nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2015 (VI.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-31 -tól
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2015 (VI.24.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének


29/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelete


a köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról


Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében, 236. § (4) bekezdésében, 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre és ügykezelőkre.

(2) A rendelet 13. §-ában meghatározott szociális támogatások azokat a nyugállományú köztisztviselőket illeti meg, akik a hivataltól, illetve jogelőd szervezetétől kerültek nyugállományba.

2. § (1) A juttatásokra és támogatásokra adott évben kifizethető keretösszegeket a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében a polgármesteri hivatal előirányzatai között állapítja meg.

(2)[1] A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2019. évi illetményalap mértéke 60.000 Ft.


II. fejezet

A köztisztviselők díjazása

3. §[2] (1) A képviselő-testület a köztisztviselők részére illetménykiegészítést állapít meg 2020. évre, melynek mértéke:

a) felsőfokú iskolai végzettségű, I. besorolási osztályba sorolt köztisztviselők esetében az alapilletményük 30%-a,

b) a középfokú iskolai végzettségű, II. besorolási osztályba sorolt köztisztviselők esetében az alapilletményük 20%-a.

4. § (1) A polgármesteri hivatalban a belső szervezeti egységek vezetésére kinevezett köztisztviselők osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői kinevezést kapnak.

(2) A polgármesteri hivatalban osztályvezetői szintnek minősülnek az osztályvezetői munkakörök, valamint a képviselő-testület által kinevezett aljegyző, aki a Hatósági Osztályt osztályvezetőként vezeti.

(3) Az osztályvezetői kinevezéssel rendelkező köztisztviselők részére vezetői illetménypótlékot állapít meg a képviselő-testület, melynek mértéke az alapilletmény 10%-a.
5. § (1) A köztisztviselő a polgármesteri hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató munkavégzéséért a képviselő-testület által alapított „Sárbogárd Város Szolgálatáért” kitüntetésben részesülhet.

(2) A kitüntetést a hozzá járó jutalommal augusztus 20-án kell átadni.

5/A §[3] A Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.III. Fejezet

Köztisztviselői juttatások, támogatások


6. § A köztisztviselők részére a képviselő-testület a következő juttatásokat biztosítja:

a) visszatérítendő juttatás:

aa) lakásépítés, vagy vásárlás esetén kamatmentes lakásépítési, vagy lakásvásárlási kölcsön,

ab)  illetményelőleg.

b) vissza nem térítendő juttatás:

ba) szociális támogatás,

bb) felsőfokú tanulmányokra képzési támogatás,

bc) temetési segély.


Lakásépítési-vásárlási támogatás


7. § A köztisztviselő méltányolható lakásigényének kielégítése, lakáshelyzetének és életkörülményeinek javítása céljából lakásvásárláshoz, cseréhez, építéshez, bővítéshez,  kamatmentes támogatásban részesíthető.


Illetményelőleg


8. § Az illetményelőleg – kérelemre - annak a köztisztviselőnek engedélyezhető, aki családi, egészségügyi, illetve más szociális okból erre rászorul.


Szociális támogatás


9. § A köztisztviselő kérelmére – rendkívüli élethelyzetre hivatkozva – rendkívüli pénzbeli szociális segélyben részesülhet.


Felsőfokú tanulmányokra képzési támogatás


10. § A munkáltatói jogkör gyakorlója a hivatal szakember-szükségletének tervszerű biztosítása érdekében tanulmányi szerződést köthet a szervezeti egység vezetőjének támogató javaslatával rendelkező köztisztviselővel.


Temetési segély


11. §  A köztisztviselő közeli hozzátartozója halála esetén- kérelemre - temetési segélyben részesíthető.12. § A 6.-11. §-ban meghatározott juttatások feltételeit, mértékét, az elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző, mint a polgármesteri hivatal vezetője Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.

IV. fejezet

A nyugállományú köztisztviselők támogatásai

13. § (1) A nyugállományi köztisztviselő szociális helyzetére tekintettel, az éves költségvetésben biztosított szociális keret terhére a következő pénzbeli támogatásban részesülhet:

a) eseti szociális segély

b) temetési segély.

(2) A szociális támogatások felhasználásának biztosítása, a nyugállományi köztisztviselők szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kisérése, az igényjogosultságról szóló döntés előkészítése, továbbá a velük való kapcsolattartás biztosítása céljából a hivatal szervezeti egységeiből 1-1 fő részvételével szociális bizottságot kell létrehozni.

(3) A támogatások feltételeit és mértékét a Közszolgálati Szabályzat állapítja meg.

V. fejezet


Záró rendelkezések

14. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról szóló 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet.


Sárbogárd, 2015. június 12.
Dr. Sükösd Tamás                                         Demeterné Dr. Venicz Anita

                               polgármester                                                              jegyző


Kihirdetve: 2015. június 24.                                       

                                 Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                                          jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 15/2019.  (IV. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. IV. 26-tól

[2]

A rendelet szövegét a 2/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. I. 31-től

[3]

A rendelet szövegét a 15/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019. IV. 26.-tól

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!