nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-07-11 - 2015-07-12
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról valamint a szociális és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tapsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 33. § (7) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdés g) pontjában, a 60. § (3)-(4) bekezdéseiben, a 62. § (2) bekezdésében, a 90. § (3) bekezdésében, a 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) és (2) bekezdéseiben, 131. § (1) bekezdésében és a 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:1. § A szociális igazgatásról valamint a szociális és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Tapsony, 2015. június 25.
                        Fábos István                                                               Károlyné Csobod Hajnalka

                        polgármester                                                                              jegyző
Záradék:A rendelet 2015. július 10. napján kihirdetésre került.


Tapsony, 2015. július 10.                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                           jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
13.42 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!