nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-22 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelete
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

[1]Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény.45. § (6) bekezdésében és 44/C.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.


A RENDELET HATÁLYA

1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Kistarcsa város közigazgatási területén található ingatlanokra.


(2) A rendelet személyi hatálya az ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (továbbiakban együtt: Ingatlantulajdonos) terjed ki, akinek az ingatlanán háztartási szennyvíz keletkezik, továbbá a szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító helyre történő elhelyezését végző közszolgáltatóra.


(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes és radioaktív hulladékokra, a települési hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.


A KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA

2. §


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére Kistarcsa Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) helyi közszolgáltatást szervez és tart fenn (továbbiakban: Közszolgáltatás).


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító helyre történő elhelyezését végző közszolgáltató a Szívó Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató)


(3) A begyűjtött, elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési helye: FCSM Zrt. 1041 Budapest, Tímár u. 1., és 1173 Budapest, Tóimalom u. 6. szám alatti leürítőhelyek.


A KÖZSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

3. §


[2](1) A közszolgáltatást igénybe vevő Ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató között a Ptk. közszolgáltatási szerződésre vonatkozó 6:256. §-a szerinti szerződéses jogviszony jön létre.


(2) Az Ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a Közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre.


(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételére megkötendő szerződésben meg kell jelölni:

a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

b) a teljesítés helyét,

c) a begyűjtési gyakoriságot,

d) a felek jogait és kötelezettségeit.


(4) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:

a) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,

b) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,

c) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,

d) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.


A KÖZSZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4. §


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra rendszeresített, zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak. A járművön a Közszolgáltató megnevezését, valamint „Az önkormányzattal szerződött háztartási szennyvízszállító” feliratot jól látható módon fel kell tüntetni.


[3](2)


[4](3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon.


[5](4) Közszolgáltató heti 5 munkanapos munkarendben látja el a feladatát. A szennyvizet telefonon történő megrendelés alapján mennyiségtől függetlenül a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb kettő munkanapon belül köteles az Ingatlantulajdonossal egyeztetett időpontban begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezésre a kijelölt átadási helyre szállítani.


(5) Közszolgáltató a munkarendre vonatkozóan a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérő lakossági igény felmerülése esetén, szükség szerint rendkívüli szolgáltatást szervez, figyelembe véve a kijelölt ártalmatlanító hely nyitvatartási/használati idejét.


(6) A Közszolgáltató az Ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az Ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át, és gondoskodik az elszállításáról.


(7) Közszolgáltató köteles az elszállított háztartási szennyvízről folyamatosan nyilvántartást vezetni (cím, elszállított mennyiség), és annak havi összesítését a következő hónap 8. napjáig az Önkormányzat részére megküldeni.


[6](8) A Közszolgáltatót a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/H. § (1) bekezdés szerinti beszámolási kötelezettség is terheli az Önkormányzat felé.


AZ INGATLANTULAJDONOS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5. §


(1) Az Ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó közüzemi csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet – a külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint – gyűjteni és a Közszolgáltatónak átadni.


(2) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.


(3) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerinti nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a Közszolgáltatást igénybe venni és Közszolgáltatónak átadni, részére a Közszolgáltatás ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni.


(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az Ingatlantulajdonosnak kell a közszolgáltatást ellátó Közszolgáltatónál megrendelni.


(5) Az Ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.


(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállíttatását arra jogosulatlan személlyel az Ingatlantulajdonos nem végeztetheti.


(7) Az Ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben igénybe venni a Közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani.


(8) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az Önkormányzat által szervezett kötelező Közszolgáltatást évente legalább 1 alkalommal kötelesek igénybe venni.


A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ GYŰJTÉSÉVEL ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK, A KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

6. §


(1) Az Ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.


(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.


(3) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását.


(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve az (3) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az önkormányzat által kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el.


A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA, AZ EGYSÉGNYI DÍJTÉTEL ÉS A FIZETENDŐ DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA

7. §


(1) A közszolgáltatás igénybevételéért az Ingatlantulajdonos az 1. sz. melléklet szerinti egységnyi díjtétel alapján meghatározott díjat köteles a Közszolgáltató részére megfizetni.


(2) A közszolgáltatási díj fizetendő összegét a Közszolgáltató állapítja meg az egységnyi díjtétel és az elszállított háztartási szennyvíz mennyiségének a szorzata alapján. Az elszállított háztartási szennyvíz mennyiségét a Közszolgáltató szállító gépjárművébe gyárilag beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell meghatározni. A legkisebb számlázható mennyiség 1 m3, a Közszolgáltató az 1 m3 alatti mért mennyiség esetén is az 1 m3-hez tartozó díjtételt jogosult kiszámlázni.


[7](3) Az Ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltatás elvégzését követően kiállított számla alapján köteles a Közszolgáltató részére megfizetni, vagy a teljesítéssel egyidejűleg a helyszínen készpénzben, vagy utólag, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül banki átutalással.


[8](4) A Közszolgáltató a 4. § (5) bekezdésében foglaltak szerinti rendkívüli szolgáltatás nyújtásáért a (2) bekezdés szerint meghatározott díj 30%-ának megfelelő felárat jogosult kiszámlázni a szolgáltatást megrendelő Ingatlantulajdonos részére.


SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

[9]8. §


(1) Az Ingatlantulajdonosok nyilvántartásáról külön jogszabályban meghatározottak szerint a Közszolgáltató gondoskodik.


(2) A Közszolgáltató köteles az Ingatlantulajdonos személyes adatainak kezelésével összefüggésben a mindenkori hatályos adatvédelmi rendelkezést betartani.


(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásával összefüggésben kizárólag a közszolgáltatást igénybe vevő személyek nyilvántartása érdekében, a közszolgáltatás igénybevételének időtartama alatt jogosult a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, anyja nevét, mint személyes adatot kezelni.


(4) Az Ingatlantulajdonos köteles a (3) bekezdésben meghatározott adatokat a Közszolgáltatónak 30 napon belül bejelenteni, ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. §


(1) E rendelet 2013. december 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.[1]

A rendelet szövegét a 34/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.11.29-től

[2]

A rendelet szövegét a 29/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.11.30-tól

[3]

Hatályon kívül helyezte a 34/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatálytalan: 2019.11.29-től

[4]

A rendelet szövegét a 34/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.11.29-től

[5]

A rendelet szövegét a 34/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.11.29-től

[6]

A rendelet szövegét a 34/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.11.29-től

[7]

A rendelet szövegét a 34/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2019.11.29-től

[8]

A rendelet szövegét a 34/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2019.11.29-től

[9]

A rendelet szövegét kiegészítette a 34/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2019.11.29-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
161.88 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!