nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nyim Község Önkormányzata képviselő testületének 15/2013 (XI.28..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-11-28 - 2016-12-31
Nyim Község Önkormányzata képviselő testületének 15/2013 (XI.28..) önkormányzati rendelete
Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013 (XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja, hatálya


1.§ A rendelet célja, hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény), valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999 (X.01.) kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakkal összhangban a település területén a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa az elhunytakat megillető jogot a végtisztesség megadása, az  emberhez méltó temetés érdekében, valamint szabályozza a köztemető működési rendjét, a temetés lebonyolításának zavartalanságát.


2.§ A rendelet hatálya kiterjed a Nyim község közigazgatási területén fekvő köztemetőre, valamint ennek fenntartásával és a temetéssel kapcsolatos összes tevékenységre, a temetkezési szolgáltatók tevékenységére, a szociális temetésre és a temetőt látogatókra.


2. A temető fenntartója és üzemeltetője


3.§  (1) Nyim község közigazgatási területén a belterületi 29 és 30 hrsz-ú területen található köztemetőbe lehet temetkezni.


(2) Az (1) bekezdésben megjelölt köztemető tulajdonosa Nyim Község Önkormányzata.


(3) A köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről az Önkormányzat (a továbbiakban: fenntartó) gondoskodik. A temető üzemeltetése nem kerül gazdálkodó szervezetnek átadásra.


4.§ (1) A temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását a jegyző ellenőrzi.


(2) A jegyző az ellenőrzés során a köztemetőben vezetett nyilvántartásokba betekinthet és vizsgálhatja a temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát, a temető rendjének betartását.


5.§ A temető fenntartója köteles a gondoskodni a temető kegyeleti méltóságának megőrzéséről, a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek megépítéséről és karbantartásáról.

3. Értelmező rendelkezések


6.§ E rendelet alkalmazásában:

1. egyes sírhely: egy koporsó elhelyezését szolgáló temetkezési hely, melyben a rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén további koporsó, illetve hamvakat tartalmazó urnák helyezhetők el rátemetéssel,

2. gyermeksírhely: a 14 évesnél fiatalabb életkorban elhunyt gyermek koporsójának eltemetésére szolgáló egyes sírhely,

3. kettes sírhely: két koporsó egymás melletti elhelyezését szolgáló temetési hely, melyben a rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén további koporsók, valamint hamvakat tartalmazó urnák helyezhetők el rátemetéssel,

4. sírbolt: a nyilvántartó könyvben megjelölt helyen fenntartói engedéllyel és a hatályos építésügyi hatósági jogszabályi előírásoknak megfelelően épített, al- illetve felépítménnyel rendelkező, meghatározott számú elsődlegesen koporsós temetésre szolgáló építmény,

5. síremlék: a temetkezési hely jelölését szolgáló, a csatlakozó terepszintből kiemelkedő, keretszerkezettel rendelkező építmény,

6. síremlék park: a köztemető fenntartója által a köztemető területén létesített park jellegű terület, amely a meg nem váltott temetési helyek sírjeleinek, síremlékeinek elhelyezésére szolgál,

7. sírhely: minden olyan temetési hely, amelyet meghatározott számú koporsó, vagy urna elhelyezésére jelöltek ki,

8. sírjel: a temetkezési hely jelölésére szolgáló a csatlakozó terepszintben lévő, vagy abból kiemelkedő keretszerkezet nélküli építmény,

9.[1]

10. temetkezési szolgáltató: az a gazdálkodó szervezet, amely megfelel a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó törvényi feltételeknek, telephellyel, halottszállító járművel és a szolgáltatás ellátásához szükséges személyzettel rendelkezik,

11. urnafal: a köztemető területén a fenntartó által a hatályos építésügyi hatósági jogszabályi előírásoknak megfelelően épített, több egymás mellett, illetve fölött elhelyezett urnafülkéből álló építmény,

12. urnafülke: meghatározott méretű egy elhalt urnába helyezett hamvainak talajszint feletti temetési helye,

13. urnasírbolt: a nyilvántartó könyvben megjelölt helyen fenntartói engedéllyel és a hatályos építésügyi hatósági jogszabályi előírásoknak megfelelően épített, al- illetve felépítménnyel rendelkező meghatározott számú urna talajszint alatti és feletti elhelyezésére létesített építmény,

14. urnasírhely: a hamvasztásos temetés esetén két elhunyt hamvait tartalmazó urna földbe temetését szolgáló temetkezési hely.


 1. fejezet

A temetkezési helyekre és a temetkezésre vonatkozó szabályok


 1. A temetési helyek kialakítása


7.§ (1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a köztemetőben létesített temetési helyen szabad.


(2) Az elhunyt temetőben történő eltemetését az utolsó bejelentett lakóhely figyelembevételével kell biztosítani. A nem Nyimi lakosú elhunytnak a helyi köztemetőben történő eltemetése a rendelet 1. mellékletében meghatározott pótdíj megfizetését követően lehetséges.


(3) A köztemetőben korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról az fenntartó gondoskodik. Az urna kiadását az kérheti, aki a hamvasztásról gondoskodott, vagy az elhalt közeli hozzátartozója. A kiadás tényét a nyilvántartásba fel kell jegyezni.


(4) Amennyiben az urna kiadását kérő személy nem azonos a hamvasztásos temetésről gondoskodóval, úgy az urna kiadásához a temetésről gondoskodótól kell hozzájárulást beszereznie a kérelmezőnek.


8.§ (1) A temető fenntartója gondoskodik a köztemető területének felosztásáról, annak építészeti és kertépítészeti kialakításáról.


(2) A temetőt táblákra, a táblákat sorokra, a sorokat pedig számozott sírhelyekre kell felosztani. A táblák határait a kijelölt útvonalak jelzik. A temető fenntartója határozza meg, hogy az egyes sírhelytáblák, sírsorok milyen temetési célra vannak fenntartva.


(3) A sírhelytáblákat, sorokat és a temetési helyeket a nyilvántartással való azonosíthatóság érdekében  folytatólagos sorrendben sorszámozni kell. A számozást lehetőség szerint a helyszínen is fel kell tüntetni. Az elhaltakat a halálozás bejelentésének időpontja szerinti sorrendben a következő sírhelyre kell temetni. Ez alól kivétel a rátemetés és az újratemetés.


(4) A sírhelytáblák között gépjárművel is járható utat kell létesíteni.


(5) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba a koporsós temetés csak sírboltba, vagy sírhelyre rátemetéssel engedélyezhető.


(6) Sírboltok, egyes, kettes és urna sírhelyek részére az egységes gondozás biztosítása érdekében külön sírhelytáblát, vagy sorokat kell kijelölni.


 1. A temetési helyek használata


9.§ (1) Koporsós temetésre használható temetkezési hely lehet:

a) egyes sírhely,

b) kettes sírhely,

c) sírbolt,

d) közös sírbolt.


(2) Egy halottnak egy sírhelye lehet. A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja. Egyes sírhelybe rátemetéssel egy koporsó helyezhető el, kettes sírhelybe két koporsó.


10.§ (1) Az elhamvasztott halottak hamvait tartalmazó urnákat a temetőn belül:

a) koporsós sírhelyre rátemetéssel,

b) urnafalban,

c) urnasírhelyben,

d) sírboltban,

lehet elhelyezni.


(2) Egy urnafülkében lévő adott urnahelybe csak egy urna helyezhető el. A sírhelybe és sírboltba elhelyezhető urnák számát a temetési hely befogadó mérete határozza meg.


 1. A temetési helyek méretei


11.§ A temetőben kialakítható sírhelyek és sírboltok méreteit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.


12.§ (1) Mélyített felnőtt sírhelybe külön jogszabályban meghatározott hatóság engedélye alapján még egy koporsó temethető a rendelet 1. mellékletében meghatározott díj megfizetését követően.


(2) Felnőtt kettes sírhelybe elhelyezett két koporsón kívül még 4 urna is elhelyezhető a rendelet 1. mellékletében meghatározott díj megfizetését követően.


(3) Felnőtt sírhelyre vonatkozó díj befizetése mellett a felnőtt sírhelytáblába 14 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lennie.


 1. A temetési hely feletti rendelkezési jog


13.§ A temetési helyekért – a díszsírhelyek kivételével – az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek sírhelymegváltási díjat kell fizetni. A sírhelymegváltási díj mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


14. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság kezdési időpontja a megváltás napja.


(2) Az egyszeri megváltás időtartama:

a) egyes és kettes sírhely esetén 25 év, illetve az utolsó rátemetéstől számított 25 év,

b) urnasírhely és urnafülke esetén 10 év,

c) sírbolt esetén 60 év,

d) urnasírbolt esetén 25 év.


(3) Az egyszeri megváltás időtartama meghosszabbítható. A hosszabbítás időtartama megegyezik a (2) bekezdésben foglaltakkal. A temetési hely díja és az újraváltás díja megegyezik.


15.§ (1) A temetési helyek használati joga – a sírbolt kivételével – magánszemélyek között nem ruházható át, nem örökölhető.


(2) Rátemetés esetén a sírhely használati ideje meghosszabbodik. A rátemetésért az 1. mellékletben szereplő díjat kell fizetni.


16.§ (1) A helyi köztemetőben Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete díszsírhelyet adományozhat azon elhunyt személyeknek, akik a községi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

(2) A díszsírhely adományozásáról az elhalt legközelebbi hozzátartozóját és a temető fenntartóját írásban kell értesíteni.


(3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjmentes. További hozzátartozó – az özvegy kivételével – a díszsírhelyen csak díj ellenében temethető el.


(4) A díszsírhely gondozásáról az elhunyt hozzátartozói, hozzátartozó hiányában az Önkormányzat köteles gondoskodni.


 1. Sírboltok, síremlékek


17.§ (1) Sírboltot csak a vonatkozó hatályos építésügyi hatósági jogszabályi előírásoknak megfelelően lehet építeni.


(2) A készítendő sírboltról vázlatot kell készíteni, amelyet a köztemető fenntartójának az építkezés megkezdése előtt be kell mutatni. Kegyeletet vagy közízlést sértő síremlék felállítását a fenntartó megtiltja.


(3) A sírbolt és síremlék helyének kitűzését a fenntartó megbízottja végzi el a helyszínen a vállalkozó jelenlétében.


18.§ (1)  A sírbolt felett rendelkezőnek azt kell tekinteni, aki a használati díjat megfizette. A sírboltba azon személyek temethetők el, akiket a létesítő a sírboltkönyvbe bejegyzett. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben vagy végrendelet útján nem rendelkezett, a sírboltba az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temetkezhetnek.


(2) A sírboltba koporsóban annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen felül 2 férőhelyes sírboltba további 6 urna, 4 személyes sírboltba további 12 urna helyezhető el.


(3) A sírboltba - tulajdonosának kérelmére - a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában vissza lehet helyezni.


19.§ (1) A síremléket szilárd alapra kell építeni. A síremlék és a sírjel nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.


(2) A síremlék körül létesített járda magassága a talajszinttől mért maximum 15 cm, a sírkeret magassága a járdaszinttől mért 40 cm lehet. A síremlék magassága a járdaszinttől 150 cm lehet.


(3) A kiásott sírbolt helyeket az alépítmény elkészültéig baleset megelőzésére alkalmas védőkorláttal kell körbekeríteni.


(4) A síremléknek meg kell felelnie a temető arculatának. Közízlést sértő formájú és felírással ellátott síremléket felállítani nem szabad.


(5) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet.

20.§ (1) A köztemetőben a létesítő tulajdona az általa létesített síremlék, sírbolt, így azok fenntartásáról, gondozásáról, helyreállításáról és eltávolításáról a létesítő, vagy annak örököse köteles gondoskodni a saját költségén.


(2) A síremlék, sírbolt helyreállítására, felújítására a temető fenntartója a temetési hely feletti rendelkezni jogosultat felhívhatja, az állékonyságot, az életet és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot fennállása esetén köteles felhívni. A felhívást a köztemető hirdetőtábláján és a temetési helyen 90 napra ki kell függeszteni. Nem teljesítés esetén a hatóság az erre vonatkozó szabályoknak megfelelően jár el.


(3) A síremlék, sírbolt szabályszerű felállítását, átépítését, lebontását a köztemető fenntartója ellenőrzi. A rá- és mellétemetéskor elbontott síremléket a rendelkezésre jogosult, vagy megbízottja köteles a szétszedést követően azonnal a köztemető területéről elszállítani, kivéve ha az visszaépítésre kerül.


(4) A köztemető területén külön jogszabályban meghatározott ipari és szolgáltató tevékenység végzésére nem lehet telephelyet létesíteni.


21.§ A Nyim település közigazgatási területén található kegyeleti emlékhelyek gondozásáról Nyim Község Önkormányzata gondoskodik.


 1. A kötelező nyilvántartások vezetése


22.§ (1) A fenntartó a Törvényben meghatározott nyilvántartásokat naprakész állapotban köteles vezetni.


(2) A fenntartó a Törvényben meghatározott nyilvántartó könyvvel összhangban temetőtérképet köteles vezetni. A fenntartó az új sírmezők megnyitása előtt köteles gondoskodni a temetőtérkép elkészítéséről és annak a jegyző által történő jóváhagyásáról. A temetési rend megváltoztatása csak a jegyző engedélyével történhet, a temetőtérkép egyidejű módosításával.


23.§ Az elhunyt halottvizsgálati bizonyítványának egy példányát az elhunyt hozzátartozója vagy megbízottja a temetés előtt átadja a fenntartónak. A fenntartó a halottvizsgálati bizonyítványokat évente elkülönítve megőrzi.


 1. fejezet

Temetkezési szolgáltatások


 1.  A temetkezési szolgáltatók


24.§ (1) A köztemetőben a temetkezési szolgáltatásokat az a temetkezési szolgáltató láthatja el, amely a szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezik és a köztemető fenntartójával temetésenként megállapodott.


(2)[2] A temetkezési szolgáltatók a szolgáltatási tevékenység végzése során kötelesek igénybe venni a temető területén található ravatalozó épületét, annak felszereléseivel és berendezéseivel együtt.

(3)[3] A temetkezési szolgáltatók a köztemető igénybevételéért és a ravatalozó (2) bekezdésben meghatározott kötelező igénybevételéért a rendelet 2. mellékletében meghatározott temető használati díjat kötelesek fizetni a fenntartónak.


25. § (1) Az Önkormányzat a temetkezési vállalkozónak a temetési napokon igény szerint és bejelentési sorrend alapján biztosítja a temetés lebonyolítását. A köztemetőben egy időben egy temetés tartható. Ugyanazon a napon tartandó temetések között legalább 1 óra különbséget kell tartani.


(2) A temetkezési szolgáltatást végző vállalkozó a temetés időpontját köteles legalább 48 órával a temetés előtt a fenntartónak bejelenteni.


26.§ A temetkezési szolgáltatók kötelesek együttműködni a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében a temető fenntartójával, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és az érdekeltekkel.


27.§ (1) A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett nyilatkozata, ennek hiányában a temetésről gondoskodó, a Törvényben meghatározott személy rendelkezése az irányadó.


(2) Amennyiben a temetés az Önkormányzat költségén történik, a temetés módját az Önkormányzat határozza meg.


 1. A ravatalozó használatának rendje


28.§ (1) Ravatalozni csak a temetőben, az arra kijelölt helyen szabad. A ravatalozót a temetés megkezdése előtt legalább 1 órával ki kell nyitni.


(2) A felravatalozott koporsót – az eltemettető kívánságára – a búcsúztatás megkezdéséig nyitva kell tartani, kivéve, ha jogszabály másképp nem rendelkezik.


(3) Az elhaltak temetőn belüli szállítását, ravatalozását, eltemetését a legnagyobb körültekintéssel, kímélettel, a kegyeleti szokások betartásával kell végezni.


 1. fejezet

A temető rendje


 1. A köztemető nyitva tartása és használatának rendje


29.§ (1) A köztemető nyitva tartása:

a) nyári időszámítás esetén 07.30 – 20.00 óráig,

b) téli időszámítás esetén 08.00 – 17.00 óráig,

c) október 31-én, november 1-jén és november 2-án 7.30 órától 21.30 óráig.


(2) A köztemető bejárati nagykapui a nyitvatartási idő alatt zárva találhatóak. A temetőlátogatók és a temetőben munkát végző temetkezési szolgáltatók és egyéb szolgáltatók (a továbbiakban együtt: temetőhasználók) a köztemető nyitva tartási ideje alatt a temető bejárati nagykapujának kulcsát az Önkormányzat által megbízott személytől kérhetik el. A temetőhasználók a köztemető használata után a nagybejárati kaput zárni és a kapu kulcsát a megbízott személynél leadni kötelesek.


(3) A köztemetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.


30.§ (1) A köztemetőben építési, felújítási munkát végző vállalkozók a rendelet 2. mellékletében meghatározott díjat kötelesek fizetni a temető fenntartójának.


(2) A köztemető fenntartójának engedélye nélkül, vagy attól eltérő módon végzett munka esetén a temető fenntartója a sírhely felett rendelkezni jogosultat megfelelő határidő kitűzésével felhívja a sérelmezett állapot megszüntetésére.


(3) A temetőben munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit és ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. Munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy az eredeti állapot ne változzon. Amennyiben a szomszédos temetkezési hely sérül, úgy a kárt okozó köteles az eredeti állapotot helyreállítani. A temető látogatását akadályozni nem lehet, szükség esetén a munkálatokat fel kell függeszteni.


(4) Temetés esetén a temetés idejére a munkálatokat fel kell függeszteni.


(5) A munka elvégzését követően a munkaterületet a vállalkozónak rendezett, tiszta állapotban kell átadni a fenntartónak, a maradék építési anyagot a vállalkozó köteles elszállítani. Az építési anyag nem helyezhető el a növényi hulladéktárolókba.


31.§ A köztemető folyamatos tisztántartásáról, a rendezett környezet biztosításáról, a növényzet és a közösségi helyek gondozásáról a fenntartó gondoskodik. A sírok, síremlékek gondozása a hozzátartozók feladata.


 1. A köztemetőben elhelyezhető tárgyak


32.§ (1) A sírhelyre csak olyan egynyári és kétnyári vagy évelő lágyszárú virág ültethető, amelynek növekedési magassága nem haladja meg az 1 métert és nem terjed túl a sírhely határán. Fákat csak a temető fenntartója ültethet.


(2) Amennyiben a sírhelyre ültetett növény a sírhely határán túlnő, a sírhely felett rendelkezni jogosult köteles a növényt a sírhelyről eltávolítani.


(3) Az egyes sírhelyek díszítését szolgáló tárgyak, növények, koszorúk eltávolítását csak a rendelkezni jogosult, vagy megbízottja végezheti.


33.§ (1) A köztemetőben sírhelyek között pad elhelyezése tilos. A sírhelyek kerítéssel nem határolhatók körül.


(2) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sír feltöltésére használni.


34.§ A köztemetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

35.§ A temetőben gyertyát égetni a tűzvédelmi szabályok betartása mellett lehetséges. Egyéb esetben a tűzrakás tilos.


36.§ A sírhelyeken a közízlést sértő virágtartók, díszítések és feliratok nem helyezhetők el.


37.§ (1) A sírhelyekről lekerülő hulladékot csak az arra kijelölt gyűjtőhelyen lehet elhelyezni.

(2) Nem a köztemetőből származó hulladékot a temető területén elhelyezni tilos.


(3) A köztemetőben keletkező hulladék kezeléséről, elszállíttatásáról a fenntartó gondoskodik.


38.§ A köztemetőben reklámot, hirdetést elhelyezni tilos.


 1. A köztemetőn belüli közlekedés rendje


39.§ (1) A köztemetőben gépkocsival, motorkerékpárral, kerékpárral behajtani és közlekedni tilos. Ez alól kivétel a temetkezési szolgáltató halottszállító személygépjárműve.


(2) Az (1) bekezdésben foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkát végzőkre és esetenként a láthatóan idős és beteg személyekre nem vonatkozik.


40. § (1) A temetőbe gépjárművel történő behajtásért a rendelet 2. mellékletében meghatározott behajtási díjat kell fizetni.


(2) Az (1) bekezdésben megjelölt díj megfizetése alól mentesül a mozgáskorlátozottat és az idős és beteg személyeket szállító gépjármű.


41.§ A temető területére állatot – a vakvezető kutya kivételével – tilos bevinni.


42.§ A köztemető területén 14 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. A gyermek által okozott károkért a gyermeket felügyelő felnőtt tartozik felelősséggel.


 1. A köztemető lezárása


43.§ (1) Ha a köztemető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely megtelt, azt le kell zárni, ott tovább temetni – a rátemetés kivételével - tilos.


(2) A köztemető lezárására, megszüntetésére a Törvényben és a Kormányrendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.


(3) A lezárt temetőrész, sírhelytábla, temetési hely szükség esetén a Törvényben, a Kormányrendeletben és a rendeletben foglaltak betartásával ismételten használatba vehető. Az ismételten használatba vett temetőrészben az újra betemetés során megtalált csontmaradványok méltó elhelyezése – abban az esetben, ha az eltemettető kívánsága nem ismert és az elhunyt eltemettetője vagy hozzátartozója nem lelhető fel, vagy fellelhető de a csontmaradványokra nem tart igényt, azok további sorsáról nem rendelkezik – az Önkormányzat által erre a célra kialakított fedett sírboltban díjmentesen elhelyezhető.


(4) Adott temetőrész lezárása esetén a meg nem váltott temetési helyek síremlékei, sírjelei a köztemető meghatározott, központi részén kialakított síremlék parkban kerülnek elhelyezésre.

 1. fejezet[4]

A szociális temetéssel kapcsolatos szabályok


VI. fejezet

A rendelet betartásának ellenőrzése


51.§  A rendeletben foglaltak betartását a jegyző ellenőrzi.


52.§ (1) A rendelet alkalmazásában Nyim község közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül, ha természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely

a) a rendelet 9. § (2) bekezdésében,

b) a rendelet 10. § (2) bekezdésében,

c) a rendelet 17. § (1) és (2) bekezdésében,

d) a rendelet 18. § (2) bekezdésében,

e) a rendelet 19. §-ában,

f) a rendelet 20. § (1) és (3) bekezdésében,

g) a rendelet 29. § (3) bekezdésében,

h) a rendelet 30. §-ában,

i) a rendelet 32. § (1) bekezdésében,

j) a rendelet 33. §-ában,

k) a rendelet 34. §-ában,

l) a rendelet 35. §-ában,

m) a rendelet 36. §-ában,

n) a rendelet 37. §-ában,

o) a rendelet 38. §-ában,

p) a rendelet 39. § (1) bekezdésében,

q) a rendelet 40. § (1) bekezdésében,

r) a rendelet 41. §-ában,

s) a rendelet 48. §-ában,

t) a rendelet 49. § (1) bekezdésében,

u) a rendelet 50. §-ában

előírt kötelezettségek teljesítését elmulasztja, vagy a körülírt tilalmakat megszegi, és ezen magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével szemben Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2013 (IX.12.) önkormányzati rendeletében meghatározott közigazgatási bírság szabható ki, a hivatkozott önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően.


 (3) A közigazgatási bírság kiszabása miatt lefolytatott eljárás nem mentesíti az elkövetőt a helyreállítási kötelezettség alól.


 1. fejezet

Záró rendelkezések


53.§ A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Törvényben és a Kormányrendeletben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.


54.§[5] (1) Ez a  rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2014. január 1-jén lép hatályba.


(2)[6] A rendelet 6. § 9. pontja és az V. fejezet 2017. január 1-jén lép hatályba


(3) A rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszti Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről 9/2000 (XI.06.) önkormányzati rendelete.


Nyim, 2013. november 27.


          NikovicsTibor s. k.                                                            dr. Schmieder Ibolya s. k.

           polgármester                                                                                    jegyző

Kihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2013. november 28. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2013. november 28.


                                                                                                    dr. Schmieder Ibolya s. k.

                                                                                                             jegyző[1]

Hatályos 2017.01.01-től.

[2]

Módosította a 14/2014 (IX.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014.09.25-től.

[3]

Beiktatta a 14/2014 (IX.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014.09.25-től.


[4]

Hatályos 2017.01.01-től.

[5]

Módosította a 3/2014 (II.05.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014.02.06-től.

[6]

Módosította a 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015.11.28-től.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú
239.99 KB
2. számú
238.36 KB
3. számú
238.77 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!