nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (VII.9..) rendelete
Hatályos:2016-02-01 - 2017-09-29
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (VII.9..) rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(VII. 09.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról


Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I.

Általános rendelkezések


1. §


(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban együtt: támogatott).


(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott pénzbeli támogatásra.


(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, az ösztöndíjakra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.


Értelmező rendelkezések


2.§


(1) A rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: szervezet) részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, ingó, valamint ingatlan.


(2) Támogatásnak minősül: az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, nem szociális ellátásnak minősülő pénzbeli juttatás.(3) A céljellegű támogatás lehet:

  1. ) eseti jellegű, amely meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújt anyagi hozzájárulást, vagy
  2. ) általános működési célú támogatás, ami a támogatott, az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.

II.

Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok


3. §


Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, amelyek terhére céljelleggel támogatást nyújt.


A támogatás nyújtásának alapelvei, a támogatás odaítélése


4. §


(1) A támogatások odaítéléséről a tárgyévi költségvetési rendeletben foglaltak alapján a Képviselő-testület, a Polgármesteri keret terhére nyújtott támogatások odaítéléséről a polgármester (a továbbiakban együtt: támogatást nyújtó) dönt, amelyhez szakmai bizottságok véleményét kérheti.


(2) Támogatásban részesülhet az a támogatott,

  1. ) melynek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában címzett támogatás került megállapításra, valamint amelynek részére képviselői, vagy polgármesteri indítvány alapján képviselő-testületi határozattal címzett támogatás került megállapításra,

b.) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,


c.) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és


d.) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben lejárt tartozása nincs és nyilatkozatban rögzíti, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.


(3) A céljellegű támogatási kérelmek e rendelt 1. számú mellékletében szereplő „Pályázati adatlap” nyomtatvány kitöltésével nyújthatók be minden év március 31. napjáig, az abban foglalt tartalmi és formai követelményekkel a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal részére.


(4) Rendkívüli esetben van lehetőség a kérelem év közbeni, a (3) bekezdésben foglalt határidőn túli benyújtására is.


(5) A beérkezett pályázati adatlapok elbírálásáról a Képviselő – testület soron következő ülésén dönt.A támogatási megállapodás


5. §


(1) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén – értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül – a támogatás folyósítására a polgármester a képviselő – testületi döntést követő 15 napon belül megállapodást köt a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,

b.) a forrás összegét,

c.) a forrás fedezetét,

d.) a forrás felhasználásának célját,

e.) a forrás felhasználásának feltételeit,

f.) a pénzügyi teljesítést,

g.) a teljesítés ütemezését,

h.) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

i.) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét - működési támogatásról a tárgyévet követő év január 31-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),

j.) a megállapodásban vállalt kötelezettsége nem teljesítésének következményeit.


(2) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjáról a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.


(3) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.


(4) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően átutalással lehet teljesíteni.


(5) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.


(6) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.


Az elszámolás


6. §


(1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni a támogatásról szóló döntés előkészítéséért felelős szervezeti egység (osztály, iroda) felé az alábbiak szerint:


a.) Eseti támogatások: a támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

aa) a rendelet 2. melléklete szerinti elszámoló lap,

ab) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok, és

ac) a támogatott írásbeli beszámolója a támogatás felhasználásáról.


b.)  Általános működési célú támogatások: a támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni, és az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

ba) az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló

bb) Az önkormányzati támogatás felhasználását igazoló dokumentum.


c.) Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni.(2) Elszámolási határidő: a támogatási megállapodásban rögzítettek szerint

a.) a civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31-ig,

b.) az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai esetében a tárgyévet követ év február 28-ig.


(3) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani az eredeti elszámolási határidő lejártáig.


(4) A benyújtott elszámolásokat az Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve beszámolón dokumentálni kell.


(5) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról az 5. § (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.


(6) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.


(7) A Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.


(8) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.A támogatási megállapodás módosítása, elállás a megállapodástól


7. §


(1) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.


(2) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.


Nyilvántartás és közzététel


8. §


(1) A támogatásokról és a számadási kötelezettség teljesítéséről a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoporta köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a támogatott nevét, címét, a támogatást nyújtó megnevezését, a támogatott képviselőjenek nevét, a támogatás összegét és célját, az átutalás idejét, a támogatás célszerinti felhasználása elszámolásának határidejét, az elszámolás időpontját, valamint az elszámolás és bizonylat fellelhetőségét, a bizonylat számát.


(2) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján az önkormányzat költségvetéséből nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a város www.mezokeresztes.hu címen található honlapján közzé kell tenni.


(3) A közzétételt a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő hatvan napon belül kell megtenni.


(4) A közzétételről a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni.


III.


Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok


9. §


(1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételértől – alapítványi forrás kivételével – a képviselő-testület dönt, a felajánlott vagyon értékétől függetlenül.


(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell az átvételre felajánlott ingó vagy ingatlan vagyon esetében annak forgalmi értékét, a vagyon működtetésével, fenntartásával kapcsolatos költségeket és egyéb kötelezettségeket, a hasznosítás módját, valamint a vagyontárgy besorolását.


(3) A forgalmi érték meghatározásához ingatlan esetében ingatlanforgalmi szakértői véleményt kell beszerezni.


(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.


IV.


Záró rendelkezések


10. §


(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet 3.§ - 8. § - a 2016. január 1 – jén lép hatályba.


                        Majoros János                                                   Tóth Ábel

                       polgármester                                                        jegyző

                   


A rendelet kihirdetve: Mezőkeresztes, 2015. július hó 09.


Tóth Ábel

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.
37 KB
2.
39 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!