nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (III.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-03-02 -tól
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatásokról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet hatálya, a támogatás alapelvei


1.§A Képviselő-testület elismeri és támogatja  a Budapest Főváros XV. kerület közigazgatási területén élő vagy dolgozó polgárok önszerveződő közösségei, a kerületben működő társadalmi és gazdálkodó szervezetek, a kerületi lakosság, továbbá a magánszemélyek által és javára, az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a természeti és épített környezet védelme, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, hitélete,  egészségvédelme, egészséges életmódja, sportolása, az esélyegyenlőség, a közrend és a közbiztonság védelme érdekében végzett tevékenységet.
2. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) mindenkori éves költségvetése terhére (a továbbiakban: költségvetés) pályázati úton vagy egyedi kérelem (a továbbiakban együtt: kérelem) alapján, valamint a Budapest XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota nemzetiségi önkormányzatainak (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) ellenérték nélkül nyújtott pénzbeli juttatásra (a továbbiakban: támogatás).


(2) A rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – valamennyi, a természetes személy (a továbbiakban: személy) vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, szerv (a továbbiakban együtt: szervezet) számára nyújtott támogatásra.


(3) A rendelet hatálya nem terjed ki


a) az önkormányzat intézményei részére nyújtott támogatásra,


b) személynek a képviselői, közalkalmazotti, köztisztviselői vagy munkajogi jogviszonyára tekintettel nyújtott kifizetésekre, a munkáltatói kölcsönre, 


c)[1] személynek szociális rászorultság alapján vagy egyéb jogszabályban meghatározott személyes élethelyzetre tekintettel biztosított pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó ellátásra vagy egyéb juttatásra,


d)[2] adományra, ösztöndíjra, elismeréssel járó díjra,


e)[3] a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére kiírt pályázati támogatásra,


f)[4] az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti közvetett támogatásra.3.  §

Támogatásban részesíthető a személy, szervezet, ha


a) lakóhelye, székhelye, telephelye az önkormányzat közigazgatási területén található, vagy


b) a szervezet nyilatkozik arról, hogy a támogatást az önkormányzat közigazgatási területén működő szervezeti egysége részére használja fel, vagy


c) a támogatást az 1. § - ban meghatározottak megvalósításához kéri, vagy


d) a támogatást az önkormányzat közigazgatási területén élő lakosok, személy vagy működő szervezet javára, illetve érdekében megvalósuló programhoz kéri.


II. Fejezet


A támogatásra vonatkozó általános szabályok


2. A támogatás formái, felhasználásának feltételei


4. §


(1) A támogatás  


a) általános működéshez (a továbbiakban: működési támogatás),


b) valamely tevékenységhez, rendezvényhez vagy rendezvénysorozathoz (a továbbiakban: feladatalapú támogatás),[5]


c) beruházáshoz, felújításhoz (felhalmozási támogatás)


nyújtható.


(2) Feladatalapú támogatás több személy vagy szervezet közös kérelmére is nyújtható.


(3) Szervezet részére támogatás kizárólag a céljával, a támogatási kérelmében megjelölt, azzal összefüggő tevékenységhez nyújtható.


(4) Támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában, elő- vagy utófinanszírozásként nyújtható.


(5) A költségvetésből költségvetési éven belül ugyanazon személy vagy szervezet részére legfeljebb két alkalommal nyújtható támogatás.[6]


(6) A támogatás összege nem fordítható


a) köztartozás kiegyenlítésére,


b) a támogató által meghatározott összeget meghaladóan személyi jellegű ráfordításra és személyes közreműködésről szóló számlás kifizetésre,[7]


c) a támogató által meghatározott összeget meghaladóan a személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmező rendelkezése szerinti reprezentációs kiadásra.


(7) A támogatás támogatásként tovább nem adható.

   

(8) Az önkormányzat intézménye és a nemzetiségi önkormányzat nem indulhat az önkormányzat által kiírt pályázaton és egyedi támogatási kérelmet nem nyújthat be.


3. A támogatási kérelem


5. §


A támogatási kérelemnek tartalmazni kell


a) államháztartáson kívüli szervezet esetén annak létesítő okiratát, a nyilvántartásba vételét igazoló iratot, a képviselő nevét,  

b) gazdálkodó szervezet esetén a képviselő nevét és aláírási mintájának vagy címpéldányának másolatát, a szervezet hatályos cégkivonatát vagy nyilvántartásba vételét igazoló okiratát,


c) személy esetén annak nevét, lakcímét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét,[8]


d) a támogatandó cél, tevékenység pontos meghatározását, a megvalósítás időpontját, vagy határidejét,


e) a kért támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét,


f) feladatalapú támogatásra benyújtott közös kérelem esetén a végrehajtásért és az elszámolásért felelős személy vagy  szervezet megnevezését,


g) nyilatkozatot vagy igazolást a köztartozás mentességről,


h) nyilatkozatot arról, hogy a szervezet nem áll csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, vagy egyéb a megszűntetésére irányuló eljárás alatt,


i) nyilatkozatot az Áht. 48/B. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség hiányáról,[9]


j) nyilatkozatot a kérelmező bankszámlájára vonatkozó azonnali beszedési megbízás engedélyezéséről,


k) államháztartáson kívüli kérelmező esetén - a társasházak kivételével - a rendelet 1. melléklete szerinti közpénznyilatkozatokat,


l) szervezet nyilatkozatát az általános forgalmi adó levonására vonatkozóan,


m) államháztartáson kívüli szervezet működési támogatásra irányuló kérelme esetén a tárgyévet megelőző évre, ennek hiányában a tárgyévet megelőző 2. évre  vonatkozóan a bírósághoz benyújtott beszámolóját vagy a tárgyévre vonatkozó bevételeket és kiadásokat teljes körűen tartalmazó költségvetési tervét,[10]


n) feladatalapú vagy felhalmozási támogatásra benyújtott kérelem esetén a támogatandó célhoz, tevékenységhez, programhoz kapcsolódó, vagy a beruházásra, felújításra vonatkozó bevételek és kiadások kimutatását.


4. A támogatási döntés


6. §


(1)A kérelem elutasításra kerül, ha


a) a kérelmező az 5. § - ban meghatározottakat a pályázati kiírásnak megfelelően nem nyújtja be, illetve felhívásra az egyedi kérelméhez nem csatolja,


b) a kérelmező a költségvetési éven belül már kétszer részesült támogatásban,[11]


c) a kérelmező egy a támogató által nyújtott korábbi támogatási szerződéssel összefüggésben elszámolási késedelemben van vagy a 9. § (9) bekezdés hatálya alatt áll,


d) a kérelmezőnek lejárt esedékességű köztartozása van,


e) a kérelmező csőd-, felszámolási-, végelszámolási vagy a megszűntetésére irányuló egyéb eljárás alatt áll,


f) a kérelmező tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § - a vagy az Áht. 48. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség áll fenn,


g) a kérelmezőnek nyújtott korábbi támogatást a támogató a 8. § (4) bekezdés alapján visszavonta.


 (2) A támogatásról szóló döntés tartalmazza legalább


a) a támogatás összegét,


b) a támogatott személy, szervezet pontos megnevezését, azonosító adatait,


c) a támogatási összeg pontos felhasználási célját, a támogatott tevékenységet,


d) a támogatás kifizetésének a módját és határidejét,


e) a támogatás felhasználása kezdő- és befejezési határidejét,


f) a támogatással történő elszámolás határidejét.


(3) A támogató a támogatás összegéről az 5. § m) és n) pontok szerint benyújtott beszámolóban vagy költségvetési tervben foglaltak figyelembevételével dönt.


(4) A támogatásról szóló tájékoztatást a pályázati kiírásban foglaltak és jogszabályban előírtak szerint kell közzétenni.


5. A támogatási szerződés


7. §


A támogatási döntés alapján a személlyel, szervezettel támogatási szerződést kell kötni, amely tartalmazza legalább


a) a felek megnevezését, azonosító adatait, adószámát vagy adóazonosító jelét, bankszámlaszámát,[12]


b) a támogatás forrásának megnevezését,


c) a támogatás céljának pontos meghatározását, a támogatott tevékenységet,


d) a kifizetés módját és határidejét,


e) a támogatási összeg tekintetében elkülönített számviteli nyilvántartás vezetésének és a felhasználással összefüggő számlák, bizonylatok és okiratok ellenőrzésre alkalmas módon történő nyilvántartásának és 8 évig történő megőrzésének a kötelezettségét,


f) a támogatási összeg felhasználásának, a felhasználás időbeli korlátainak meghatározását,


g) a szerződés biztosítékait,


h) az elszámolás rendjét,


i) az elszámolás határidejét,


j) az elszámolás elmaradásának jogkövetkezményeit,


k) a szabálytalan felhasználás és egyéb szerződésszegés következményeit,


l) az esetleges helyszíni, illetve a dokumentációk alapján történő ellenőrzés jogának a kikötését.


6. A támogatás visszavonása


8. §


(1) A támogató a támogatást visszavonja, ha a támogatási szerződés megkötésére a támogatásról hozott döntéstől számított 45 napon belül a támogatott hibájából nem kerül sor.


(2) Amennyiben a 6. § (1) bekezdés b)–g) pontja szerinti elutasítási ok a támogatásról hozott döntést követően, de a támogatási összeg folyósítása előtt következik be, a polgármester a már megítélt támogatás kifizetését felfüggeszti. A támogató a felfüggesztésre került támogatást visszavonja.


(3) A 6. § (1) bekezdés d)–f) pontja szerinti oknak a támogatási kérelem benyújtását követően történt bekövetkezését a kérelmező köteles haladéktalanul bejelenteni a polgármester részére.


(4) A támogató a támogatást visszavonja amennyiben a támogatott a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott. A támogatott a támogatást ebben az esetben a támogató erről hozott döntése kézhezvételét követő 8 napon belül - a folyósítás és a visszafizetés közötti időszakra eső törvényes kamataival együtt - egy összegben köteles visszafizetni.


7. Az elszámolás szabályai


9. §


(1) A támogatott tevékenység megvalósításáról és a pénzösszeg felhasználásáról


a) utófinanszírozás esetén a támogatás összegének vagy az összeg egy részének folyósítása előtt, de legkésőbb a támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül,


b) előfinanszírozás esetén a támogatás összegének felhasználását követően, a támogatási döntés szerinti határidőben, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig


a támogatottnak elszámolást kell benyújtania.


(2) A támogatási összeg felhasználási határidejét és az elszámolás határidejét a támogató a támogatottnak a határidő leteltét megelőző 20. napig írásban benyújtott indokolt kérelmére egy ízben módosíthatja. A felhasználás egyéb feltételeinek a módosítása nem kérhető.[13]


(3) Az elszámolás a rendelet 2. melléklete szerint történik. A támogatott az elszámolás keretében az eredeti számlák bemutatására köteles az ezekről készült, a 2. melléklet 2.2. pont szerint hitelesített másolati példányok átadása mellett.


(4) A benyújtott elszámolás szakmai vagy pénzügyi hiányosságainak pótlására a támogató a támogatott részére egy ízben 20 napos hiánypótlási lehetőséget biztosít.


(5) Az elszámolás elfogadásáról a támogató annak beérkezésétől számított 60 napon belül vagy, ha az elszámolást a Képviselő-testület vagy a Képviselő-testület bizottsága bírálja el, legkésőbb az annak beérkezésétől számított 45 napot követő legközelebbi rendes ülésén dönt. A határidőbe a hiánypótlási határidő nem számít bele.[14]


(6) Előfinanszírozás esetén a támogatás összegét a visszafizetésről hozott döntés kézhezvételét követő 8 napon belül - a folyósítás és a visszafizetés közötti időszakra eső törvényes kamataival együtt - egy összegben vissza kell fizetni, ha


a) a támogatott az elszámolási kötelezettségének a határidőig nem tett eleget, vagy annak felhívás ellenére nem megfelelően tett eleget,


b) a támogatott a támogatás összegét nem a szerződésnek megfelelően vagy jogszabálysértően használta fel,


c) a támogatás felhasználását a támogatott a megállapodás szerinti határidőig nem kezdte meg.


(7) Ha a támogató az elszámolást csak részben fogadja el, a támogatás részösszegének (6) bekezdése szerinti visszafizetéséről dönt.


(8) Utófinanszírozás esetén a támogatás összegének folyósítására nem kerül sor, ha a támogatott legkésőbb a támogatási szerződés aláírását követő egy évet követő 30 napon belül nem nyújt be elszámolást, vagy a benyújtott elszámolást a támogató nem fogadja el.


(9) A visszafizetés teljesítésére nyitva álló határidőt követő két egymás utáni költségvetési évben nem részesülhet támogatásban az, aki korábbi támogatási jogviszonyból származó visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget.


(10) A rendelet 3.§ b) pontja szerinti nyilatkozat mellett a megvalósulás helyszínét is igazolni kell.


III. Fejezet


Egyes támogatásokra vonatkozó különös szabályok


8. A visszatérítendő támogatások


10. §


(1) A rendelet támogatásokra vonatkozó szabályait a visszatérítendő támogatásokra az e § - ban foglalt eltéréssel kell alkalmazni.


(2) Visszatérítendő támogatás kamatmentesen, legfeljebb 5 éves futamidőre nyújtható. A támogatás összegét a támogatás futamideje alatt, a döntéshozó döntése szerinti részletekben és módon kell visszafizetni.


(3) A támogatott köteles bármely havi törlesztő részlet késedelmes teljesítése esetén a Ptk. 6:48. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamat megfizetésére.


(4) A támogatott három havi részlettel történő elmaradása esetén a támogatási szerződést a támogató felmondja.

(5) A szerződés felmondása esetén a támogatott köteles a felmondás kézhezvételét követő 8 napon belül a támogatás hátralévő összegét a folyósítás és a visszafizetés közötti időszakra eső törvényes kamataival együtt visszafizetni.9. A nemzetiségi önkormányzat támogatása


11. §


(1) A rendelet támogatásokra vonatkozó szabályait a nemzetiségi önkormányzat támogatására az e § - ban foglalt eltéréssel kell alkalmazni.


(2)Az önkormányzat a költségvetésében meghatározott összeg erejéig a nemzetiségi önkormányzat részére feladatalapú támogatást biztosít.


(3) A nemzetiségi önkormányzat támogatásáról a Képviselő-testület a költségvetési rendelet elfogadásával dönt.


(4) A nemzetiségi önkormányzat a támogatást a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a rendelet keretei között az adott költségvetési évben, legkésőbb december 31-ig használhatja fel.


(5) A támogatás felhasználására a polgármester a költségvetés elfogadását követő 30 napon belül a 7. § szerinti tartalommal megállapodást köt.[15]


(6) A megállapodás megkötése előtt be kell szerezni a nemzetiségi önkormányzat 5. § d) pontja, f) pontja, i) – j) pontja, l) pontja és n) pontja szerinti nyilatkozatait.[16]


(7) Az önkormányzat a támogatási összeget egy összegben utalja a nemzetiségi önkormányzat számlájára, amely összeg felhasználásáról a nemzetiségi önkormányzat az adott költségvetési évet követő év január 31-ig a rendelet 2. melléklete szerint elszámol.


(8) A nemzetiségi önkormányzat elszámolására és az elszámolás elfogadására egyebekben a 8. § és a 9. § rendelkezései az irányadóak.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


12. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit első ízben az önkormányzat 2017. évi költségvetésének a terhére nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.


(2) A civil szervezetek pályázati önkormányzati támogatásáról szóló 4/2011. ( II.22.) önkormányzati rendelet

a)  3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) Nem minősül az első bekezdésben meghatározott szervezetnek a politikai párt és helyi szervezete, az egyház és annak belső egyházi jogi személye, valamint az egyház által alapított civil szervezet, a szakszervezet, a munkástanács, a biztosító társaság, és a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezet.”

b) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Pénzügyi támogatást pályázat útján e rendelet keretei között lehet igényelni. ”

c) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) A Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) első ízben az Önkormányzat költségvetési rendeletének hatálybalépését követően ír ki pályázatot, amelyben részletesen meghatározza a pályázati feltételeket.”

d) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Nem nyújtható támogatás a kérelmezőnek, ha azt üzleti gazdasági tevékenységre kívánja felhasználni. Sportcélú támogatás az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján nyújtható.”

e) 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az elszámolás elfogadásáról a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság, alapítványok esetében pedig a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.”


(3) Az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek részére nyújtható támogatásokról szóló 9/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet


a) 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4)  A Bizottság a támogatásról a kérelmek beérkezésének a sorrendjében dönt.”

b) 6. § (2) bekezdésében a „működési” szövegrész helyébe a „feladatalapú” szöveg lép,

c) „A működési célú pénzbeni támogatások” alcímben a „működési célú” szövegrész helyébe a „feladatalapú” szöveg lép,

d) 7. § (1) bekezdésében a „Működési célú” szövegrész helyébe a „Feladatalapú” szöveg lép,

e) 7. § (2) bekezdésében „Működési” szövegrész helyébe a „Feladatalapú” szöveg lép,

f) 7. § (3) bekezdésében „működési” szövegrész helyébe a „feladatalapú” szöveg lép,

g) 7. § (4) bekezdésében „Működési” szövegrész helyébe a „Feladatalapú” szöveg lép,

h) 9. § (1) bekezdésében a „MŰKÖDÉSI” szövegrész helyébe a „FELADATALAPÚ” szöveg lép,

i) 2. melléklete „PÁLYÁZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE” címében a „MŰKÖDÉSI” szövegrész helyébe a „FELADATALAPÚ” szöveg lép.


(4) A Budapest, XV. kerület építészeti és városszerkezeti értékeinek helyi védelméről szóló 36/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet

a) 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (4) A támogatás összegét annak folyósításától számított egy éven belül fel kell használni, és a felhasználást követő 30 napon belül azzal el kell számolni.”

b) 11. § (4) bekezdésében a „nettó” szövegrész helyébe a „bruttó” szöveg lép.


(5) Hatályát veszti


a) a civil szervezetek pályázati önkormányzati támogatásáról szóló 4/2011. (II.22.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontja, 6. § (4a) bekezdése, 6. § (6) bekezdése, 8. § (3) bekezdése, 9.  § (1) , (3), (5), (6), (7) és (8) bekezdése, valamint 2. melléklete,


b) az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek részére nyújtható támogatásokról szóló 9/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 7. § (1a) bekezdése, 10. § (2) bekezdése, 11. § (4) és (5) bekezdése, 12. § - a, 13. § (3) bekezdése, 14. § - a, 15. § - a, 16.§ (2) bekezdése, 17. § - a és 4. melléklete,


c) az Önkormányzat közművelődési feladatairól és a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 10/2003. (IV.1.) ök. rendelet 10. § p) pontja, 12. § (3) bekezdése


d) a Budapest, XV. kerület építészeti és városszerkezeti értékeinek helyi védelméről szóló 36/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet 14. § (3)  bekezdése.dr. Lamperth Mónika s.k.        Hajdu László s.k.

            jegyző                        polgármester
                                                                      1. melléklet a    6/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez


NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

                

I. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE:

A./  A pályázó természetes személy:

Neve:


Lakcíme:


Születési helye, ideje:B./ A pályázó gazdasági társaság:

Cégneve:


Székhelye:


Cégjegyzékszáma:


Adószáma:


Képviselőjének neve:C./ A pályázó egyéb szervezet:

Neve:


Székhelye:


Képviselőjének neve:


Nyilvántartásba vételi okiratának száma:


Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:II. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6.§ (1) bekezdése értelmében nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a)    aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b)    a kizárt közjogi tisztségviselő,

c)     az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d)    az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e)     olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f)     az az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal,

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a honlapon közzétették.


NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)


6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség                1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az …pont alapján


Az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény leírása:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………


Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

III. ÉRINTETTSÉG

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 8.§ (1) bekezdése értelmében, ha a pályázó

a)    a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b)    nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c)     az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d)    az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e)     olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.


NYILATKOZAT


Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

                1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az …pont alapján


Az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………


Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.


Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Amennyiben az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a változástól számított 8 munkanapon belül kezdeményezem e körülménynek a honlapon történő közzétételét.Kelt, ……………….. 20... ……………..


                                                                                                .……………………………..

Aláírás/Cégszerű aláírás

KÖZZÉTÉTELI  KÉRELEM


a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről

(Csak érintettség fennállása esetén töltendő ki!)


I. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE:

A./  A pályázó természetes személy:

Neve:


Lakcíme:


Születési helye, ideje:B./ A pályázó gazdasági társaság:

Cégneve:


Székhelye:


Cégjegyzékszáma:


Adószáma:


Képviselőjének neve:C./ A pályázó egyéb szervezet:

Neve:


Székhelye:


Képviselőjének neve:


Nyilvántartásba vételi okiratának száma:


Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert


  • pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).

Indoklás: Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó): ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

  • Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei

  • Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:

-       Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.

-       Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.

(A kívánt rész aláhúzandó!)

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér

  • A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).

Indoklás:

Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó): ……………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):

……………………………………………………………………………………………………

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér

  • A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
  • vezető tisztségviselője
  • az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
  • vagy az egyesület ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója

Indokolás:

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):

……………………………………………………………………………………………………

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

……………………………………………………………………………………………………

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér


Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.Kelt, ……………….. 20... ..………….Aláírás/Cégszerű aláírás:………………………………..
                                                                      2. melléklet a    6/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez


Az elszámolás rendje

1. Az elszámolást személyesen, magyar nyelven kell benyújtani. Az idegen nyelvű bizonylatokhoz hiteles magyar fordítást kell mellékelni.[17]

2. Az elszámolás szakmai beszámolóból, a felhasználást igazoló pénzügyi-számviteli bizonylatokból és az elszámolás végén benyújtandó összesítő táblázatból áll.

2.1. A szakmai beszámoló:

 A rövid írásos szakmai beszámoló tartalmazza a támogatás céljának megfelelő, az adott időszakban, a támogatási összeg felhasználásával végzett tevékenységek leírását, rendezvények, programok esetén elektronikus vagy papíralapú dokumentációval alátámasztva (CD, fotók, névsor stb.).   

2.2. A pénzügyi-számviteli bizonylatok:

Az elszámolásban az igazolt és záradékolt számlákról, a pénzforgalmi bizonylatokról, a felhasználást, illetve a használatbavételt igazoló bizonylatokról készült fénymásolatok kerülnek benyújtásra. A fénymásolatok hitelességét a támogatottnak igazolnia kell „A másolat az eredetivel megegyezik” szöveggel.

2.2.1. Számlák:

Az elszámolás során a számviteli jogszabályoknak megfelelően kiállított számlák fogadhatóak el. Az eredeti számlákra felvezetve a támogatott igazolja a támogatás céljának megfelelő felhasználást. Az eredeti számlákra a támogatottnak fel kell vezetni a „Kifizetve a XV. ker. Önkormányzattól  ….. számú megállapodás alapján kapott támogatásból” záradékot és a számlázás alapjául szolgáló szerződés számát is. A záradékolás megtörténtének ellenőrzése céljából támogatottnak csatolnia kell az elszámoláshoz az eredeti számlákat is. a támogató az eredeti bizonylatokat a benyújtástól számított 15 napon belül visszajuttatja a támogatott részére. Ha a bizonylat adataiból nem derül ki egyértelműen a gazdasági művelet tartalma, akkor azt a jogosultnak bizonyító erejű dokumentummal igazolnia kell.

Külföldi utak esetében a számlához kell csatolni a pénzváltás bizonylatait és a számlák fordítását. Devizában kiállított számla esetén a számlán szükséges feltüntetni az alkalmazott árfolyamot.


2.2.2. Pénzforgalmi bizonylatok:


Pénzforgalmi bizonylattal igazolni kell az elszámolásra benyújtott számla kifizetését. Az elszámolásban a pénzforgalmi bizonylat másolatát a hozzá tartozó számla másolatához kell tűzni.


2.2.3. Egyéb a felhasználást, illetve a használatba vételt igazoló bizonylatok:

A felhasználást, illetve a használatbavételt igazoló bizonylat a támogatásból vásárolt áru, szolgáltatás felhasználásának a nyomon követhetőségét szolgálja.

A 100.000,- Ft. összeghatárt meghaladó értékű számlák másolatához csatolni kell a számla kiállításának alapját képező megrendelő vagy szerződés másolatát is. Amennyiben a támogatási összeg felhasználása során valamely beszerzésre irányuló írásos megállapodás jön létre, - ideértve a fenti értékhatárt el nem érő eseteket is – a számlára fel kell vezetni a számlázás alapjául szolgáló megrendelő vagy szerződés számát. Az eredeti szerződésekre minden esetben fel kell vezetni a „Kifizetve a XV. ker. Önkormányzattól   ….. számú megállapodás alapján kapott támogatásból” záradékot. Térítésmentes átadás esetén szükséges az átadásról jegyzőkönyvet felvenni, melyhez csatolni kell a megajándékozottak névsorát, majd a jegyzőkönyvet csatolni kell az elszámoláshoz. A befektetett eszközök esetén a támogatásból vásárolt immateriális jószág, illetve tárgyi eszköz használatba vételéről kiállított, a tárgyi eszköz kartont kell az elszámolásban a kapcsolódó számlához mellékelni.


2.3. Összesítő táblázat:

Az elszámoláshoz mellékelni kell egy összesítő táblázatot a támogatás céljának megfelelő és elszámolásra benyújtott számlákról. A táblázatnak tartalmaznia kell a sorszámot, a számla számát, a szállító (számla kiállító) nevét, a számla kiállításának dátumát, a gazdasági művelet rövid leírását, a nettó és a bruttó számlaértéket, a teljesítés (kifizetés) dátumát és a számlák összértékét. 

 Az elszámolás az ÁFA összegének figyelembe vételével úgy történik, hogy amennyiben a támogatott élt az ÁFA levonási jogával, az elszámolásban benyújtott számlák nettó összértéke képezi a támogatás elszámolásának az alapját.

Amennyiben Támogatott nem élt az ÁFA levonási jogával, a benyújtott számlák bruttó összértéke számolható el a támogatás terhére.
ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT


az önkormányzati közpénzből juttatott   …..  szerződésszámú támogatás elszámolásához

(az elszámolás utolsó elemeként kell benyújtani)


Sorszám:

Számla száma

Kibocsátó megnevezése

Kiállítás dátuma

Szolgáltatás, áru megnevezése

Számla nettó értéke (Ft-ban)[18]

Számla bruttó értéke (Ft-ban)

Kifizetés dátuma

1
2
3
Összesen:
               Kelt: Budapest, 20……..                                                                           ………………….

                                                                                                                        aláírás


Nyilatkozat


1. Alulírott kijelentem, hogy a Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzatának  ……. keretéből  …….. célra kapott bruttó … ,-Ft összegű támogatást célhoz kötötten használtam fel.


2. A felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései szerint jártam el.


Budapest, 20….                                                                       ………………………

                                                                                                         aláírás

                                                                                         név:……………………………….

                                                                                         cím/székhely………………………

                                                                                         adóazonosító jel/adószám::……….

[1]

Módosította a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2018. március 2-től.

[2]

Módosította a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. §(1) bekezdése, hatályos 2018. március 2-től.

[3]

Beiktatta a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2018. március 2-től.

[4]

Beiktatta a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2018. március 2-től.

[5]

Módosította a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2018. március 2-től.

[6]

Módosította a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2018. március 2-től.

[7]

Módosította a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2018. március 2-től.

[8]

Módosította a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2018. március 2-től.

[9]

Módosította a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos 2018. március 2-től.

[10]

Módosította a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 11. § a) pontja, hatályos 2018. március 2-től.

[11]

Módosította a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 7. §-a, hatályos 2018. március 2-től.

[12]

Módosította a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 8. §-a, hatályos 2018. március 2-től.

[13]

Módosította a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 9. §-a, hatályos 2018. március 2-től.

[14]

Módosította a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 11. § b) pontja, hatályos 2018. március 2-től.

[15]

Módosította a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 11. § c) pontja, hatályos 2018. március 2-től.

[16]

Módosította a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 10. §-a, hatályos 2018. március 2-től.

[17]

Módosította a 7/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése, hatályos 2018. március 2-től.

[18]

Amennyiben a támogatott élt az ÁFA levonási jogával, az elszámolásban benyújtott számlák nettó összértékének meg kell egyeznie a kapott támogatás bruttó összegével.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1-2. melléklet
106.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!