nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-06 -tól
Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete
a 80 éven felüliek természetbeni juttatásáról

Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ban foglaltakat figyelembe véve, a következőket rendeli el:1. A rendelet célja, hatálya


1. § E rendelet célja, hogy az önkormányzat az idősek iránti megbecsülését kifejezésre jutassa.2. § E rendelet hatálya a 80. életévüket betöltött, és a 80. életév feletti korú, Csömend településen állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárokra terjed ki.2. A természetbeni juttatásra vonatkozó szabályok


3. § (1)[1] Az önkormányzat a 80. életévüket betöltött, és a 80. életév feletti korú csömendi állampolgárokat 7.000 Ft értékű természetbeni juttatásban részesíti.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek természetbeni juttatásként ajándékutalványban részesülnek.


(2) Az ajándékutalványt a jogosultak részére, születésnapjukon, otthonukban, ünnepélyes keretek között a polgármester, vagy az általa megbízott személy adja át.4. § (1) A természetbeni juttatásra való jogosultág megállapítása, egyszerűsített határozat meghozatalával, hivatalból történik.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összegű juttatást az önkormányzat a települési támogatás kerete terhére, alanyi jogon biztosítja.


(3) A 80 éven felüliek természetbeni juttatásának megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselőtestület a polgármesterre ruházza át.3. Záró rendelkezések


5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 80 éven felüliek természetbeni juttatásáról szóló 4/2003. (II.21.) önkormányzati rendelet.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Csömend, 2015. február 10.
                    Szabó István                                                                Károlyné Csobod Hajnalka

                    polgármester                                                                                 jegyző

Záradék:


A rendelet 2015. február 11. napján kihirdetésre került.Csömend, 2015. február 11.

                                        

                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                            jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Csömend, 2017. január 05.

                                         

                                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                                            jegyző

[1]

Az 1/2017. (I.05.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. január 06. napjától.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!