nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (IX.21..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-09-21 -tól
Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (IX.21..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§ - 28.§-a valamint a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. ( II.11.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.
















A Rendelet 2.§-a az alábbiak szerint módosul:

























Karancsalja Község Önkormányzata 2016 . évi  költségvetésének módosítása
















1.§ Működési bevételek












(1)Közfoglalkoztatás bér és járulék támogatása


041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


0916061Egyéb működési  célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített3 047 956


állami pénzalapoktól




041237Közfoglalkoztatási minta program mezőgazdasági modul

0916061Egyéb működési  célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített3 625 845


állami pénzalapoktól




041237Közfoglalkoztatási minta program Helyi sajátosságokra épülő modul

0916061Egyéb működési  célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített12 668 666


állami pénzalapoktól




041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


0916061Egyéb működési  célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített2 443 680


állami pénzalapoktól




041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


0916061Egyéb működési  célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített2 372 720


állami pénzalapoktól




Összesen




24 158 867








(2)Bérkompenzációra kapott támogatás 2016. január - június hónapokra

018010Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091151Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok


2016. január - február hónapokra
214 083


2016. március hónapra

84 836


2016. április hónapra

84 836


2016. május hónapra

84 836


2016. június hónapra

84 836

Összesen




553 427








(3)Állami támogatások  módosítása



018010Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091111Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása489

091121Települési önkorm.-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása-233

091131Tel. önk.-ok szoc, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.-nak tám.423

091141Települési önk.-ok kulturális feladatainak támogatása420

Összesen




1 099








(4)Lakásfenntartási támogatás




018010Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091131Tel. önk.-ok szoc, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.-nak tám.4 500








(5)Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 

018030Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

09813111Előző évi működési költségvetési maradványának igénybevétele


Hivatal finanszírozására - Kkeszi jutalmak és járulék455 130


Óvoda finasnzírozására - csekély ért. ajándék ut. utáni jár.85


Iskolai étkeztetés  csekély ért. ajándék ut. utáni járulékokra10 851


Normatíva visszafizetésre és késeselmi kamatra1 776 986


Isk. étk. vásárolt élelmezésre és áfa-ra
1 003 921


Városgazd. kötelező gépjárműfel. bizt.-ra
26 257


Szennyvízközmű rendszer karbantartására
751 160


Járdaépítés, csapadékvízelv. és áfa-ra
838 200


Könyvtár internetdíj, kábeltv, áramdíj és áfa
7 431


Riasztó telefondíjára és áfa-ra

2 446


Tartalék 



1 906 749

Összesen




6 779 216








(6)Mezőgazdasági termék értékesítés miatt bevételi többlet

041237Közfoglalkoztatási minta program mezőgazdasági modul

094011Készletértékesítés ellenértéke




Március



6 594


Április



1 213


Május



100 000

094061Kiszámlázott általános forgalmi adó



Március



1 780


Április



328


Május



27 000

Összesen




136 915








(7)Mikrobusz értékesítése utáni áfa bevétel


066020Város-, községgazdálkodás



094061Kiszámlázott általános forgalmi adó
40 048








(8)Közvetített szolgáltatás ÁH-n belül bevételi többlet 


045120Út, autópálya építése



0940311Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n belül


Március



600 000


Április



2 853 315

094061Kiszámlázott általános forgalmi adó



Április



770 395

Összesen




4 223 710








Működési bevételek összesen


35 897 782








2.§ Felhalmozási bevételek











(1)Start - munka mintaprogram helyi sajátosságra épülő modulra

kapott támogatás gépkocsi tároló felújítására 


041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

0925061Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 669 170


államháztartzáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól








(2)Ültetvény kerítés építéséhez felhalmozási célú támogatás

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

0925061Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 85 000


államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

0925061Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 293 890


államháztartzáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól

Összesen




378 890
(3)Start - munka mintaprogram helyi sajátosságra épülő modulra

kapott támogatás gépkocsi tároló, közösségi helyiség (kocsma) felújítására 

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

0925061Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 643 022


államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól

0925061Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 551 003


államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól

Összesen




1 194 025








(4)Mikrobusz értékesítése miatti bevételi többlet


066020Város-, községgazdálkodás



09531Tárgyi eszköuök értékesítése

141 732








(5)Érdekeltségi hozzájárulások szennyvízközműfejlesztéshez

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


0975041Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - háztartások169 111








Felhalmozási bevételek összesen


2 552 928








Bevételek összesen



38 450 710








3.§ Működési kiadások












(1)Közfoglalkoztatás bér és járulék támogatása


041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


051101141Közfoglalkoztatottak bére

2 256 349

05211Szociális hozzájárulási adó

304 607

05211Szociális hozzájárulási adó

487 000

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

051101141Közfoglalkoztatottak bére

3 194 574

05211Szociális hozzájárulási adó

431 271

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

051101141Közfoglalkoztatottak bére

11 161 806

05211Szociális hozzájárulási adó

1 506 860

041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


051101141Közfoglalkoztatottak bére

2 153 024

05211Szociális hozzájárulási adó

290 656

041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


051101141Közfoglalkoztatottak bére

2 090 500

05211Szociális hozzájárulási adó

282 220

Összesen




24 158 867








(2)Bérkompenzációra kapott támogatás 2016. január - június hónapokra

intézmény finanszírozás közös hivatal és tartalék


018030Támogatási célú finanszírozási műveletek


059151Központi, irányító szervi támogatás folyósítása



2016. január - február hónapokra
214 083


2016. március hónapra

51 405


2016. április hónapra

84 836


2016. május hónapra

84 836


2016. június hónapra

84 836

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


33 431

Összesen




553 427








(3)Állami támogatások  módosítása tartalék képzés


011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


1 099








(4)Lakásfenntartási támogatás




106020Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások

054641Lakásfenntartási támogatás /Szoc. Tv. 50. § (1) bek. a) és b) pontok/4 500








(5)Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 

018030Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel


általános igazgatási tevékenysége


059151Központi, irányító szervi támogatás folyósítása



Hivatal finanszírozására - Kkeszi jutalmak és járulék455 130


Óvoda finasnzírozására - csekély ért. ajándékut. utáni jár.85

096015Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben


562913-1Iskolai intézményi étkeztetés



05241Egészségügyi hozzájárulás




Csekély értékű ajándék utalvány utáni eho-ra
6 748

05271Személyi jövedelemadó




Csekély értékű ajándék utalvány utáni szja-ra
3 998

055131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai



Betegszabadság levonására

105

053321Vásárolt élelmezés


790 489

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó213 432

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


0550211A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából százmazó kiadások1 735 842


Normatíva visszafizetésre és késeselmi kamatra

0535571Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások41 144


Normatíva visszafizetés késeselmi kamatra


0533511Közvetített szolgáltatás ÁH-n belül
1 926

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó520


Riasztó telefondíjára és áfa-ra



055131Tartalékok


1 906 749

066020Város-, községgazdálkodás



0533721Biztosítási díjak


26 257


Mikrobusz kötelező gépjárműfel. bizt.-ra


052020Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése


053341Karbantartási kisjavítsási szolgáltatások
591 465

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó159 695


Szennyvízközmű rendszer karbantartására


082044Könyvtári szolgáltatások



0533111Villamos energia


1

0532111Internetdíj


3 961

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó1 069

0532221Kábel tv



1 890

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó510

Összesen




5 941 016








(6)Mezőgazdasági termék értékesítés miatt bevételi többlet

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

055131Tartalékok





Március



6 594


Április



1 213


Május



100 000

053521Fizetendő általános forgalmi adó



Március



1 780


Április



328


Május



27 000

Összesen




136 915








(7)Mikrobusz értékesítése utáni fizetendő áfa 


066020Város-, községgazdálkodás



053521Fizetendő általános forgalmi adó
40 048








(8)Közvetített szolgáltatás ÁH-n belül többlet kiadás 


045120Út, autópálya építése



0533511Közvetített szolgáltatás ÁH-n belül



Március



600 000


Április



2 853 315

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó


Április



770 395

Összesen




4 223 710








Működési kiadások összesen


35 059 582








4.§ Felhalmozási kiadások












(1)Start - munka mintaprogram helyi sajátosságra épülő modulra

kapott támogatás gépkocsi tároló felújítására 


041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

05711Ingatlanok felújítása


529 401

05741Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó139 769

Összesen




669 170








(2)Ültetvény kerítés építéséhez felhalmozási célú támogatás

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

05621Ingatlan beszerzése, létesítése

85 000

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

05621Ingatlan beszerzése, létesítése

231 433

05671Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
62 457

Összesen




378 890








(3)Start - munka mintaprogram helyi sajátosságra épülő modulra

kapott támogatás gépkocsi tároló, közösségi helyiség (kocsma) felújítására 

05621Ingatlan beszerzése, létesítése

503 253

05671Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
139 769

05711Ingatlanok felújítása


503 253

05741Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó47 750

Összesen




1 194 025








(4)Mikrobusz értékesítése miatti bevételi többlet


011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


141 732








(5)Érdekeltségi hozzájárulások szennyvízközműfejlesztéshez

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


169 111








(6)Előző évi pénzmaradvány felhasználása járda építés és csapadékvízelvezetésre

045120Út, autópálya építése



05621Ingatlan beszerzése, létesítése

660 000

05671Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
178 200

Összesen




838 200








Felhalmozási kiadások összesen


3 391 128








Kiadások összesen



38 450 710








5.§ Átcsoportosítások




(1)Közfoglalkoztatás -  betegszabadságok miatti átcsoportosítás 

tartalékról






041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


051101141Közfoglalkoztatottak bére

-198

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása
198

051101141Közfoglalkoztatottak bére

-67 559

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása
67 559

051101141Közfoglalkoztatottak bére

-38 020

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása
38 020

051101141Közfoglalkoztatottak bére

-10 554

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása
10 554

051101141Közfoglalkoztatottak bére

-16 145

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása
16 145

051101141Közfoglalkoztatottak bére

-77 808

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása
77 808

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

051101141Közfoglalkoztatottak bére

-51 552

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása
51 552

051101141Közfoglalkoztatottak bére

-79 045

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása
79 045

051101141Közfoglalkoztatottak bére

-37 252

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása
37 252








(2)Előző évi pénzmaradvány felhasználás módosítása


018030Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel


általános igazgatási tevékenysége


059151Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - hivatal-455 130

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


455 130

05621Ingatlan beszerzése, létesítése

1 885 439

05671Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
476 440

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


-2 361 879








(3)Átcsoportosítás óvodai finanszírozásra - konyhai kisegítő bére

018030Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel


általános igazgatási tevékenysége


059151Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - óvoda563 880

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


-563 880








(4)Átcsoportosítás hivatal finanszírozásra - bérkompenzáció, helyettesítés, dolgozói kölcsön

018030Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel


általános igazgatási tevékenysége


059151Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - hivatal34 131

059151Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - hivatal61 100

059151Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - hivatal270 000

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


-95 231

055131Tartalékok


-270 000








(5)Átcsoportosítás államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


489

018010Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

059141Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése-489








(6)Átcsoportosítás védőnő cafeteria-ra



074031Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás


051107731Szép kártya - étkezés

688

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


-688








(7)Átcsoportosítás hosszabb időtartamú közfogl. bére utáni szochora

041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


05211Szociális hozzájárulási adó

183 295

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


-183 295








(8)Átcsoportosítás Eper rendszerhasználati díj


011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


0532141Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja lizingelése, karbantartása4 540

055131Tartalékok


-4 540
















(9)Átcsoportosítás lakásfenntartási támogatás


106020Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások

054641Lakásfenntartási támogatás /Szoc. Tv. 50. § (1) bek. a) és b) pontok/500

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


-500


Kkeszi jutalmak és járulékok










(10)Átcsoportosítás csapadékvízelvezetés



045120Út, autópálya építése



05621Ingatlan beszerzése, létesítése

210 000

05671Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
24 529

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


-210 000

055131Tartalékok


-24 529








(11)Átcsoportosítás betegszabadság miatt konyhai kisegítők iskola

096015Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben


562913-1Iskolai intézményi étkeztetés



05110131MT hatálya alá tartozók bére

-14 800

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása
14 800

05110131MT hatálya alá tartozók bére

-45 409

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása
45 409








(12)Átcsoportosítás többletmunak díjazására 


066020Város-, községgazdálkodás



0511041Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj
15 040

05211Szociális hozzájárulási adó

2 030

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


-17 070

066020Város-, községgazdálkodás



0511041Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj
7 520

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


-7 520








(13)Átcsoportosítás polgármester önkéntes nyugdíjpénztári  hozzájárulására

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


-22 000

051211Választott tisztségviselők juttatásai
22 000








(14)Átcsoportosítás gázdíjakra




096015Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben


562913-1Iskolai intézményi étkeztetés



0533121Gázdíj



213 000

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó57 510

082044Könyvtári szolgáltatások



0533121Gázdíj



39 300

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó10 611

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


-320 421








(15)Átcsoportosítás fagyasztó láda és sörpad garnitúra beszerzéséhez

082092Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása

910502-1Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
217 322

05671Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
58 678

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége


055131Tartalékok


-276 000








(16)Átcsoportosítás épület felújításra helyi sajátosságokra ép. Közfoglalkoztatás

041237Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

05621Ingatlan beszerzése, létesítése

-10 637

05671Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
-2 873

05711Ingatlanok felújítása


10 637

05741Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó2 873




























Módosított előirányzatJelenlegi módosított előirányzat








Bevételek főösszege
              172 846 000                           211 296 710   








Kiadások főösszege
              172 846 000                           211 296 710   








Működési hiány

                                -                                             -   








Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása








6.§ Működési bevételek












(1)Bérkompenzációra és helyettesítésre kapott támogatás  

2016. január - június hónapokra



018030Támogatási célú finanszírozási műveletek


098161Központi, irányítószervi támogatás
309 314

098161Központi, irányítószervi támogatás
51 405

098161Központi, irányítószervi támogatás
84 836

098161Központi, irányítószervi támogatás
84 836

098161Központi, irányítószervi támogatás
84 836

Összesen




615 227








(2)Időközi önkormányzati választásra kapott támogatás


kirendeltség dolgozóinak jutamazására



016010Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 


képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

Karancsalja






0916021Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről -284 000


Központi kezelésű előirányzatok


Karancskeszi






0916021Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről -652 297


Központi kezelésű előirányzatok









(3)Működési bevételi többlet




011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége 


Karancsalja






0936031Igazgatási szolgáltatási díj bevétel
2 000

094082111Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek2

Összesen




2 002
(4)Előző évi pénzmaradvány igénybevétele módosítása


Karancsalja






011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége 


09813111Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele40








Működési bevételek összesen


1 553 566








7.§Felhalmozási bevételek











(1)Köztisztviselői kölcsön folyósításához finanszírozás


018030Támogatási célú finanszírozási műveletek


Karancskeszi





098161Központi, irányítószervi támogatás
270 000








Felhalmozási bevételek összesen


270 000








Bevételek összesen



1 823 566








8.§ Működési kiadások












(1)Bérkompenzációra és helyettesítésre kapott támogatás 

2016. január - június hónapokra 



011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége 


Karancsalja





0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
84 300

05211Szociális hozzájárulási adó

22 680

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
3 579

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
28 000

05211Szociális hozzájárulási adó

7 560

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
28 000

05211Szociális hozzájárulási adó

7 560

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
28 000

05211Szociális hozzájárulási adó

7 560

Karancskeszi





0511041Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj
61 100

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
118 400

05211Szociális hozzájárulási adó

22 834

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
38 800

05211Szociális hozzájárulási adó

9 026

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
38 800

05211Szociális hozzájárulási adó

10 476

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
38 800

05211Szociális hozzájárulási adó

10 476

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
38 800

05211Szociális hozzájárulási adó

10 476

Összesen




615 227








(2)Időközi önkormányzti választásra kapott támogatás


016010Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 


képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

Karancsalja






0511021Normatív jutalmak


60 000

051221Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok140 000

05211Szociális hozzájárulási adó

48 600

0534111Foglalkoztatottak kiküldetései

23 965

0531221Irodaszerek


9 004

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó2 431

Összesen




284 000

Karancskeszi






016010Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 


képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

0512371Egyéb külső személyi juttatások
355 000

051221Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok60 000

05211Szociális hozzájárulási adó

110 430

05241Egészségügyi hozzájárulás

15 470

052271Személyi jövedelemadó

8 594

0512361Reprezentáció, üzleti ajándék

38 271

0531141Informatikai eszközök

2 346

0531221Irodaszerek


6 713

0531261Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak17 646

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó17 088

05355311 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete
1

05506011Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül közp.ktgv.-i szervek20 738

Összesen




652 297








(3)Működési bevétel többlet felhasználása Karancsalja


011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége 
2 000

0533621Más szakmai tevékenység

2

0533791Más egyéb szolgáltatás



Összesen




2 002








(4)Előző évi pénzmaradvány igénybevétele módosítása


011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége 


0533791Más egyéb szolgáltatás

40








Működési kiadások összesen


1 553 566








9.§ Felhalmozási kiadások












(1)Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása



011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége Karancsalja


Karancskeszi





0586041Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök


nyújtása ÁH-n kívülről háztartásoktól
270 000








 Felhalmozási kiadások összesen 


270 000








Kiadások összesen



1 823 566








10.§ Átcsoportosítások












(1)Átcsoportosítás HVI vezető juttatása utáni járulékra


Karancsalja






016010Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 


képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

05211Szociális hozzájárulási adó

1 620

Karancskeszi





011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége Karancsalja


0533791Más egyéb szolgáltatás

-1 620








(2)Átcsoportosítás Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége feladaton működés


011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége Karancsalja


Karancsalja





0511091Közlekedési költségtérítés

-24 421

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
24 421

053421Reklám- és propaganda kiadások
24 000

05355311 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete
1 000

053521Fizetendő általános forgalmi adó
25 000

0533791Más egyéb szolgáltatás

-50 000

053341Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
17 300

0533791Más egyéb szolgáltatás

-17 300

Karancskeszi





0512361Reprezentáció, üzleti ajándék

994

0511091Közlekedési költségtérítés

-994








Bevételek főösszege
54 209 00056 032 566








Kiadások főösszege
54 209 00056 032 566








Karancsaljai Napfény Óvoda 2016. évi költségvetésének módosítása








11.§ Működési bevételek












(1)Többlettámogatás konyhai kisegítő bérére és járulékára, csekély

értékű ajándék utalvány utáni járulékra



018030Támogatási célú finanszírozási műveletek


098161Központi, irányítószervi támogatás
563 880

098161Központi, irányítószervi támogatás
85

Összesen




563 965








(2)Működési bevételen bevételi többlet



096015Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben


562912-1Óvodai intézményi étkeztetés



094071Általános forgalmi adó visszatérítése
120 813

09411411 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési külünbözet187

Összesen




121 000








Működési bevételek összesen


684 965








12.§ Működési kiadások












(1)Többlettámogatás konyhai kisegítő bérére és járulékára, csekély

értékű ajándék utalvány utáni járulékra



096015Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben


562912-1Óvodai intézményi étkeztetés



05110131MT alapján teljes, részmunkaidős bére
444 000

05211Szociális hozzájárulási adó

119 880

05241Egészségügyi hozzájárulás

5

091110Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai


05241Egészségügyi hozzájárulás

26

05271Személyi jövedelemadó

54

Összesen




563 965








(2)Működési bevételen bevételi többlet felhasználása


096015Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben


562912-1Óvodai intézményi étkeztetés



053321Vásárolt élelmezés


95 276

053511Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó25 724

Összesen




121 000








Működési kiadások összesen


684 965








13.§ Átcsoportosítások












(1)Átcsoportosítás óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatain

091110Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai


05110111Köztisztviselők, közalkalmazottak bére
-98 584

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
98 584

05110111Köztisztviselők, közalkalmazottak bére
-21 500

0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
21 500

05355311 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete
500








(2)Átcsoportosítás óvodai nevelés ellátás működtetési feladatain

091140Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai


0535571Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások12 000

053341Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
-12 000

0533791Más egyéb szolgáltatás

-500




















Eredeti előirányzatMódosított előirányzat
Bevételek főösszege
                32 278 000                             32 962 965   








Kiadások főösszege
                32 278 000                             32 962 965   








Működési hiány

         -   
                                          -   












Eredeti előirányzatMódosított előirányzat
Bevételek főösszege
              259 333 000                           300 292 241   
 - intézmények finanszírozási bevétele-              80 141 000   -                        81 590 192   
Bevételek főösszege összesen              179 192 000                           218 702 049   








Kiadások főösszege
              259 333 000                           300 292 241   
 - önkormányzat finanszírozási kiadása-              80 141 000   -                        81 590 192   
Kiadások főösszege összesen              179 192 000                           218 702 049   








Működési hiány

                                -                                             -   








14.§ Záró rendelkezések












Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


























Karancsalja, 2016. szeptember 21.





















……………………….






Sulyok Oszkár Jánosné






polgármester




















Indoklás













Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testületet  illeti
 meg a tárgyévi költségvetésében szükséges előirányzat - módosításának joga.  A módosítás a rendelkező részben 
 foglaltak miatt indokolt.




























Karancsalja, 2016. szeptember 21.




















Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!