nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (III.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-29 -tól
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (III.28.) önkormányzati rendelete
a partnerségi egyeztetés szabályairól

Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

1. §

(1) A településfejlesztési koncepció, a településrendezési eszközök, a települési arculati kézikönyv és a településképi rendelet (továbbiakban: tervtípus) készítéséhez, módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés és társadalmi bevonása településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: TFR) előírásaival összhangban és e rendelet alapján történik.

(2) A partnerségi egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek) köre:

a.  a település teljes lakossága,

b.  a településen működő érdekképviseleti szervezetek,

c.  a településen működő civil szervezetek,

d.  a településen bejelentett székhelyű és településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, és

            e.  a településen működő vallási közösségek.

 (3) Amennyiben partnerként szervezet (érdekképviseleti, civil, gazdálkodó szervezet, önkormányzat, vallási közösség stb.), vagy tulajdonos vesz részt a véleményezésben, tájékoztatása elektronikus levélben, vagy postai úton történik.

(4) Településrendezési eszközök készítésének, módosításának előzetes tájékoztató szakaszában, a települési arculati kézikönyv és településképi rendelet kidolgozása előtt a polgármester tájékoztatást ad a dokumentumok készítésének céljáról és várható hatásairól, megjelölve a javaslatok, vélemények beadásának határidejét (előzetes tájékoztató).

(5) A településfejlesztési koncepció, a településrendezési eszköz, a települési arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezetének (továbbiakban: tervezet) társadalmi egyeztetése a véleményezési szakasszal párhuzamosan is történhet a TFR szabályai szerinti módon.

(6) Az egyeztetésben partnerként részt vevő szervezetek tervezettel kapcsolatos véleményének kikérése a (3) bekezdés szerint történik a véleményezési szakasszal párhuzamosan, az értesítésben megjelölve a tervezet elérhetőségét

(7) A tervezetelérhetőségét biztosítani kell a honlapra történő feltöltéssel, valamint az önkormányzat hivatalos helyiségében nyomtatott formában a véleményezési időszakban.


2. A javaslatok, vélemények benyújtásának módja, határideje és nyilvántartásának módja

2. §

(1) Javaslatot, véleményt írásos formában tehetnek a partnerek a következő módon:

  1. postai úton, Tényő Község Önkormányzati Hivatal címére

(9111 Tényő, Győri utca 59.) küldött levélben,

  1. az Önkormányzati Hivatalban személyesen átadott levélben, vagy
  2. elektronikus levélben a felhívásban közzétett e-mail címre.

(2) Helyi lakos szóban, jegyzőkönyv felvétele mellett is adhat javaslatot, véleményt.

(3) Amennyiben a településrendezési eszköz készítése és módosítása, településfejlesztési koncepció készítése során van előzetes tájékoztatási szakasz, a javaslatok, vélemények benyújtásának határideje a társadalmi egyeztetés megindítását (helyi lap, honlap, kifüggesztés) követő 21. nap, szervezetek esetén a tájékoztató átvételét követő 21. nap.

(4) Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet kidolgozása előtt a partnerek 10 napon belül adhatnak javaslatot.

(5) A tervezetre adandó javaslat, vélemény benyújtásának határidejét a TFR rendelet tervtípusra előírt egyeztetési szabályok figyelembe vételével kell meghatározni. A határidő nem lehet kevesebb, mint a TFR-ben meghatározott, egyeztetésekre előírt minimális határidő, de nem haladhatja meg a 30 napot.

(6) Településrendezési eszköz tárgyalásos, vagy állami főépítészi eljárásban történő módosítása esetén a tervezetre 10 napon belül adhatnak javaslatot a partnerek.

(7) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja az iratkezelés általános rendje szerint történik.

(8) A tervezetre beérkezett véleményeket és a partnerségi egyeztetés során keletkezett jegyzőkönyvet az önkormányzati hivatal a tervezőnek megküldi.


3. Az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indoklásának módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje

3. §

 (1) A javaslatok, vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint mindezek indokolására a tervező javaslatot tesz, amelyet a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell.

(2) A javaslatokról, vélemények elfogadásáról és el nem fogadásáról az (1) bekezdés szerint kidolgozott javaslat róla képviselő-testület a TFR szabályainak figyelembe vételével dönt.

(3) A beérkezett javaslatokról, véleményekről készített összefoglalót, az el nem fogadott véleményeket és azok indoklását a polgármester a partnerségi egyeztetés eredményét tartalmazó jegyzőkönyvben összesíti.


4. Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések

4. §

(1) A polgármester az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézkönyv és településképi rendelet nyilvánosságát a TFR-rel összhangban biztosítja.

(2) A szervezeteket és tulajdonosokat – az egyeztetésben részt vett államigazgatási szervekkel párhuzamosan – elektronikus úton értesíti az (1) bekezdés szerinti dokumentumok elfogadásáról és elérhetőségéről


5. Záró rendelkezés

5. §

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (II.21.) rendelet.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!