nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének7/2016(IX.26.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-09-27 - 2016-09-27
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének7/2016(IX.26.)önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016(II.22.)önkormányzati rendelet módosításáról

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében  - a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló  2011. évi  CLXXXIX. tv  20.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 23.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján, a 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet rendelkezéseire figyelemmel az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról  az alábbi  rendeletet alkotja:


I. fejezet


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. § (1) Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2016.(II. 22.) rendelet , továbbiakban „R” 14.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2016. évi költségvetését:

40.440 ezer Ft költségvetési bevétellel

58.666 ezer Ft költségvetési kiadással

  98.714 ezer Ft finanszírozási bevétellel

  80.488 ezer Ft finanszírozási kiadással


állapítja meg.


(2) A „R”16.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:


 A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2016. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 3. számú melléklet szerint:     127 834 ezer Ft működési költségvetéssel ebből:


15 601 ezer Ft személyi juttatással

  3 207 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval

15 032 ezer Ft dologi kiadással

     626 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

         2 781 ezer Ft egyéb működési célú kiadások

       10 099 ezer Ft általános tartalék

80 000 ezer Ft Kincstárjegy vásárlás

     488 ezer Ft 2016. évi előleg visszakönyvelése

11 320 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:

  1 678 ezer Ft beruházási célú kiadással

  7 620  ezer Ft felújítási célú kiadással

  1 450  ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

     572  ezer Ft céltartalékkal állapítja meg.


II. fejezet


RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK2.§ A „R” 1.sz. melléklete helyébe  a jelen rendelet 1. számú melléklete lép


3.§ A „R” 2.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép.


4.§ A „R” 3. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép.


5.§ A „R” 1. sz. függelék  helyébe a jelen rendelet 1. számú függeléke lép.


6.§ A „R” 2. sz. függelék  helyébe a jelen rendelet 2. számú függeléke lép.


7.§ A „R” 3. sz. függelék  helyébe a jelen rendelet 3. számú függeléke lép.


8.§ A „R” 4. sz. függelék  helyébe a jelen rendelet 4, számú függeléke lép.


9.§ A „R” 5. sz. függelék  helyébe a jelen rendelet 5. számú függeléke lép.


10.§ A „R” 7. sz. függelék  helyébe a jelen rendelet 6, számú függeléke lép.


III. fejezet


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


Hatályba léptető rendelkezések


11.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna                                                                   Troszt József

               jegyző                                                                                             polgármester


Jelen rendelet a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a Görcsönydobokai Kirendeltségen és a www.gorcsonydoboka honlapon 2016. szeptember 26.napján kihirdetésre került.Somberek, 2016. szeptember 26.

                                                                                  Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                                  jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
32.25 KB
2. melléklet
24.5 KB
3.melléklet
212.42 KB
1. függelék
27.96 KB
2. függelék
58.1 KB
3. függelék
25.5 KB
4. függelék
40.94 KB
5. függelék
41.57 KB
6. függelék
77.91 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!