nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-10-01 -tól
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.25.) önkormányzati rendelete
A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről.

Révfülöp Nagyközség  Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában meghatározott jogszabályi felhatalmazás alapján,a települési szilárd hulladék kezeléséve kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának rendjéről és módjáról, az elvégzett szolgáltatás alapján az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettségről az alábbi rendeletet alkotja:


I. fejezet

Általános rendelkezések


1. § (1)[1] Révfülöp Nagyközség Önkormányzata a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügyi, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.


2. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Révfülöp település mindenkori közigazgatási területére, a hulladékszállító járművel megközelíthető – utcára, köz- és magánterületre, illetve a hulladékszállító járművel meg nem közelíthető ingatlanokra is, e rendeletben meghatározott feltételek szerint.

A hulladékszállító járművel megközelíthető utcák felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

(2)[2] A rendelet személyi hatálya kiterjed a község közigazgatási területén fekvő ingatlan használójára - függetlenül attól, hogy természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság – a hulladék minden birtokosára, akinek életvitele vagy egyéb tevékenysége, működése során hulladék keletkezik, vagy ingatlanán hulladék van.

(3)[3]-[4]-[5] A rendelet tárgyi hatálya a települési  hulladékra terjed ki.

(4)  Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékra.

(5)[6]

3. § (1)[7] A közszolgáltatás kiterjed a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására.

(2)[8]-[9]-[10]-[11],[12]A település hulladék összegyűjtésével, elszállításával kapcsolatos intézményes szemétszállítás, mint kötelező közszolgáltatás teljesítésére Révfülöp Nagyközség közigazgatási területén az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium tagja, a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.) (továbbiakban: Szolgáltató) jogosult és kötelezett. A próbaüzem kezdetétől a települési hulladék a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központban kerül elhelyezésre.

(3)[13]-[14]-[15],[16] A települési hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítása, az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtése, az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, hasznosításra történő átadása tekintetében az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft (8200 Veszprém, Házgyári út 1.) (továbbiakban:ÉBH Kft.) jogosult és kötelezett.


 (4)[17],[18],[19] Az ÉBH Kft. az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését  a PROBIO Zrt. bevonásával végi. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, valamint hasznosítására történő átadása a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzemeltetésében levő veszprémi válogató csarnokban történik.

(5) A balatonfüredi térségi komposztáló telepre a project működési területéről a lakosság ingyen helyezhet el zöldhulladékot, amennyiben vállalja a beszállítás költségét. 

(6)[20] A közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi.


Alapfogalmak


4. § (1)[21]-[22]


II. fejezet


A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásának tartalma, rendje és módja, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei5. § (1)[23]-[24] A szolgáltató a közszolgáltatást az önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés, az ingatlanhasználóval kötött szerződés, valamint a hulladékról szóló  2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hgt.) és e rendeletben foglaltak szerint köteles ellátni.

(2) A hulladék összegyűjtése, elszállítása hetenkénti gyakorisággal történik a szolgáltató által előre meghatározott időpontokban.

6. § (1) A szolgáltató köteles:

a) a háztartási hulladék folyamatos elszállítására, kezelésére,

b)[25] szerződési ajánlatával az ingatlanok használóit megkeresni és a szolgáltatás lényeges feltételeiről a ingatlanhasználót írásban értesíteni. ( A szolgáltatással kapcsolatos jogviszonyt a szolgáltató és a ingatlanhasználó között a szerződéskötés ténye hozza létre, azonban a szerződéskötést elmulasztó fél kötelezettsége a szerződés szolgáltató részére történő visszaküldése határidejének leteltével megkezdődik,

c)[26] a szerződés szerint teljesíteni, az ingatlanhasználóval szembeni teljesítést csak a jogszabályban meghatározott esetben szüneteltetheti.

d) a hulladékgyűjtő edények ürítését gondosan végezni. A hulladékszállító gépkocsi személyzete a hulladékgyűjtő tartályokat kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni. Szolgáltató az általa okozott kárért felelősséggel tartozik.

(2) A Szolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a háztartási hulladék elszállítását, ha:

a) az nem szabványos gyűjtőtartályban, vagy emblémával ellátott műanyag zsákban kerül átadásra,

b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely háztartási hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható illetve ártalmatlanítható.

 (3) A hulladék szállítása az e célra szolgáló zártrendszerű célgéppel végezhető. Ennek során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítéskor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más környezetszennyeződést ne okozzon.

(4) Az ürítésből vagy szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a területszennyeződés mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.

(5) Amennyiben az ütemezett szállítási napon valamilyen oknál fogva a szállítás kimarad, úgy azt a rákövetkező munkanapon a szolgáltató pótolni köteles.


7. § (1)[27] Az ingatlan használójának, függetlenül annak ingatlan-nyilvántartási státuszától, a rendszeresen keletkező hulladék térfogatának megfelelő, de minimum 50 liter, a gazdálkodó szervezeteknek a rendszeresen keletkező hulladék térfogatának megfelelő, de minimum 110 liter hulladék mennyiségére a szállítási és ártalmatlanítási szerződés megkötése kötelező.

(2)[28],[29]Az ingatlan használója köteles ingatlanonként legalább 1 (egy) szabványos, a szerződött hulladékmennyiségének megfelelő méretű hulladékgyűjtő edényt saját költségen beszerezni, használni.

(3)[30],[31] A szabvány hulladékgyűjtő edényt zsákokat tartalmazó egységcsomag vásárlásával ki lehet váltani. Az egységcsomag a szolgáltatási szerződésben rögzített edénytároló méretének megfelelő és szállítási alkalmakkal megegyező darabszámú, a Szolgáltató emblémájával ellátott zsákot tartalmaz.

(4)[32] Azon külterületi ingatlanok részére, melyek megközelítése a hulladékszállító járművel nem lehetséges (1. sz. melléklet nem tartalmazza) a közszolgáltatás igénybevétele céljából gyűjtőhely kerül kijelölésre, ahol az ingatlan használója az emblémás zsákokat ellenőrzött körülmények között, erre kijelölt időpontban elhelyezheti.

(5) A közszolgáltatási szerződésben rögzített mértéken felüli hulladék eseti összegyűjtésére egyedi emblémázott műanyag zsák szerezhető be.


8. § (1)[33] Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást egész évben köteles igénybe venni.

(2) Üdülőingatlanok esetében az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatás igénybevételének kötelezettsége a használati szezon időtartama alatt: április 15-étől október 15-éig tart.

(3)[34]

(4) Nem terheli az ingatlanhasználót a közszolgáltatás igénybevételének kötelezettsége az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési hulladék nincs, vagy nem keletkezik.

(5) Szüneteltethető a közszolgáltatás az ingatlanhasználó részéről, amennyiben díjtartozása a Szolgáltató felé nem áll fenn, és az ingatlana folyamatosan legalább 30 napig, üdülőingatlanok esetében a teljes használati szezonban használaton kívül van.

(6) A szüneteltetés időtartamára közszolgáltatási díjat fizetni nem kell.

(7) A szüneteltetés iránti kérelmet a Szolgáltatónál kell benyújtani legkésőbb a tárgyévet követő év január 20-áig, és ahhoz mellékelni vagy utólag legkésőbb a tárgyévet követő év január 20-áig csatolni kell

a) a szüneteltetéssel érintett időszakra vonatkozó a közüzemi szolgáltató által  leolvasottan „0” fogyasztást igazoló  közüzemi számla másolatát; vagy

b) a jegyző igazolását a használaton kívüliségről.

(8) A jegyző a használaton kívüliségről igazolást csak nem üdülőingatlanok esetében állít ki,  amennyiben a használaton kívüliség alapja

a) az általa vezetett nyilvántartásokból megállapítható;

b) az ingatlan megtekintése alapján megállapítható, vagy

c) hatóság, egészségügyi, szociális vagy más bentlakásos intézmény által kiadott hatósági bizonyítvánnyal, igazolással, igazolvánnyal igazolható.

9. § (1)[35]

(2)[36]A gyűjtőedényt az ingatlanhasználónak az elszállítás napján kell az ingatlan előtti útszakasz melletti közterületre kihelyezni oly módon, hogy az akadálymentesen megközelíthető legyen, a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze, és abban kárt ne tegyen. A gyűjtőedény kiürítése után az elszállítás napján annak a közterületről történő eltávolításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. A közterületre csak csukott fedelű gyűjtőedényt vagy bekötött szájú emblémás zsákot szabad kihelyezni.


 (3) Az elszállításra kihelyezett hulladék nem tartalmazhat olyan tárgyat, amely a szállító munkások testi épségét veszélyezteti, vagy a szállító jármű műszaki berendezéseit megrongálja.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelően kihelyezett hulladék elszállítását a szolgáltató megtagadhatja.

(5)[37] A gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, szükséges cseréjéről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.


10. § A közterületen az ürítés céljából kihelyezett hulladékot válogatni, közterületre kiszórni, valamint másnak a gyűjtőedényébe – annak engedélye nélkül – hulladékot elhelyezni tilos.


A közszolgáltatás részét képező lomtalanítással

kapcsolatos jogok és kötelezettségek


11. § (1)[38] A lomhulladék elszállítását a szolgáltató évente egy alkalommal előre meghirdetett időpontban biztosítja.”

 (2) Az év közben keletkező lom elszállítása saját szállítóeszközzel lakossági feladat.

(3) A lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(4) A lomtalanítás nem terjed ki veszélyes, illetve kommunális hulladéklerakóban nem kezelhető (trágya, állati tetem) hulladékok, építési törmelék, fa-, és ágnyesedék és vállalkozói tevékenységből származó hulladék elszállítására.


III. fejezet

A szolgáltatás igénybevétele, a szolgáltatásra vonatkozó

szerződés egyes tartalmi elemei


12.§ (1)[39] A szolgáltató és az ingatlanhasználó között a kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony a szolgáltatás igénybevételével jön létre, valamint akkor is, ha a szolgáltató a szolgáltatás ellátására is vonatkozó rendelkezésre állási készségét bizonyítja.

(2)[40] A szolgáltató az ingatlan használójával szemben a szolgáltatás teljesítését csak a vonatkozó jogszabályokban, illetve jelen rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti, korlátozhatja vagy tagadhatja meg.

(3)[41],[42]  

a)  

b)  

c)  

d)  

e)

f)[43]

g)

h)

i)

j)

(4) A szerződéskötés megtagadása nem mentesít a díj megfizetése és a szolgáltatás kötelező

igénybevétele alól.

12/A.§[44]A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a Hgt-ben és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottakon kívül tartalmazza:

a) a közszolgáltatási szerződés időbeli hatályát;

b) a közszolgáltatás ellátásához szükséges vagyonnal és a finanszírozással kapcsolatos rendelkezéseket;

c) a szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezéseket.IV. fejezet

A közszolgáltatás díja


13. § (1)[45]-[46]-[47]

(2)[48],[49]

(3)[50]

(4) [51]

(5) [52]

(6) [53]

(7)[54]


14. § (1)[55] Ingatlanhasználó változás esetén az ingatlan új használója 15 napon belül köteles e tényt a közszolgáltatónak írásban bejelenteni és a szükséges szerződéskötési kötelezettségnek eleget tenni. A korábbi ingatlanhasználót a díjfizetési kötelezettség a bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli.

(2)[56]


Adatvédelem, adatkezelés


15.§[57]

(1)[58]

(2)

(3)

(4)[59]

(5)

Vegyes és záró rendelkezések


16. § (1)[60],[61] Az elkülönített gyűjtés céljára

a) a közterületre kihelyezett konténer áll az ingatlanhasználók részére üveghulladék gyűjtése céljából, melybe kizárólag a rendeltetésének megfelelő anyag helyezhető;

b) a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre a Közszolgáltató - amennyiben az ingatlanhasználó érvényes szerződéssel rendelkezik, és díjhátraléka nincs -

ba) műanyag hulladékgyűjtő edényt biztosít az egész évben szolgáltatást igénybevevők részére,

bb) zsákot biztosít üdülőingatlan esetén, a szolgáltatást igénybe vevők részére.


(1a)[62]-[63],[64]

(1b)[65]-[66],[67] Az elkülönített gyűjtés céljára kihelyezett hulladékgyűjtők rendszeres ürítése a szolgáltató feladata.

(2) Az edényzetből az anyagot csak az edényzet tulajdonosa vagy megbízottja szállíthatja el.

(3) Veszélyes hulladék tekintetében a külön jogszabályokban írtak szerint kell eljárni.

17. §[68]Hatályon kívül


18. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével- 2011. június 1-én lép hatályba.

(2) E rendelet 3. § (2)-(3) bekezdése, 13.§ (1) bekezdése, valamint a 2. melléklete külön önkormányzati rendelet rendelkezése alapján lép hatályba.

(3)A jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti  a Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete a települési  hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2003. (V.26.) Ör.sz. rendelete.

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.


19. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.Miklós Tamás sk.                                                                  Hamarné Szöllősy Emilia

polgármester                                                                            jegyző helyett


                                                                                              Tóthné Titz Éva sk.

                                                                                              főtanácsos[1]

Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati  rendelet 5. § a.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.

[2]

Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 5. § b.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.

[3]

Módosította a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2013. november 7-től.

[4]

Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 5. §. a.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.

[5]

Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § b) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.

[6]

Hatályon kívül helyezte a 10/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatálytalan: 2013. május 31-től.

[7]

Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 5. § a.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.

[8]

Hatályba helyezte a 12/2012. (V.28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2012. július 1-től.

[9]

Módosította a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2013. november 7-től.

[10]

Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § a. pontja: Hatályos: 2014. július 25-től

[11]

Módosított a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 5. § a.) pontja.  Hatályos: 2014. július 25-től.

[12]

Módosította a 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos: 2014. november 27-től.

[13]

Hatályba helyezte a 12/2012. (V.28.) önkormányzati rendelet 1 §. Hatályos: 2012. július 1-től.

[14]

Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. §. b) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.

[15]

Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 5. § a.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.

[16]

Módosította a 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos: 2014. november 27-től.

[17]

Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati  rendelet 4. §. c.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.

[18]

Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § b.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.

[19]

Módosította a 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos: 2014. november 27-től.

[20]

Beiktatta a 11/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. október 1-jétől.

[21]

Módosította  a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan: 2013. november 7-től.

[22]

Hatályon  kívül helyezte a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati  rendelet 5. § c.) pontja. Hatálytalan: 2014. július 25-től.

[23]

Módosította a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2013. november 7-től.

[24]

Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § d.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.

[25]

Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § e.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.

[26]

Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § f.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.

[27]

Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § g.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.

[28]

Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § h.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.

[29]

Módosította a 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 2 § a.) pontja. Hatályos: 2014. november 27-től.

[30]

Módosította a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 8. §.c) pontja Hatályos: 2013. november 7-től.

[31]

Módosította a 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 2 §-a.) pontja. Hatályos: 2014. november 27-től.

[32]

Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § h.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.

[33]

Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati  rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014. július 25-től.

[34]

Hatályon kívül helyezte a 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 2 § b.) pontja.  Hatálytalan: 2014. november 27-től.

[35]

Hatályon kívül helyezte a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 8.§ d) pontja. Hatálytalan 2013. november 7-től.

[36]

Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2014. július 25-től.

[37]

Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. §. i.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.

[38]

Módosította a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2013. november 7-től.

[39]

Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § j.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.

[40]

Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § k.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.

[41]

Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § l.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.

[42]

Hatályon kívül helyezte a 11/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja. Hatálytalan 2016. október 1-jétől.

[43]

Módosította a 10/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2013. május 31-től.

[44]

Kiegészítette a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 4 §. Hatályos: 2013. november 7-től.

[45]

Hatályba helyezte a 12/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos: 2012. július 1-től.

[46]

Módosította a 10/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos: 2013. május 31-től.

[47]

Hatályon kívül helyezte a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet. 8 § e) pontja Hatálytalan 2013. november 7-től.

[48]

Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2014. július 25-től.

[49]

Hatályon kívül helyezte a 11/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja. Hatálytalan 2016. október 1-jétől.

[50]

Hatályon kívül helyezte a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 8. § e) pontja  Hatálytalan 2013. november 7-től.

[51]

Hatályon kívül helyezte a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 8. § e) pontja Hatálytalan 2013. november 7-től.

[52]

Hatályon kívül helyezte a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 8. §. e) pontja Hatálytalan 2013. november 7-től.

[53]

Hatályon kívül helyezte a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 8.§ e) pontja Hatálytalan 2013. november 7-től.

[54]

Hatályon  kívül helyezte a 12/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2 §-a. Hatálytalan: 2012. július 1-től.

[55]

Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § m) pontja. Hatályos 2014. július 25-től.

[56]

Hatályon kívül helyezte  a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 5. § d.) pontja. Hatálytalan: 2014. július 25-től.

[57]

Hatályon kívül helyezte a 11/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 5. § c) pontja. Hatálytalan 2016. október 1-jétől.

[58]

Módosította a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2013. november 7-től.

[59]

Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § n.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.

[60]

Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § o.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.

[61]

Módosította a 11/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. október 1-jétől.

[62]

Kiegészítette a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 5 §. Hatályos: 2013. november 7-től.

[63]

Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. §. o.) pontja: Hatályos: 2014. július 25-től.

[64]

Hatályon kívül helyezte a 11/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 5. § d) pontja. Hatálytalan 2016. október 1-jétől.

[65]

Kiegészítette a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 5 §. Hatályos: 2013. november 7-től.

[66]

Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § o.) pontja. Hatályos 2014. július 25-től.

[67]

Módosította a 11/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. október 1-jétől.

[68]

Hatályon kívül helyezte a 10/2012. (V.25.) önkormányzati rendelet 8 §. Hatálytalan: 2012. május 26-tól.


Csatolmányok

Megnevezés méret
2. melléklet
22.5 KB
1 függelék
22 KB
2 függelék
22 KB
1. melléklet
15.64 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!