nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-28 -tól
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete
Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 543 866 ezer Ft-ban,

             ezen belül:

- Személyi jellegű kiadások                                     95 795 ezer Ft

- Munkaadót terhelő járulékok                                  21 530 ezer Ft

- Dologi és egyéb folyó kiadások                             90 864 ezer Ft

- Egyéb működési célú támogatások                       64 632 ezer Ft

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 12 016 ezer Ft

- Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.                   5 788 ezer Ft

- Pénzesz. lekötött bankbetétként elhelyezése         60 000 ezer Ft

- Beruházások                                                       29 991 ezer Ft

- Felújítások                                                        162 977 ezer Ft

- Egyéb felhalmozási kiadások                                    273 ezer Ft


b) bevételi főösszegét 595 444 ezer Ft-ban

            ezen belül:      

- Intézményi működési bevételek                            24 764 ezer Ft

- Közhatalmi bevételek                                           18 667 ezer Ft

- Működési célú költségvetési támogatás               190 879 ezer Ft

- Támogatásértékű működési bevételek                   44 779 ezer Ft

- Működési célú pénzeszközök átvétele                    1 405 ezer Ft

- Államháztartáson belüli megelőlegezések                6 854 ezer Ft

- Előző év költs. maradványának ig. vétele              46 729 ezer Ft

- Lekötött bankbetétek megszüntetése                    60 000 ezer Ft

- Sajátos felhalmozási és tőkebevételek                      868 ezer Ft

- Ingatlan értékesítés                                                  117 ezer Ft

- Támogatás értékű felhalmozási bevétel               200 382 ezer Ft

állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
4. § Az önkormányzat 2015. évi teljesített felhalmozási célú bevételeit és felhalmozási célú kiadásait (felújítások, beruházások) e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
5.§ Az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A képviselőtestület az önkormányzat közfoglalkoztatásban részt vevők engedélyezett létszámát az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladatait e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
12. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
13. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 12. mellékletben foglalt részletezés alapján 611 477 ezer Ft-ban állapítja meg.
14. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 13. melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzat 2015. évi maradvány-kimutatását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
16. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
17. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
18. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
3. Záró rendelkezések


19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Mesztegnyő, 2016. május 26.           

            Nagy László Péter                                                                  Hajdu Szabina

                polgármester                                                                             jegyzőZáradék:


A rendelet 2016. május 27. napján kihirdetésre került.
Mesztegnyő, 2016. május 27.                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                        jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
17.6 KB
2. melléklet
13.82 KB
3. melléklet
13.5 KB
4. melléklet
12.2 KB
5. melléklet
11.26 KB
6. melléklet
10.95 KB
7. melléklet
10.02 KB
8. melléklet
11.18 KB
9. meléklet
14.74 KB
10. melléklet
10.35 KB
11. melléklet
13.71 KB
12. melléklet
13.78 KB
13. melléklet
12.88 KB
14. melléklet
10.02 KB
15. melléklet
11.73 KB
16. melléklet
12.36 KB
17. melléklet
12.12 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!