nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Heves Megye Közgyűlésének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-17 -tól
Heves Megye Közgyűlésének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete
a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján a következő rendeletet alkotja a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről:


A rendelet hatálya

1. §


A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, annak szerveire (a Közgyűlés elnökére, a Közgyűlés bizottságaira és a Megyei Önkormányzat Hivatalára) terjed ki.


A költségvetés címrendje

2. §


A költségvetés címrendjét a Közgyűlés a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


A Költségvetés bevételei és kiadásai

3. §


(1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetését


                                                           837.799    e Ft bevétellel

                                                           837.799    e Ft kiadással

                                                                       0          e Ft        forráshiánnyal állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen a rendelet 1.melléklete tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket címenkénti megoszlásban a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásokat címenkénti megoszlásban a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A Közgyűlés több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az uniós forrásokból megvalósuló feladatokat a 6. melléklet foglalja össze.

(8) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, irányszámait a 7. melléklet tartalmazza.

(9) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. melléklet részletezi.

(10) A Heves Megyei Önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza

(11) A költségvetés fejezet és címrendjét a 10. melléklet tartalmazza.

(12) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező és önként vállalt feladatainak megoszlását a 11.melléklet tartalmazza.

(13) A 2014. évi költségvetés általános tartaléka 1 045 e Ft.

(14) Az előző év pénzmaradvány összege 52 033 e Ft. A pénzmaradvány felosztásáról valamint elszámolásáról a 2013. évre vonatkozó zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg rendelkezik a Közgyűlés.

(15) A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál beruházási és felújítási kiadás nem került tervezésre.


A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §


(1) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a főjegyző a felelős.

(2) A Heves Megyei Önkormányzat költségvetését – rendelet-módosítással – közgyűlési döntéssel megváltoztathatja.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén - az első negyedév kivételével - negyedévente módosítani kell a rendeletet.

(4) Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú bevétellel, valamint pályázaton nyert pénzösszeggel negyedévente szükséges módosítani a rendeletet.

(5) A Heves Megyei Önkormányzat területfejlesztési kiadványához kapcsolódóan a médiafelület értékesítéséből származó – már realizált – bevételeket a kiadványhoz kapcsolódó kiadások finanszírozására szükséges fordítani.


5. §


(1) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségvetés végrehajtása során:6. §


(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv.  132.§-a alapján:

(2) A köztisztviselői cafetéria - juttatás 2014. évi mértéke az illetményalap ötszöröse, azaz 193.250 Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti.


7. §

(1) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása során a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadásról a rendeletben foglalt összeghatárig gondoskodjon.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.


Módosító rendelkezések

8.§

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénynek a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál történő végrehajtásáról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) az alábbi 23/A. §- sal egészül ki:


          „23/A. § A Kttv. 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Hivatal köztisztviselőit illetményük kifizetésére szolgáló fizetési számlához kapcsolódóan havonta a központi költségvetésről szóló törvényben megengedett legmagasabb összegű bankszámla-hozzájárulás illeti meg, melynek kifizetése évente két alkalommal, a tárgy félévet követően történik.”


(2) Az R. 1. § (2) bekezdésében az „egyéb juttatásokról rendelkező 21 - 23. §” szövegrész helyébe az „egyéb juttatásokról rendelkező 21 – 23/A. §” szöveg lép.


Záró rendelkezések

9. §


Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetési évre kell alkalmazni.


Csatolmányok

Megnevezés méret
5. melléklet
181.7 KB
10. melléklet
115.64 KB
6. melléklet
265.5 KB
9. melléklet
237.34 KB
1. melléklet
213.74 KB
2. melléklet
215.66 KB
3. melléklet
241.19 KB
4. melléklet
285.14 KB
7. melléklet
206 KB
8. melléklet
236.55 KB
11. melléklet
290.14 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!