nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017.(X.9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-10-09 -tól
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017.(X.9.) önkormányzati rendelete
a letelepedési támogatásról

Malomsok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy Malomsok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelkezésre álló gazdasági lehetőségeivel összhangban szabályozza a község lakosságszámának növelése és az állampolgárok lakásigényének megoldása érdekében nyújtható támogatás feltételeit.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya Malomsok Község Önkormányzat közigazgatási területén lakás építésére és vásárlására terjed ki.


3. A letelepedési támogatás

3. § (1) Az Önkormányzat a (2) bekezdésben meghatározott igénylő lakásának megvásárlásához vagy építéséhez vissza nem térítendő anyagi támogatást nyújt a (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén.


(2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatásra jogosult az a személy (továbbiakban: igénylő):

a) Malomsok közigazgatási területén lakáscélú ingatlant vásárol, vagy épít,

b) aki a kérelem benyújtásának időpontjában a 45. életévet nem töltötte be és
malomsoki állandó lakcímmel rendelkezik,

c) a támogatással érintett ingatlan felett 1/1 tulajdoni hányaddal rendelkezik. Az
igénylő más tulajdoni hányaddal való rendelkezése esetén, akkor jogosult, ha a házastárs, élettárs rendelkezik tulajdon joggal az ingatlan felett és a tulajdoni hányaduk együttesen 1/1.

d) vállalja, hogy a támogatás megállapítását követő öt éven belül a támogatással érintett ingatlant nem idegenítik el,


(3) Támogatásban nem részesíthető az igénylő:

a) aki az Önkormányzattal szemben adótartozása vagy adónak nem minősülő egyéb
lejárt tartozása van.

b) aki részére a Képviselőtestület, Malomsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 15/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelete alapján támogatást állapított meg.


(4) A támogatás egy ingatlan esetében csak egy tulajdonos részére állapítható meg.


(5) Az igénylő kizárólag egy ingatlan tekintetében, és egy alkalommal kaphat támogatást.


4. § (1) A 3. § -ban részletezett támogatást, lakáscélú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonjog földhivatal általi bejegyzésétől, építés esetén az építmény felépültét bizonyító okirat keltezésétől, illetve a házasságkötés, vagy az élettársi kapcsolat bejegyeztetésének időpontjától számított három éven belül lehet igényelni.

(2) Az 1. melléklet szerinti támogatási kérelmet a közös önkormányzati hivatalhoz történő benyújtást követően a Képviselőtestület bírálja el, a kérelem benyújtását követő ülésén.


5.§ A támogatás összege: építeni vagy megvásárolni kívánt lakáscélú ingatlanonként 100.000 FT forint.


6.§. A letelepedési támogatás, vissza nem térítendő támogatás.


7.§. (1) A támogatás kiutalásának feltétele, hogy az  állandó lakóhely létesítési kötelezettség teljesüljön, az Önkormányzat és az igénylő támogatási szerződést kössön. A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a szerződést kötő felek pontos megnevezését, azonosításra szolgáló adatait;

b) a támogatás nyújtásáról szóló döntés számát, a döntéshozó megnevezését;

c) a támogatással érintett ingatlan azonosító adatait;

d) a támogatás összegét;

e) arra való utalást, hogy a pénzbeli támogatás vissza nem térítendő;

f) a támogatás átutalásának határidejét;

(2) A támogatást a szerződés aláírását követő 8 napon belül az önkormányzat egy összegben utalja át a kérelmező által megadott bankszámlára.


8. § (1) A kifizetett támogatást vissza kell fizetni az Önkormányzat részére, amennyiben:

a) azt jogtalanul vették igénybe,

b) a 3. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt vállalást nem teljesítették.

(2) A támogatásban részesült személyekről a Közös Hivatalban nyilvántartást kell vezetni és a vállalt feltételek teljesítését ellenőrizni kell.


9. § A támogatások a kérelmek beérkezésének sorrendjében, a mindenkori költségvetésben ezen célra elkülönített keretösszeg erejéig kerülnek kifizetésre.


4. Záró rendelkezések


10.§ (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti Malomsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 15/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelete.


Hegyiné Böröcz Adél Fintáné Dóra Mária

jegyző polgármester


A rendeletet a mai napon kihirdettük.


Malomsok, 2017. október 9.


Hegyiné Böröcz Adél

jegyző

  1. melléklet a 11/2017. (X.09.) önkormányzati rendelethez

                                                                                                                     

Támogatási kérelem


Letelepedési támogatás igényléséhez

    


Igénylő

Házastárs/élettárs

Neve:

…………………………………...

……………………………………

Születési neve:

……………………………………

……………………………………

Anyja neve:

…………………………………...

…………………………………...

Születési helye, ideje:

…………………………………...

…………………………………...

Személyi azonosító jele:

…………………………………...

…………………………………...

Személyazonosító igazolvány száma:

…………………………………...

…………………………………...

Adóazonosító jele:

…………………………………...

…………………………………...

Lakóhelye:

…………………………………...

…………………………………...

Tartózkodási helye:

…………………………………...

…………………………………...

Lakcím igazolvány száma:

…………………………………...

…………………………………...


Saját háztartásban eltartott gyermekek száma:

……………….. főGyermek neve

Születési hely, idő

Anyja neve


1.……………………………….

…………………………

……………………………

2.……………………………….

…………………………

……………………………

3……….……………………….

…………………………

……………………………

4….…………………………….

…………………………

……………………………

5…….………………………….

…………………………

……………………………


Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az adatlapon aláhúzott, illetve beírt adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá felhatalmazzuk az adatkezelőt arra, hogy adataink valódiságát szükség esetén ellenőrizze.
Hozzájárulunk az adatlapon szereplő adatoknak az eljárás során történő kezeléséhez.


Egyéb közlendők:


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


Mellékletek:


a) személyi igazolvány és lakcím kártya másolata

b) adóazonosító igazolvány másolata

c) TAJ-kártya másolata

d) tulajdoni lap másolata

e) házassági anyakönyvi kivonat másolata vagy bejegyzett élettársi kapcsolat igazolása


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


Kelt: …………., ……év ………………hó …nap                                                                                             

                                                                                       ……………………………………………

                                                                                                              igénylő


 ………………………………………

                                                                                                             házastárs/élettárs


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!