nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017 (XI.2.) rendelete
Hatályos:2017-11-03 -tól
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017 (XI.2.) rendelete
a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva -a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI.6.) önkormányzati rendelet 35. § (3) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi, Ügyrendi, Humán és Városgazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével -a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. A rendelet célja


1. § A rendelet célja azoknak a Dunavecsén élő fiatal házasoknak a támogatása, akik hosszú távon a településen kívánnak letelepedni, s itt kívánják első közös lakhatásuk feltételeit megteremteni.


2. A támogatás forrása


2. § A Képviselő-testület e rendeletben meghatározott feltételek alapján a 3. §-ban meghatározott célokra költségvetésében biztosított keret erejéig vissza nem térítendő támogatást állapíthat meg.


3. A támogatás feltételei


3. § Vissza nem térítendő támogatás igényelhető a magántulajdonban lévő
a) lakás építésére
b) új vagy használt lakás vásárlására, saját tulajdonú lakás bővítésére
c) saját tulajdonú lakás felújítására


4. § Vissza nem térítendő támogatás annak a fiatal házaspárnak nyújtható, akik
a) 40. életévüket még nem töltötték be, és
b) legalább egyikőjük az igénylés benyújtását megelőző 3 éve a város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, és 
c) családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hétszeresét.


5. § (1) A 4. §-ban meghatározott feltételeken túl lakás építése esetén támogatás akkor adható, ha a kérelmezők érvényes építési engedéllyel rendelkeznek, önálló lakóingatlan tulajdonjogával nem rendelkeznek, és a kérelem benyújtását megelőzően nem is rendelkeztek.
(2) A 4. §-ban meghatározott feltételeken túl lakás vásárlása esetén támogatás akkor adható, ha a kérelmezők önálló lakóingatlan tulajdonjogával nem rendelkeznek, és a kérelem benyújtását megelőzően nem is rendelkeztek, továbbá ha a megvásárolni kívánt lakás műszaki állapota olyan, hogy legalább 10 év lakhatást tesz lehetővé.
(3) A 4. §-ban meghatározott feltételeken túl lakás bővítésére támogatás akkor adható, ha a bővítés önálló lakrész kialakítását eredményezi.
(4) A 4. §-ban maghatározott feltételeken túl lakóépület felújítására támogatás akkor adható, ha a felújítás a lakóépület műszaki állagának feljavítását, vagy a komfortnélküli lakás komfortosítását eredményezi és legalább 10 év lakhatást tesz lehetővé.


6. § Nem jogosult támogatásra az igénylő, aki, vagy akinek házastársa  
a) 10 éven belül térítés ellenében mondott le lakásbérleti jogviszonyáról Dunavecsén, vagy
b) már kapott e rendeletben meghatározott célra önkormányzati támogatást, vagy
c) vagyonnal rendelkezik, vagy
d) akiknek esetében az építeni vagy megvásárolni kívánt lakás szobaszáma meghaladja a 12/2001. (I.31.) Korm. rendeletben meghatározott méltányolható lakásigény felső határát.


7. § A rendeletben használt fogalmakon a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban Szt.) használt fogalmakat kell érteni. Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál az Szt. erre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


4. A támogatás mértéke


8. § (1) A támogatás mértéke
a) lakás építése esetén 150.000 Ft. és 800.000 Ft. között
b) lakás vásárlására, lakás bővítése  esetén 80.000 Ft. és 500.000 Ft. között
c) lakás felújítása  esetén 50.000 Ft. és 450.000 Ft. között lehet.
      (2) A támogatás természetbeni formában is nyújtható.


5. Eljárási szabályok


9. § (1) A támogatás iránti kérelmet e rendelet 1. számú mellékletében szereplő nyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalnál. 
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) házassági anyakönyvi kivonatot
b) jogerős építési engedélyt vagy adásvételi szerződést (elővásárlási szerződést)
c) jövedelemigazolásokat
d) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot
(3) A kérelmekről a Képviselő-testület évente egy alakalommal, a novemberi testületi ülésén dönt.
(4) A támogatás iránti kérelem elbírálását megelőzően a kérelmező és családja vagyoni viszonyai tisztázása érdekében környezettanulmányt kell készíteni. Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha a kérelemből és mellékleteiből megállapítható, hogy az igénylővel szemben a rendelet 6. §-ában meghatározott kizáró ok áll fenn.
(5) A környezettanulmányt a Polgármesteri Hivatal e feladat ellátásával megbízott dolgozója az ügyfél előzetes értesítése alapján végzi el, melynek eredményéről az e célra rendszeresített nyomtatványon véleményt nyilvánít.


6. Záró rendelkezések


10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 13/2014. (V. 29.) rendelete.


              Vörös Sándor                                                               Nagy Erzsébet
              polgármester                                                                    jegyző


Záradék:

A fenti szöveget a képviselő-testület 2017. október 31-i ülésén tárgyalta, önkormányzati rendeletté emelte. A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. november 2-án.


                                    Nagy Erzsébet
                                         jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
54.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!