nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 6/2017 (VII.7.)
Hatályos:2017-07-07 -tól
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 6/2017 (VII.7.)
a helyi lakáscélú önkormányzati támogatásról

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2017.(VII.07.) önkormányzati rendelete

a helyi lakáscélú önkormányzati támogatásról


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában foglaltak alapján meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy önkormányzati támogatás nyújtásával segítse Kállósemjén nagyközség közigazgatási területén élő, illetve itt letelepedni szándékozók lakásszerzését, lakáshelyzetük megoldását és ez által csökkenjen a település területén az üresen álló lakóházak száma, és emelkedjen a lakosságszám.

2. Támogatásban részesíthetők köre

2. § Támogatásban részesíthető az a nagykorú személy vagy személyek:

 1. akik nem töltötték be a 40. életévüket, házastársak esetében legalább az egyik fél nem töltötte be a 40.életévét;
 2. akik a kérelem benyújtásakor Kállósemjén nagyközség közigazgatási területén legalább a kérelem benyújtásának időpontjában lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
 3. akik az építési engedélyben vagy adásvételi szerződésben megjelölt ingatlanon kívül további ingatlantulajdonnal nem rendelkezik (nem számít lakástulajdonnak az öröklés folytán haszonélvezettel terhelten szerzett 1/2 vagy annál kisebb lakástulajdoni hányad);
 4. a kérelmező ilyen támogatást eddig Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatától nem kapott,

3. Támogatás felhasználása

3. § Helyi lakáscélú támogatás nyújtható Kállósemjén Nagyközség közigazgatási területén lévő:

 1. lakásépítéshez,
 2. új vagy használt lakás megvásárlásához.

4. A támogatása formái és mértéke

4. § (1) Az Önkormányzat által nyújtható támogatási forma: vissza nem térítendő támogatás.

(2) A támogatás az önkormányzat költségvetésében elfogadott keretösszegből nyújtható.


(3) A támogatás összege:

 1. lakásépítés esetén legfeljebb 200.000. Ft,
 2. lakás vásárlás esetén legfeljebb 200.000 Ft.

5. Kizáró okok

5. § Nem adható támogatás annak, akinek vagy a vele együtt lakó, illetve együtt költöző személy valamelyike:

 1. a kérelem benyújtását megelőzően már részesült helyi lakáscélú támogatásban,
 2. a kérelmező a kérelemben olyan valótlan tényt, adatot közöl, amely számára a támogathatóság szempontjából jogosulatlan előnyt jelent,
 3. ha az önkormányzat felé lejárt tartozással rendelkezik.

6. A támogatás visszafizetésének szabályai

6. § (1) A támogatás azonnal egy összegben visszafizetendő – a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamattal együtt, amely a felszólítás kézhezvételétől esedékes - amennyiben a támogatott:

 1. valótlan tények közlésével, adatok elhallgatásával, vagy más módon befolyásolta támogatásban részesítését;
 2. a támogatás összegét a szerződésben rögzített céltól eltérően használta fel;
 3. ha a kedvezményezett a támogatási szerződés aláírását követő 5 éven belül a támogatott ingatlant elidegeníti, kivéve, ha okirattal bizonyítja, hogy a településen új lakást épít, vagy vásárol,
 4. a lakást részben, vagy egészben nem lakás céljára hasznosítja, illetve használja

(2) A Képviselő-testület a támogatás egy részének vagy egészének visszafizetése alól különös méltánylást érdemlő esetben az adóst mentesítheti. Nincs helye méltányosságnak a támogatás rosszhiszemű, jogtalan igénybevétele miatti visszatérítés esetén.

7. Az eljárási szabályok

7. § (1) A lakáshoz jutók önkormányzati támogatásával kapcsolatos döntési jogkört Kállósemjén Nagyközség Képviselő-testülete gyakorolja, a döntés előkészítését és véleményezését a Szociális és Népjóléti Bizottság végzi.

(2) A lakáscélú helyi támogatásokkal kapcsolatos ügyekben Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az összes körülmény gondos vizsgálatával és mérlegelésével a kérelem benyújtását követő zárt ülésén dönt.

(3) A támogatás iránti kérelmet 1. melléklet szerint formanyomtatványon a Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába, a Képviselő-testületnek címezve az előírt mellékletekkel együtt lehet benyújtani:



 1. vásárlás esetén

       - 2017 évben a 2016. január 1. után kötött adásvételi szerződés benyújtásával,

       - 2018. évben az adásvételi szerződés megkötését követő fél éven belül

 1. építés esetén a jogerős használatbavételi engedély keltétől számított egy éven belül.

(4) A kérelemhez mellékelni kell:

 1. vásárlás esetén az adás-vételi szerződés ügyvéd által ellenjegyzett egy példányát,
 2. építés esetén a jogerős építési engedélyt,

(5) A támogatás iránti kérelem előterjesztésekor az igénylő köteles a jogosultsági feltételekre vonatkozóan nyilatkozatot tenni.

(6) A megítélt támogatás folyósítására a jogosulttal az önkormányzat képviseletében a polgármester szerződést köt.


8. Záró rendelkezés


8. § (1) Ez a rendelet 2017. július 15-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:

a) a helyi lakáscélú támogatásról szóló 8/2016.(IX.13.) önkormányzati rendelet.

b) a folyamatban lévő ügyekben a jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.




 Belicza László                                              Pisákné Páll Ilona 

                polgármester sk.                                          címzetes főjegyző sk.








                                                                                                           1.melléklet




Kérelem

helyi lakáscélú támogatás iránt



1./ Kérelmezők adatai:


neve:……….......................................... szül. neve: ……….............................

születési helye, ideje: …..............................................

 anyja neve: ................................


neve:……….......................................... szül. neve: ……….............................

születési helye, ideje: …..............................................

 anyja neve: ................................


 lakcím: ………………………………………………      


Támogatást igénylők elérhetősége: (telefonszám): ........................................


A jelenlegi lakásban milyen minőségben lakik: tulajdonos, főbérlő, társbérlő,

                                                             családtag, egyéb:.......................................


Az ingatlan adatai:

Az építendő, illetőleg vásárlás útján megszerezni kívánt/megszerzett lakóingatlan*


címe, ………………………… utca ….......... házszám


helyrajzi száma: ……………


Nyilatkozatok:


Közös háztartásban élők száma: .........fő


Eltartottak:

    Név, szül.hely,idő:……………………………………………………………..

    Név, szül.hely, idő:…………………………………………………………….

    Név, szül.hely, idő:…………………………………………………………….


Közös háztartásban élők havi jövedelme (nettó): ……………………..


Részesült e az igénylő(k) már önkormányzati támogatásban. ...............

       Ha igen, hol és mikor: ..........................................................................


A helyi támogatást az igénylő:

 1. lakás építéséhez
 2. lakóingatlan tulajdonszerzéséhez

igényli


Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentem/kijelentjük/, hogy a kérelemben szereplő nyilatkozatom/nyilatkozataink/ a valóságnak megfelelnek.


Kállósemjén, 20  . ...........................







      ......................................                                   ………….......................

         kérelmező aláírása                                                    kérelmező aláírása







Csatolandó mellékletek:






Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!