nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Izsák Város Képviselő-testületének 8/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-28 -tól
Izsák Város Képviselő-testületének 8/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és a 2014. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I.


A  rendelet  hatálya


1.§


A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).


II.

A költségvetési főösszeg


2.§


(1) A Képviselő-testület a többször módosított 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendeletével megállapított 2014. évi költségvetésének végrehajtását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá:


Bevételi főösszeg:                                 888.014 ezer Ft

Kiadási főösszeg:                                  904.946 ezer Ft.


(2) A bevételi főösszeg megoszlása:

      - költségvetési bevétel:                          758.008 ezer Ft

      - finanszírozási bevétel:                         119.766 ezer Ft

      - elszámolási előleg:                                10.240 ezer Ft

     

(3) A kiadási főösszeg megoszlása:

      - költségvetési kiadás:                            692.006 ezer Ft

      - finanszírozási kiadás:                           212.940 ezer Ft


(4) Az alaptevékenységi maradvány összege -16.932 ezer forint.

    


III.


Izsák város önkormányzat költségvetési bevételei


3.§


(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege 888.014 ezer forint,melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az európai uniós forrásokból finanszírozott projektek 2014. évi támogatás összege 61.428 ezer Ft, melynek részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


Izsák város önkormányzat költségvetési kiadásai


4.§


 (1) Az önkormányzat 2014. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az  alábbi részletezéssel hagyja jóvá:

            Megnevezés:                                                                        

Működési kiadások előirányzata összesen:         600.243 ezer Ft, melyből

                        a) személyi jellegű kiadások:             221.024 ezer Ft

                        b) munkaadókat terhelő járulékok és

                            szociális hozzájárulási adó                          50.287 ezer Ft

                        c) dologi és egyéb folyó kiadások:                217.752 ezer Ft

                        d) ellátottak pénzbeli juttatásai:                      78.250 ezer Ft

                        e) egyéb működési célú támogatások :           32.930 ezer Ft


(2) Az önkormányzat  2014. évi felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá:

      A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:            91.763 ezer Ft

      ebből: beruházások                                                         68.945 ezer Ft

                 felújítások                                                            22.841 ezer Ft                                     


(3) Izsák város 2014. évi összes költségvetési kiadása- kiadási jogcím szerinti megoszlását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


(4) A Város 2014. évi felhalmozási kiadásait feladatonkénti részletezettséggel a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.


5.§


(1) Izsák Város adósságot keletkeztető 2014. évi beruházásainak felsorolását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.


(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei engedélyezett foglalkoztatotti létszámának 2014. évi alakulását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.


Izsák város önkormányzat költségvetési egyenlege


6.§


(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlegét a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.


(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi pénzeszköz változását a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat és intézményei 2014. évi vagyonkimutatását a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.


(4) Az Önkormányzat és intézményei által 2014. évben adott közvetett támogatások elszámolását a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.7.§


(1) Az Önkormányzat és intézményei függő követeléseinek bemutatását a 2014. évi zárszámadáshoz kapcsolódóan a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.


(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi f követeléseit a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat 2014. évi feladatmutató alapján járó támogatásainak elszámolását a 13, számú melléklet tartalmazza.


IV.


Elemi költségvetések


Önkormányzat


8.§


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 713.965 ezer Ft-ban hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási főösszegét 370.939 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi bontásban:

a) működési kiadások                                           282.102 ezer Ft, melyből

    - személyi juttatás                                               64.513 ezer Ft,

    - munkaadót terhelő járulék és szociális

      hozzájárulási adó                                              11.026 ezer Ft,

   - dologi és egyéb folyó kiadások                         95.388 ezer Ft,

   - ellátottak pénzbeli juttatásai                              78.250 ezer Ft,

   - egyéb működési célú kiadások                          32.925 ezer Ft


b) felhalmozási kiadások                                        88.837 ezer Ft, melyből

    - beruházások                                                     65.996 ezer Ft

    - felújítások                                                        22.841 ezer Ft


c) az önkormányzat 2014. évi alaptevékenységi maradványa:  -20.383 ezer Ft.


Polgármesteri Hivatal

   

9.§


(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 126.023 ezer forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:

a) működési célú bevételek:                                                               11.645 ezer Ft, melyből                   

-  támogatás értékű működési bevétel                                                  3.320 ezer Ft

-  intézményi működési bevétel(egyéb sajátos bevétel)                       7.576 ezer Ft

-  átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről                                                   749 ezer Ft

b)fenntartói finanszírozás                                                                 114.378 ezer Ft.(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 125.873 ezer forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:

a) működési célú kiadások:                                                              123.074 ezer Ft, melyből

-  személyi juttatás                                                                             72.627 ezer Ft

-  munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó              17.571 ezer Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások                                                       32.871 ezer Ft

- egyéb működési célú kiadások                                                                 5 ezer Ft.


b.) felhalmozási célú kiadás:                                                               2.799 ezer Ft, melyből:

     - beruházás:                                                                                    2.799 ezer Ft.


Általános Művelődési Központ


10.§


(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2014. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 155.859 ezer forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:

- működési bevételek       :                                                                   16.303 ezer Ft, melyből

     - intézményi működési bevétel                                                       16.303 ezer Ft

       - ebből: intézményi térítési díj                                   12.998 ezer Ft

                    egyéb sajátos bevétel                                      3.305 ezer Ft

   

- fenntartói finanszírozás                                                                    139.556 ezer Ft


             

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2014. költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 153.493 ezer forintban hagyja, melynek részletezése a következő:

a) működési kiadások                                                                         153.366 ezer Ft, melyből

    - személyi juttatás:                                                        67.187 ezer Ft

    - munkaadót terhelő járulék és

      szociális hozzájárulási adó                                         17.258 ezer Ft

    - dologi és egyéb folyó kiadások                                  68.921 ezer Ft

   

b) felhalmozási célú kiadások                                                                    127 ezer Ft

    - ebből: egyéb felhalmozási kiadások                                                    127 ezer Ft

c) alaptevékenység maradványa.                                                            2.366  ezer Ft


Egészségügyi szolgálat


11.§


(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2014. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 15.561  ezer Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezése az alábbi:

- támogatás értékű bevétel( TB. alapból átvett)                   10.389 ezer Ft

- intézményi működési bevétel( egyéb sajátos bevétel)           388 ezer Ft

- fenntartói finanszírozás                                                       4.787 ezer Ft.


(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2014. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 15.315 ezer Ft-ban határozza meg, mely teljes egészében működési kiadás, ezen belül :

- személyi juttatás                                                                        10 ezer Ft

- munkaadókat terhelő járulék                                                       5 ezer Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások                                          15.300 ezer Ft


(3) Az Egészségügyi szolgálat 2014. évi alaptevékenység maradványa:  246 ezer Ft.


Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat


12.§


(1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2014. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét  13.041 ezer forintban hagyja jóvá, mely teljes egészében fenntartói finanszírozás.


(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2014. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 12.968 ezer forintban hagyja jóvá, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás                                                             10.137 ezer Ft

b) munkaadót terhelő járulék és

    szociális hozzájárulási adó                                               2.670 ezer Ft

c) dologi és egyéb folyó kiadások                                           161 ezer Ft.


(3) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2014. évi alaptevékenység maradványa 73 ezer Ft.


Gondozási Központ


13.§


(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2014. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 14.034 ezer forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:

a) intézményi működési bevétel(intézményi térítési díj)                          5.318 ezer Ft

b) fenntartói finanszírozás                                                                         8.716 ezer Ft.


(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2013. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 13.418 ezer forintban hagyja jóvá, mely teljes egészében működési célú kiadás.                                                                       melynek részletezése a következő:


a) személyi juttatás                                                              6.550 ezer Ft

b) munkaadót terhelő járulék és

    szociális hozzájárulási adó                                              1.757 ezer Ft

c) dologi és egyéb folyó kiadások                                       5.111 ezer Ft


(3) A Gondozási Központ 2014. évi alaptevékenység maradványa 616 ezer Ft.


V.


 Záró rendelkezések14.§


Ez a rendelet 2015. május 28. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg az Izsák Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 10/2014.(XII.17.) és a 7/2015.(V.27.) számú önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.


I z s á k, 2015. május 27.
Mondok József                                               Bagócsi Károly

                                                  polgármester                                                 címzetes főjegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1 melléklet
38.5 KB
1.1 melléklet
41 KB
1.2 melléklet
35 KB
1.3 melléklet
35 KB
1.4 melléklet
36.5 KB
1.5 melléklet
34 KB
1.6 melléklet
35 KB
2 melléklet
25.5 KB
3 melléklet
37.5 KB
3.1 melléklet
37.5 KB
3.2 melléklet
36 KB
3.3 melléklet
36 KB
3.4 melléklet
36 KB
3.5 melléklet
36 KB
3.6 melléklet
35.5 KB
4 melléklet
27 KB
5 melléklet
22 KB
5 melléklet Működési Kiadás
37.5 KB
6 melléklet
24 KB
7 melléklet
27.5 KB
8 melléklet
31 KB
9 melléklet
29.5 KB
9.1 melléklet
22 KB
10 melléklet
25.5 KB
11 melléklet
30 KB
12 melléklet
30.5 KB
13 melléklet
25.5 KB
6.1 melléklet
30.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!