nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (V.29.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-07-01 -tól
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (V.29.)önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére szervezett közszolgáltatás helyi szabályairól

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében, a 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság, Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdésében, valamint a rendelet 2. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró az Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:
  1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Dunavecse Város közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlannak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. fejezet alkalmazásában meghatározott ingatlantulajdonosánál (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére.


(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes hulladékokra valamint

az ezzel összefüggő tevékenységekre.


(3) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a kezeléséről, a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.  1. A közszolgáltatás tartalma, területi határai


2. § A közszolgáltatás kiterjed Dunavecse Város közigazgatási területén, az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítás céljából az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen való elhelyezésére.  1. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése


3. § (1)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett közszolgáltató TI-TÓ Csatornatisztító és Szolgáltató Kft. 6320 Solt , Fűzfa u. 25. (továbbiakban: Közszolgáltató).


(2) Dunavecse Város közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az apostagi 143/4. hrsz-ú szennyvíztisztító telepre kell elhelyezni.4. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


4. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére közműpótló berendezést létesíteni, és a keletkezett szennyvizet ebben összegyűjteni.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését, rendszeres elszállítását annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.


(3) Az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele és a rendeletben megjelölt közszolgáltató útján köteles gondoskodni.5. A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


5.§ (1) A közszolgáltató a közszolgáltatást a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002.(IV.10.) EüM rendelt 6. §-ában foglalt eszközökkel és az ott meghatározott feltételek szerint köteles ellátni.


(2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos megrendelése alapján, az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 72 órán belül köteles begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezés végett a 3. § (2) bekezdésben megjelölt szennyvíztelepre szállítani.


(3) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és elvégzéséhez szükséges feltételeket, különösen a szállítójármű számára a gyűjtőhely megközelíthetőségét biztosítani.


(4) A közszolgáltatónak a tárgyévet követő év március 1. napjáig az elszállított és tisztítás céljára átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről a vízügyi hatóságnak és ingatlanonkénti bontásban a települési önkormányzatnak adatot kell szolgáltatnia6. A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei


6. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésétre vonatkozó szerződésben meg kell határozni:


a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,

b) a szerződés tárgyát,

c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját,

d) a teljesítés helyét,

e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,

f) a felek jogait és kötelezettségeit,

g) a közszolgáltatási díj megállapításának módját,

h) a szerződés módosításának felmondásának feltételeit.7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek,

a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


7. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben összegyűjteni.


(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz-, és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan agyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és műtárgyainak állagát.


(3) Ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató – a jogszabályi előírások figyelembevételével, megfelelő intézkedések mellett- megtagadhatja annak elszállítását.


(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe jogszabály alapján nem helyezhető el.8. A közszolgáltatási díj


8. § (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért kéttényezős – alapdíjból és ürítési díjból álló - közszolgáltatási díjat köteles fizetni melynek legmagasabb egységnyi díját az 1. melléklet tartalmazza.


(2) Az ürítési díj egységnyi díjtétele az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött és elszállított háztartási szennyvízmennyiség egységnyi térfogatára vetített díja.


(3) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatásért fizetendő ürítési díjat a (2) bekezdés szerinti egységnyi díjtételt és az elszállított mennyiség szorzata alapján köteles megfizetni.


(4) Az ingatlantulajdonos köteles az ürítési díjat alkalmanként, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével egyidejűleg, a közszolgáltató által helyben kiállított számla alapján a helyszínen megfizetni.


(5) Az időlegesen használt ingatlanok vonatkozásában a közszolgáltatás díját a szezonális használat időtartamára kell megfizetni.9. Kedvezmények


9. § (1) Az a dunavecsei ingatlantulajdonos, akinek ingatlana a szennyvízcsatorna hálózat kiépítetlen területén található és háztartási szennyvíz keletkezik, a háztartási szennyvíz elszállítása és kezelése tekintetében kedvezményben részesül.


(2) A kedvezmény mértéke a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítás céljából az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen való elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási díj összegének 50 %-a, melyet az ingatlan tulajdonos nevére kiállított számla bemutatása ellenében az önkormányzat a számlán szereplő vevő részére pénzári kifizetés útján megtéríti.10. Díjcsökkentő tényező


10. § Az alapdíjból 100 % mértékű díjkedvezmény illeti meg a természetes személy által használt lakás- és időlegesen használt ingatlan tulajdonosát.11. Időlegesen használt és nem használt ingatlanokra vonatkozó szabályok


11. § (1) Ha az ingatlantulajdonos időlegesen, vagy szezonális jelleggel használja ingatlanát, nyilatkozatot tehet a közszolgáltató felé. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy az ingatlanban bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik senki.


(2) A nyilatkozatot a szezonális használatot megelőzően legalább 15 nappal kell eljuttatni a közszolgáltató részére.


(3) A nyilatkozat alapján a közszolgáltatást időlegesen igénybe vevőnek a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségei is erre az időszakra terjednek ki.


(4) A nem használt ingatlan tulajdonosai évente legalább egy alkalommal kötelesek ellenőrizni a közműpótló berendezés telítettségét.12. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


12. § A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (természetes személyazonosító adatok valamit lakcím) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.13. Záró rendelkezések


13. § (1) Ez a rendelet 2014. július 01. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 25/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete.            Vörös Sándor                                                             Nagy Erzsébet

            Polgármester                                                                 jegyző
Záradék:


A fenti szöveget a képviselő-testület 2014. május 28-i ülésén tárgyalta, önkormányzati rendeletté emelte. A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján történő kifüggesztéssel 2014. május 29-én.                                                                                                          Nagy Erzsébet

                                                                                                                  jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet a 14/2014. (V.29.) önk. rendelethez
24 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!