nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (II.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-23 -tól
Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1. §      A rendelet hatálya a képviselő-testületre, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.


A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §(1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

159 661 eFt

Költségvetési bevétellel

melyből        137 862  eFt

21 799  eFt

Működési bevétel

Felhalmozási bevétel

207 422 eFt

Költségvetési kiadással

melyből         145 148 eFt

Működési kiadás

     62 274 eFt

Felhalmozási kiadás

       -47 761 eFt

 melyből         7 286 eFt

40 475 eFt

Költségvetési egyenleggel

Működési hiány

Felhalmozási hiány

állapítja meg.


(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint állapítja meg.

(4)[2] A működési és  felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását  önkormányzati szinten a 2.1. és 2.2. melléklet részletezi. A képviselő-testület az iparűzési adóból 1 550 Ft-ot a nem kötelező feladatokra elhatárol.

(5) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a 4. tájékoztató tábla, alapján hagyja jóvá 

(6) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 7. tájékoztató tábla alapján hagyja jóvá.

(7)    A képviselő-testület a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist a 7. tájékoztató tábla alapján hagyja jóvá.

(8)   A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(9)   A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány belső finanszírozása az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.


A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.    

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzat,  közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.1.,9.1.2.,9.2. mellékletek szerint határozza meg. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évben engedélyezett létszámát 25  főben határozza meg, amelyből a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát  5 főben,  a választott tisztségviselők létszámát 5 főben állapítja meg.

 (8)[3] Az önkormányzat a kiadások között 6 739 eFt általános tartalékot és 24 096 eFt  céltartalékot állapít meg.


A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1)            Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)   Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3)   A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4)   Az Önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5)   Amennyiben az Önkormányzat harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át és a tartozást egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a képviselő-testület az Önkormányzathoz önkormányzati biztost jelöl ki.

(6)  A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(7)   A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-i az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.


Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A polgármester negyedévente köteles a költségvetés módosítására javaslatot tenni.

 (3) Az Önkormányzat és a költségvetési szerv a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. 

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5)   Az Önkormányzat és a költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6)   Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7)   A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az Önkormányzat és valamennyi költségvetési szerve köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.


A gazdálkodás szabályai

6. § (1)            A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3)   Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által az önállóan működő költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4)   Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5)   Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6)   A Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról  naprakész nyilvántartást vezet.


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1)            Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. § Ez a rendelet kihirdetését követő naptól lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.Feketéné Esztergályos Hilda sk.

Csillag Zoltán sk.

jegyző

polgármester[1]

A rendelet szövegét az 5/2017 (V.22.) önkormányzati rendelet 1§-a módosította. Hatályos: 2017.05.23.-tól

[2]

A rendelet szövegét az 5/2017 (V.22.) önkormányzati rendelet 1§-a módosította. Hatályos: 2017.05.23.-tól

[3]

A rendelet szövegét az 5/2017 (V.22.) önkormányzati rendelet 3§-a módosította. Hatályos: 2017.05.23.-tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
3 melléklet
160.5 KB
4 melléklet
238.02 KB
5 melléklet
156.05 KB
8 melléklet
224.02 KB
9.1 melléklet
351.12 KB
9,1,1 melléklet
351.18 KB
9.1.2 melléklet
348.23 KB
9.2 melléklet
291.63 KB
10 melléklet
171.68 KB
1 tájékoztató tábla
359.7 KB
2 tájékoztató tábla
206.73 KB
3 tájékoztató tábla
301.31 KB
4 tájékoztató tábla
192.82 KB
5 tájékoztató tábla
169.57 KB
6 tájékoztató tábla
170.28 KB
7 tájékoztató tábla
296.13 KB
1.1 melléklet
349.73 KB
1.2 melléklet
516.03 KB
1.3 melléklet
516.59 KB
1.4 melléklet
513.67 KB
2.1 melléklet
381.45 KB
2.2 melléklet
310.35 KB
3 melléklet
245.67 KB
4 melléklet
245.9 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!