nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-28 - 2017-06-02
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 35/2001. (I.01.) rendelet módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatáról szóló 35/2001. (I.01.) sz. rendeletét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) pontjában meghatározott kizárólagos hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.r. 38. § szerint előírt (teljes eljárás véleményezési szakasz) államigazgatási szervek megkereséséhez biztosított véleményezési jogkörében eljáró:

továbbá

a 314/2012. (XI.8.) Korm.r. 29. § a) pontjában a partnerségi egyeztetésben meghatározottak szerint a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének kikérésével, és

a 314/2012. (XI.8.) Korm.r. 38. § (2) c) pontjában előírt szomszédos települési önkormányzatok, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, továbbá a314/2012. (XI.8.) Korm.r. 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében az állami főépítészi hatáskörben eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal végső véleményének kikérésével az Önkormányzat a rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


  1. §


(1) E rendelet 1. sz. melléklete - „Sz-1.1.” jelű (dátum: 2017. január hó) szabályozási tervlap, mely a tervlapon ábrázolt tervezési területen belüli részletre érvényes - a 35/2001. (I.01.) számú Önk. rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat (a továbbiakban: Alaprendelet) 9. számú mellékletét képezi.

(2) E rendelet 2. sz. melléklete - „Sz-1.2.” jelű (dátum: 2017. január hó) szabályozási tervlap, mely a tervlapon ábrázolt tervezési területen belüli részletre érvényes - az Alaprendelet 10. számú mellékletét képezi.2. §


(1) Az Alaprendelet

III. fejezet

Beépítésre szánt területek

Vegyes területek (V)

9. §

Vt jelű településközpont vegyes övezet

kiegészül az alábbiakkal:


„(1a) A szabályozási terven és annak jelmagyarázatában feltüntetett építési övezeti mutatók - beépítési módot, beépítettség megengedett legnagyobb mértékét (beépítési %), megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasságot, kialakítható legkisebb telekterület-méret - nem vehetők figyelembe, ezeket a HÉSZ adott építési övezeti jelhez tartozó előírása szabályozza.


(2) Az Alaprendelet

III. fejezet

Beépítésre szánt területek

29. § (1) bekezdés nyitó szövegrész és az első sora helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Vt-1 jelű Településközponti vegyes építési övezet, többszintes beépítéssel

A kialakítható legkisebb telekterület 700 m2, szélessége 18 m.”


(3) Az Alaprendelet

III. fejezet

Beépítésre szánt területek

29. § (1)

kiegészül az alábbiakkal:


„A szabályozási terven jelölt legkisebb építménymagasság értékét a továbbiakban nem kell figyelembe venni.

Amennyiben a telekalakítással érintett telek területmérete eléri a
700 m2-t, akkor az előírt legkisebb szélesség vagy mélység 10%-kal csökkenthető.”


(4) Az Alaprendelet

III. fejezet

Beépítésre szánt területek

29. § (2) bekezdés nyitó szövegrész és az első sora helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Vt-2 jelű Településközponti vegyes építési övezet földszintes, zártsorú, vagy oldalhatáron álló beépítéssel

A kialakítható legkisebb telekterület 500 m2, szélessége 16 m.


(5) Az Alaprendelet

III. fejezet

Beépítésre szánt területek

29. § (2)

kiegészül az alábbiakkal

„A szabályozási terven jelölt legkisebb építménymagasság értékét a továbbiakban nem kell figyelembe venni.

Amennyiben a telekalakítással érintett telek területmérete eléri a
500 m2-t, akkor az előírt legkisebb szélesség vagy mélység 10%-kal csökkenthető.”


(6) Az Alaprendelet

III. fejezet

Beépítésre szánt területek

29. § bekezdés

kiegészül az alábbiakkal:


„(2a) Vt3 jelű Településközpont vegyes építési övezet szabadonálló beépítési móddal

(a) Az építési övezetben kialakítható


(b) A „Vt-3” jelű építési övezetben a földszinten lakás rendeltetés nem helyezhető el.”


(7) Az Alaprendelet

III. fejezet

Beépítésre szánt területek

29. § (3) bekezdés

helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) Településközponti vegyes építési övezetek előírásainak összefoglaló táblázata:

Építési övezet jele

Vt1 jelű

építési övezet

Vt2 jelű

építési övezet

Vt3 jelű

építési övezet

beépítési mód

zártsorú

zártsorú

szabadonálló

beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

50%

40%

40%

megengedett legnagyobb építménymagasság (m)

7,5 m

5,5 m

7,5 méter

előkert (m)

nincs

nincs

nincs

kialakítható legkisebb telekterület méret: (m2)

700 m2

500 m2

700 m2

telekszélesség (m)

18 m

16 m

18

telek mélysége (m)

35 m

30 m

35

zöldfelület legkisebb mértéke (%)

25 %

30 %

20%

terepszint alatti építmény (%)

60%

40%

50%

közművesítettség

teljes

teljes

teljes


(8) Az Alaprendelet

III. fejezet

Beépítésre szánt területek

32. § (2) bekezdés

kiegészül az alábbiakkal:


„Az előkertben meglévő épületek felújíthatók, bővíthetők.

A megújuló energiaforrások műtárgyai elhelyezésénél az előkert mélysége
5 méter.”


3. §


Az Alaprendelet 1. sz. melléklete kiegészül az alábbiakkal:

„a)   Az István király  út - Petőfi Sándor út - Huszár utca - Fekete utca - Erdei utca - Damjanich út által határolt területre vonatkozó szabályozási terv kizárólag a 9. sz. melléklet szerint vehető figyelembe.

b) A Magyar utca – vasút – Kard utca – Korona utca által határolt területre vonatkozó szabályozási terv kizárólag a 10. sz. melléklet szerint vehető figyelembe.”


4. §

Záró rendelkezések


  1. Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Alaprendelet

a)    III. fejezet Beépítésre szánt területek 29. § (1) bek-ben a „legkevesebb 6,5 m” szövegrész.

b)    III. fejezet Beépítésre szánt területek 29. § (1) bek-ben„Az övezet területén bármilyen nagyságú reklámtábla elhelyezése csak építési engedély alapján lehetséges.” szövegrész.

c)    III. fejezet Beépítésre szánt területek 29. § (2) bek-ben a „4,5 m” szövegrész.

d)    III. fejezet Beépítésre szánt területek 29. § (2) bek-ben„Az övezet területén bármilyen nagyságú reklámtábla elhelyezése csak építési engedély alapján lehetséges.” szövegrész.

e)    III. fejezet Beépítésre szánt területek 32. § (2) bek-ben a „legkevesebb 4,5 m” szövegrész.


  1. E rendelet a közlését követő 15. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 30. napon lép hatályba.
  2. E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés napjától iktatott új ügyekben kell alkalmazni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!