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:

 1. az utca-névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa az utca-névtábla kihelyezését nem engedélyezi ingatlanán.

/R4. 10.§ (6) bekezdés/

 1. az ingatlantulajdonos, aki az utca-névtáblát a felújítási, karbantartási, korszerűsítési munkálatok szükséges idejére ideiglenesen eltávolítja és a munkálatok befejezését követően saját költségén eredeti helyére nem helyezi vissza.

/R4. 10.§ (7) bekezdés/

 1. az ingatlantulajdonos, aki házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, házfalára, az utcáról jól látható módon nem helyezi el. /R4. 11.§ (11) bekezdés/

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tényállások megvalósítójával szemben a közterület-felügyelő 50.000.- Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

6. Jászfényszaru címerének használata rendjének megsértése

7. § (1) Jászfényszaru címerének és zászlójának létestéséről és használata rendjéről szóló 2/1990. (VIII.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R5.) alapján közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el: aki Jászfényszaru város címerét engedély nélkül használja:

 1. idegenforgalmi reklámkiadványon,
 2. a településen rendezett kiállításon, vásáron,
 3. cserezászlókon,
 4. jelvényeken,
 5. emlék- és ajándéktárgyakon,
 6. a településen gyártott terméken,
 7. vagy az engedély kereteit túllépi.

(2) Az (1) bekezdésben fogalt tényállások jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által történő megvalósítása esetén 500.000.- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.III. Fejezet


7. Eljárási szabályok


8. §     A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás bejelentés, vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul.


9. §  (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása, és a cselekmény elbírálása a jegyző átruházott hatáskörébe tartozik.

(2) Fiatalkorúval szemben helyszíni bírság kiszabásának akkor van helye, ha önként     vállalja a bírság megfizetését.

Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha a fiatalkorú önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy önként vállalja a közigazgatási bírság megfizetését.

(3) A fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét értesíteni kell azzal, hogy gondoskodjon a fiatalkorú hatóság előtti megjelenéséről.

(4) A helyszíni bírságot 15 napon belül kell megfizetni az átadott készpénzátutalási megbízáson. A kiszabott bírság meg nem fizetése esetén közigazgatási eljárás lefolytatásának van helye. A kiszabott közigazgatási bírságot az elsőfokú határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell a magatartást megvalósító személynek megfizetni Jászfényszaru Város Képviselő-testülete 11745035-15409728-00000000 számú költségvetési elszámolási számlára.

IV. fejezet

8. Záró és átmeneti rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2015. március 31-én lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően elkövetett közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások esetén kell alkalmazni.Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25. napján tartott ülésén.

Győriné dr. Czeglédi Márta                                                                                 dr. Voller Erika

         polgármester                                                                                                         jegyző

                                                                                      
Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2015. március 26.


                                                                                                                              dr. Voller Erika

                                                                                                                                      jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.
258.06 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!